Pembangunan dan Kebolehgunaan Applikasi E-I‘jāz Dalam Pembelajaran Kosa Kata Arab

Development and Applicability of E-I‘jāz Application in Arabic Vocabulary Learning

Authors

  • Mohamad Hussin Universiti Malaya, Malaysia
  • Mohd Sukki Othman Universiti Putra Malaysia, Malaysia
  • Muhd Zulkifli Ismail Universiti Putra Malaysia, Malaysia
  • Khairul Asyraf Mohd Nathir Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia

Keywords:

e-pembelajaran, penguasaan kosa kata, pembelajaran interaktif, E-I‘jāz, IR4.0

Abstract

Pembelajaran interaktif berbantukan teknologi maklumat menjadi pilihan dan alternatif dalam sistem pembelajaran masa kini. Lebih-lebih lagi ketika global dalam tempoh peralihan pandemik yang melanda dunia. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa antara faktor penyumbang kepada pencapaian yang kurang memberangsangkan dalam kalangan pelajar bahasa Arab ialah kerana bahan sokongan yang kurang dan teknologi maklumat tidak dimanfaatkan secara optimum dalam pembelajaran. Sebagai usaha untuk menyumbang kepada penyelesaian masalah berkenaan, aplikasi E-I‘jāz direka bentuk dan dibangunkan dengan menjadikan kosa kata dari al-Quran sebagai teras modul. Model ADDIE yang sistematik, lengkap dan terarah dijadikan sebagai landasan untuk membangunkan E-I‘jāz. Modul yang dibina melalui setiap fasa pembinaan iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian.  Untuk menilai kebolehgunaan E-I‘jāz, soal selidik telah dilaksanakan terhadap 24 orang responden setelah mereka didedahkan kepada pembelajaran interaktif menggunakan E-I‘jāz sepanjang satu semester pengajian. Dapatan soal selidik menunjukkan bahawa skor min keseluruhan bagi setiap konstruk adalah tinggi. Responden memberikan tindak balas yang positif terhadap persembahan, isi kandungan, persembahan bahasa dan penerimaan terhadap E-I‘jāz. Ini menunjukkan bahawa aplikasi yang dibangunkan ini mempunyai tahap kebolehgunaan yang tinggi. Implikasi kajian ini menyumbang kepada keperluan membangunkan modul pedagogi berteraskan ICT yang boleh menjadi rujukan kepada pelajar, guru bahasa dan pemegang taruh dalam meningkatkan kompetensi pelajar bahasa Arab di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Razif Zaini et al. (2019). Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia: Permasalahan dan Cabaran. Jurnal Pengajian Islam, 12(1), pp. 47-57.

Ahmad Zuki, R. E. (2014). Model dan Modul Pengajaran Integrasi Holistik Guru Pelatih Pendidikan Teknik dan Vokasional. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. (tesis PHD)

AlMuslim Mustapa, Zamri Arifin. (2012). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab: satu tinjauan literatur di Negeri Sembilan. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Bangi: UKM.

Azhar Muhammad, Ahmad Kilani Mohamed & Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2003). Masalah Penterjemahan Melayu-Arab di kalangan pelaajr Melayu. Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 (pp. 344-361). Kuala Lumpur: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bencheva, N. (2011). Learning Styles and E-Learning Face-to-Face to the Traditional Learning. (retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Learning-Styles-and-E-Learning-Face-to-Face-to-the-Bencheva/09278f8fa4f4243dbdb316cfa07b8f6d6fa466a7 on January 2 2023)

Harun Baharudin dan Zawawi Ismail. (2014). Vocabulary Learning Strategies and Arabic Vocabulary Size Among Pre-University Students in Malaysia. International Education Studies, 7(13). 219-226.

Hussin, M., Ismail, Z, & Naimah. (2023). Error Analysis of Form Four KSSM Arabic Language Text Book in Malaysia. Theory and Practice in Language Studies, 13(1), 175-185, https://doi.org/10.17507/tpls.1301.20 .

Hussin, M., & Marosadee, A. H. (2019). Pembinaan Modul Pembelajaran ‘Adad dan Ma‘dūd Berpandukan Ayat Al-Quran. Issues in Language Studies, 8(1), 86-104, https://doi.org/10.33736/ils.1411.2019

Hussin, M., & Othman, M. S. (2018). Mengatasi Miskonsepsi Pembelajaran Adad dan Ma‘dūd Melalui Pendekatan Nahu Al-Quran. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, 6(1), 41-53.

