Aplikasi Tabayyun dalam Penerimaan Hadith dan Kepentingannya dalam Mengekang Penyebaran Hadith Palsu di Malaysia

Application of Tabayyun and Its Importance in Limiting the Spreading of Fabricated Hadis in Malaysia

Authors

  • Nur Afifi Alit universiti sains islam malaysia
  • Shumsudin Yabi
  • Mohd Yusuf Ismail USIM

Keywords:

Aplikasi tabayyun, penerimaan hadis, penyebaran hadis palsu, di Malaysia

Abstract

Hadis merupakan sumber kedua terpenting dalam Islam. Namun, latarnya yang berbeza dengan al-Quran selain suasana perkembangannya memperlihat kemasukan hadis palsu yang bercampur dengan hadis yang boleh diterima sebagai hujah, sehingga menyebabkan para ulama sejak zaman berzaman telah memberikan fokus dalam usaha memelihara ketulenan hadis daripada dicemari oleh anasir luar. Antara kaedah penting yang diberi perhatian adalah kaedah tabayyun dalam menerima sesuatu hadis yang bertujuan memelihara ketepatan makna hadis yang disampaikan sebelum disebarkan kepada pihak lain. Sebaliknya, pengabaian kepada konsep ini berupaya menjejaskan keabsahan sesuatu hadis disebabkan kegopohan dalam menerimanya tanpa sebarang proses tapisan. Justeru, kajian ini akan menerangkan konsep tabayyun dan aplikasinya dalam penerimaan hadis selain kepentingannya dalam mengekang penyebaran hadis palsu dalam masyarakat yang semakin menular mutakhir ini. Pendekatan kualitatif melalui kaedah analisis dokumen kepustakaan digunapakai bagi memperolehi data-data kajian, dan kemudiannya dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan aplikasi konsep tabayyun ini dapat menjadi kaedah berkesan dalam menyekat penyebaran hadis palsu di Malaysia, melihat kepada beberapa kepentingannya antaranya dalam memastikan ketulenan sesuatu berita yang diterima, menghidupkan sunnah para ulama terdahulu, mendidik sikap berhati-hati, melatih ketelitian penyampai berita, dan mengelak salah faham dalam penerimaan hadis. Pengaplikasian konsep ini penting kerana dapat membantu dalam mengekang penyebaran maklumat palsu yang semakin mudah tersebar akibat lambakan medium penyampaian maklumat hasil perkembangan teknologi terkini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran al-Karim Pimpinan al-Rahman

Abu Da>ud, Sulaiman bin Asy‘ath. (2009). Sunan Abu Da>ud. Beiru>t: Da>r al-Risa>lah al-‘A>lamiyyah.

Aidah, S., & Suliaman, I. (2015). Fabricated Hadith In Malaysia’s Television Programmes: A Study In Establishing A Broadcasting Guideline And Code Of Ethics Related To Sunnah Nabawi. Dlm. Khader Ahmad, Faisal Ahmad Shah & Monika Abd Razzak (pnyt.) Salah faham terhadap sunnah isu dan penyelesaian. (ms. 321-330). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Al-Da>rimi, Abdullah bin Abdul Rahman. (2000). Musnad Da>rimi. Riya>d}: Da>r al-Mughni.

Al-Ha>kim, Muhammad bin Abdullah. (1977). Ma‘rifah Ulu>m al-Hadi>th. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jurja>ni, Abu Ahmad bin ‘Adi. (1997). Al-Ka>mil fi D}u‘afa al-Rija>l. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. (1972). Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim. Beiru>t: Da>r Ihya al-Tura>th.

Al-Ra>mahurmuzi, Hasan bin Abdul Rahman. (2016). Al-Muh}addith al-Fa>s}il baina al-Ra>wi wa al-Wa>‘ie. Qaherah: Da>r al-Zakha>’ir.

Al-Sya>fi‘e, Muhammad bin Idris. (1938). Al-Risa>lah. Qa>herah: Mustafa al-Halabi.

Al-Sha>t}ibi, Ibrahim bin Musa. (1992). Al-I‘tis}a>m. Riya>d}: Da>r Ibn ‘Affa>n.

