Kompenen Kepimpinan Dimensi al-Qalb dari Perspektif Kepimpinan Islam: Satu Analisis Kajian Lepas

Leadership Components of The al-Qalb Dimension from The Perspective of Islamic Leadership: An Analysis of Past Research

Authors

  • Abdul Haiy Mahmod Grant Research Assistant
  • Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah UIS
  • Dr. Halim Mokhtar UIS
  • Mustafa Kamal Amat Misra UIS
  • Dr. Zulkefli Aini UKM
  • Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin UIS

Keywords:

Component, Leadership, al-Qalb, Islam, Element

Abstract

Isu kepimpinan sering kali dikaitkan dengan perbuatan rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, kroni dan lain-lain lagi. Perkara ini berlaku kerana sikap segelintir pemimpin yang culas dengan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Sikap ini merupakan perbuatan yang akan merosakkan institusi dan organisasi dalam struktur sesebuah kepimpinan. Elemen Ihsan tidak lagi subur dalam jiwa pemimpin, apatah lagi soal memikul tanggungjawab dan amanah. Justeru itu, kajian ini akan mengkaji kompenan kepimpinan berdasarkan dimensi al-Qalb dari sudut perspektif Islam. Di samping itu, kajian  ini  menggunakan  kaedah  kualitatif dan mendapati  terdapat  lapan  (8) elemen penting dalam konsptual kepimpinan dimensi al-Qalb. Kesimpulannya, dimensi al-Qalb adalah bahagian terpenting dalam pengislahan jiwa dan pembangunan karakter pemimpin di dalam Islam.

Kata kunci: Kompenen, Kepimpinan, al-Qalb, Islam, Elemen.

 

Leadership issues are often associated with acts of corruption, misuse of power, breach of trust, cronies and others. This is happening because of the attitude of a few leaders who are careless with the responsibility and trust that has been given. This attitude is an act that will damage institutions and organizations in the structure of a leadership. The element of benevolence is no longer fertile in the soul of leaders, not to mention the issue of shouldering responsibility and trust. Therefore, this study will examine the leadership component based on the al-Qalb dimension from an Islamic perspective. In addition, this study used a qualitative method and found that there are eight (8) important elements in the leadership conceptual dimension of al-Qalb. In conclusion, the dimension of al-Qalb is the most important part in the cultivation of the soul and the development of the leader's character in Islam.

 Keywords: Component, Leadership, al-Qalb, Islam, Element

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Dardaa, Salasiah Hanin Hamjah, Arena Che Kasim & Mohamad Zulkifli Abd Ghani. (2014). Peranan Spiritual Terhadap Pembentukan Personaliti Menurut al-Muhasibi dan al-Ghazali. Prosiding Bicara Dakwah kali ke-15: Pengurusan Dakwah Kontemporari.

Ahmad Farid. (2012). Tazkiyat al-Nafs: Mensucikan Jiwa. Sukoharjo: Al-Hambra Publishing.

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismāc īl. (1998). Ṣaḥīḥ al-Bukhāri. Riyadh: International Ideas Home for Publishing and Distribution

Al-Ghazaliy. (1977). Keajaiban hati. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. (1982). Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al- Macrifah.

Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. (1995). On Disciplining the Soul, Refining the Character, and Curing the Sickness the Heart.Cambridge: Islamic Texts Society.

Al-Juwaynī. (2011) "Ghiyāth al-umam fī iltyāth aẓ-ẓulam." Abd al-‘Aẓīm al-Dīb. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Mawardiy (Abu Al-Hasan Aliy Muhammad). (1993). Al-Ahkam Al-Sultaniyyat wa Al- Wilayah Al-Diniyyah: Hukum-hukum pemerintahan dan kekuasaan agama. Diterjemahkan oleh Uthman Khalid. Kuala Lumpur: Institut Pengajian Tradisional Islam (IPTI).

Al-Qalqashandi, Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abdullah, (2006), Ma‘athir al-Inafah fi Ma‘alim al-Khilafah c.1, j. 1 (Tahqiq: ‘Abd al-Sattar Ahmad Faraj), Bairut: ‘Alam al-Kutub.

Arieff Salleh bin Rosman (2007). Islam dan Isu-Isu Semasa. Skudai: Pusat Pengajian Islam UTM.

Auni Abdullah. (2000). Hisbat dan pentadbiran negara. Kuala Lumpur: IKDAS Sdn. Bhd.

Azrin Ibrahim. (2010). Sejarah hisbat dan kajian kontemporari tentangnya di Malaysia. Disertasi yang diserahkan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan ijazah sarjana sains kemasyarakatan (pengurusan pembangunan Islam). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Engku Ahmad Zaki. (2020). Amanah Kepimpinan. Harian Metro, retrieved from: https://www.hmetro.com.my/addin/2020/10/626471/amanah-kepimpinan.