Jamil Ahmad. (1993). Tinjauan tentang kekangan-kekangan dalam pelaksanaan sains KBSM di sekolah-sekolah menengah negeri Kedah Darul Aman. Disertasi Sarjana Fakulti Pendidikan UKM.

Kailani, Ismail and Rohani, Mohd Suhaidy (2011) Kesan penggunaan Kit Pengajaran Bermodul(KPB) bagi mata pelajaran Matematik (Sudut Dongak dan Sudut Tunduk) Tingkatan 4 di dua buah sekolah menegah kebangsaan di daerah Pontian, Johor. Journal of Science & Mathematics Education. pp. 1-10. Retrieved from http://eprints.utm.my/id/eprint/11917/

Mohd Saiful Fahmi Mohd Nasir et. al. (2017). Tahap Kemahiran Bertutur Bagi Bahasa Arab Komunikasi (BAK) Di Sekolah Agama Daerah Pasir Puteh Kelantan. Seminar Kebangsaan Bahasa dan Kesusasteraan Arab (Sembara 2017).

Mohd Zulkifli Muda et al. (2015). Kaedah Penguasaan Mufradat Bahasa Arab Melalui Ayat Lazim Berasaskan Hafazan Al-Quran: Tinjauan Awal. In SQ 2015 eProceedings International Seminar on al-Quran in Contemporary Society 10 – 11 October 2015. Faculty of Islamic Contemporary Studies, UniSZA.

Nada Aldoobie (2015). ADDEI Model. American International Journal of Contemporary Research. Vol. 5, No. 6; December 2015.

Nadwah Daud & Nadhilah Abdul Pisal. (2014). Permasalahan pertuturan dalam Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua. GEMA Online Journal of Language Studies, 14(1), 117-133.

Nik Mahfuzah Nik Mat. (2013). Penguasaan kemahiran mendengar Bahasa Arab dalam kalangan pelajar menengah agama. Tesis sarjana: Kuala Lumpur, Universiti Malaya.

Nik Mohd. Rahimi, Zahriah Hussin & Wan Normeza. (2014). Pembelajaran Kosa Kata bahasa Arab secara Aturan Kluster Semantik dan Aturan Kluster Bebas. Jurnal Teknologi, 67(1), 33-38.

Rahim Ramly. (2009). Penguasaan Perbendaharaan Kosa Kata Arab dalam kalangan Murid Sekolah Kebangsaan Menerusi Program J-QAF: Satu Kajian Kes. Wacana Pendidikan Islam (Peringkat Nusantara) siri ke-7. (pp. 579-588). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Robert T. Hays. (2006) The Sciences of Learning. Floroda: Brown Walker Press.

Rosni Samah. (2009). Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah. (2012). Isu Pembelajaran Bahasa Arab. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR ‘12), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rusell, J.D. (1974). Modular Instruction: A Guide to The Design, Selection, Utilization and Evaluation of Modular Materials. New York: Burgess Publishing Company.

Suhaila Zailani @ Haji Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj Hashim, Khazri Othman, Zainuddin Ismail, & Hakim Zainal. (2012). Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Al-Quran. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Bangi: UKM.

Tuckman, B.W. and Waheed, M.A. (1981), Evaluating an individualized science program for community college students. J. Res. Sci. Teach., 18: 489-495. https://doi.org/10.1002/tea.3660180603

Yusof, R. (2004). Penyelidikan Sains Sosial. Bentong, Pahang: PTS Pubs. & Distri.

Zainur Rijal Abdul Razak, Rosni Samah, Sulaiman Ismail. (2020). Tahap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Pelajar Universiti: Satu Kajian Korpus di Universiti Sains Islam Malaysia. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 10(1), 71-80.

Zambri Rajab, Zulazhan Ab. Halim, & Kamarul Shukri Mat Teh. (2016). Kajian Nilai Shahid al-Quran Dalam tatabahasa Arab: Satu Tinjauan Awal. International Postgraduate Research Conference (IPRC2016). Kuala Terengganu: Pusat Pengajian Siswazah UnisZA

Zawawi Ismail. (2008). Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Komunikasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

2023-05-30

How to Cite

Hussin, M., Othman , M. S. ., Ismail, M. Z. ., & Mohd Nathir , K. A. . (2023). Pembangunan dan Kebolehgunaan Applikasi E-I‘jāz Dalam Pembelajaran Kosa Kata Arab: Development and Applicability of E-I‘jāz Application in Arabic Vocabulary Learning. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), 57-70. Retrieved from http://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/252