Al-T}abari, Muhammad bin Jarir. (2001). Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Takwi>l al-Qur’a>n. Da>r Hijr.

Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa. (1975). Sunan al-Tirmizi. Qa>herah: Mat}ba‘ah Must}afa al-Halabi.

Al- Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. (1992). Al-Mu>qiz}ah fi ‘Ilm Must}alah. Halab: Maktabah al-Mat}bu‘ah al-Isla>miyyah.

Dakir, J. (2014). Keberadaan al-Mawd}u>‘ dalam Masyarakat Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dakir, J., Mohsin, B., Ibrahim, M., Ahmad Shah, F. (2009). Hadith Masyhur Dalam Masyarakat Melayu: Takhrij dan Analisis. Jurnal Us}u>luddin. 29, 119-146.

Deraman, F. (2009). Pengajian Hadith di Malaysia: Satu Tinjauan. Dlm. Abdullah M., Deraman, F., Ahmad Shah, F. (pnyt.), Khazanah al-Quran & al-Hadith Nusantara. (ms. 213-236). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Faisal Ahmad Shah. (2017). Hadith D}a‘i>f dan Palsu: Realiti Pemakaiannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ibn Abi Ha>tim, Abdul Rahman bin Muhammad. (1952). Al-Jarh wa al-Ta‘di>l. Beiru>t: Da>r Ihya’ al-Tura>th.

Ibn Hajar, Ahmad bin Al- Al-‘Asqala>ni. (1908). Tahzi>b al-Tahzi>b. India: Mat}ba‘ah Da>’irah al-Ma’arif.

Ibn Rajab, Abdul Rahman bin Ahmad. (2001). Jami‘ al-‘Ulu>m wa al-H}ikam. Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. (1986). Minha>j al-Sunnah al-Nabawiyyah. Riya>d}: Universiti Imam Muhammad bin Sa‘ud.

Ismail, M. Y., Zakaria, M. Z., & Kawaid, A. I. S. D. (2011). Laman Sesawang Hadith dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian deskriptif. Dlm. Deraman, F., Suliaman, I., Ahmad Shah, F. (pnyt.), Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa (ms. 253-264). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ma>lik bin Anas. (1985). Al-Muwat}a’. Beiru>t: Da>r Ihya>’ al-Tura>th.

Muhammad bin Hibba>n. (1976). Al-Majruh}i>n min al-Muh}addithi>n. H}alab: Da>r al-Wa‘y.

Muhammad bin Sa‘ad. (1990). Al-T}abaq>at al-Kubra. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim bin al-Hajja>j. (1955). S}ahi>h Muslim. Qa>herah: Matba‘ah ‘Isa al-Halabi.

Nu>ruddin al-‘Itr. (1981). Manhaj al-Naqd fi ‘Ulu>m al-Hadi>th. Damsyiq: Da>r al-Fikr.

Sulaiman bin Na>s}ir al-‘Ulwa>n. (1996). Al-I‘la>m bi wuju>b al-Tathabbut fi Riwa>yah al-Hadi>th. t.tp. t.pt.

Suyu>t}i, Jalaluddin bin Abdul Rahman. (1974). Tahzi>r al-Khawwas} min Aka>zib al-Qus}a>s. Beiru>t: al-Maktab al-Isla>mi.

Yahya bin Ma‘i>n. (2009). Ma‘rifah al-Rija>l. Qa>herah: Dar al-Faru>q.

Zaki, M., & Buyong, M. (2011). Rancangan Televisyen yang Berunsurkan Islam di Malaysia. Dlm. Mustafa, M. Z., Mat Rahim, A., & Abidin, Z. (pnyt.), Representasi Islam Dalam Media. (ms. 163-174). Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Published

2023-05-30

How to Cite

Alit, N. A., Shumsudin Yabi, & Mohd Yusuf Ismail. (2023). Aplikasi Tabayyun dalam Penerimaan Hadith dan Kepentingannya dalam Mengekang Penyebaran Hadith Palsu di Malaysia: Application of Tabayyun and Its Importance in Limiting the Spreading of Fabricated Hadis in Malaysia. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), 120-132. Retrieved from http://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/246