Hellriegel, D., & Slocum, Jr. J.W. (1992). Management (6th ed.). New York: Addison- Wesley Publishing Company, Inc.

Husin @ Ibrahim Mamat. (2007). Pemimpin era globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Husna Abdul Wahab (2013). Hubungan Pendekatan Nilai-Nilai Positif Guru Besar Terhadap Sahsiah Guru Di Sekolah Rendah Negeri Johor. Projek Ijazah Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Sumber Ilmiah Tidak Diterbitkan.

Ibn. Kathir. (1981). Mukhtasar tafsir Ibn Kathir. Beirut: Daral-Qur'an al-Karim, 1393.

Ibn Khaldūn. (1984). Al-Muqaddimah. Tunis: Dār al-Qalam.

Ibn Taymiyyat. (1973). Al-Hisbat fi al-Islam aw wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Fikr.

Iqro’ Firdaus. (2016). Berdamai dengan hati. Indonesia: Penerbit Safirah.

Kamaruding, M., & Kamaruding, S. (2018). Aplikasi Kaedah Kepimpinan Berteraskan Qalb dalam Kalangan Pelaku Pembangunan: Application of Qalb-based Leadership among Development Actors. Sains Insani, 3(2), 83-88.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 2016. Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development.Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Mardzelah Makhsin. (2008). Hisbah: Sistem pengawasan dan etika pengurusan Islam. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Muḥammad Fu’ād cAbd al-Bāqī. 1364AH. Al-Muc jam al-Mufahras Li al-Alfāẓ al-Qur’ān. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Muhammad, S. (1997). Kepimpinan Islam: Satu Agenda Pembangunan Ummah. Jurnal Usuluddin, 6, 131-148.

Muhammad Syukri Salleh, (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Zabra Editions Sdn. Bhd.

Noor, M. A., Rajikon, B., Muhamat, R., Saadan, R., & Jano, Z. (2015). Teori gaya kepimpinan barat diadaptasi daripada teori gaya kepimpinan Islam (Al- Quran)(Theory of western leadership style adapted from theory of Islamic leadership style (Al-Quran)). Journal of Human Capital Development (JHCD), 8(1), 73-92.

Nor ‘Azzah Kamri. (2007). Pelaksanaan kod etika Islam di institusi pembangunan berteraskan Islam: Kajian kes di Lembaga Tabung Haji Malaysia. Tesis doktor falsafah, Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan

Panel Akademi Pengurusan YaPEIM. (2005). Pengurusan dalam Islam menghayati prinsip dan nilai qurani. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YaPEIM.

Razali, W. M. F. A. W., Noor, K. M., Mutalib, M. A., & Jailani, M. R. M. (2020). Empat Sifat Mulia yang Utama dalam Kepemimpinan Berasaskan Qalb: Pelajaran daripada Iḥyā’cUlūm al-Dīn oleh Imam Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M): Four Cardinal Virtues in Qalb-Based Leadership: Lessons from Iḥyā’cUlūm al-Dīn by Imam Al- Ghazali (450-505H/1058-1111M). Sains Insani, 5(2), 141-156.

Razaleigh Muhamat@Kawangit. (2010). Kepimpinan Dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan. Selangor. Jabatan Dakwah dan Kepimpinan UKM.

Said Hawwa. (2000). Mensucikan jiwa: Tazkiyatun nafs. Diterjemah oleh Aunur Rafiq Shaleh. Jakarta: Robbani Press.

Suhana Abd Hamid, Ahmad Marzuki Mohamad, Siti Salwa Sawari, dan Samsudin Abd Hamid (2015). Amalan Syura Sebagai Obligasi Kepimpinan Organisasi Pendidikan Abad Ke 21 Evolusi Berkonsepkan Kepimpinan Rasulullah SAW. Kertas Kerja The 2nd International Convention on Islamic Management (iCIM2015) bertarikh 4-5 November: Universiti Malaya.

Thomas, S. K. & Wahju, A. R. 2007. Kepimpinan Transformasional dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Ke Atas Kualiti Kehidupan Kerja dan Komitmen Organisasi: Kajian Ke Atas Guru-Guru SMU di Kota Surabaya. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahan. Vol. 98, No. 1, 2007: 49 – 61.

Published

2023-05-30

How to Cite

Abdul Haiy Mahmod, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Halim Mokhtar, Mustafa Kamal Amat Misra, Zulkefli Aini, & Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin. (2023). Kompenen Kepimpinan Dimensi al-Qalb dari Perspektif Kepimpinan Islam: Satu Analisis Kajian Lepas: Leadership Components of The al-Qalb Dimension from The Perspective of Islamic Leadership: An Analysis of Past Research. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), 14-25. Retrieved from http://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/233