Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah

Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts

Authors

  • Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin Mr
  • Dr. Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah UIS
  • Prof. Madya Aminudin Basir @Ahmad UKM
  • Dr. Muhammad Yosef Niteh UIS
  • Syamim Zakwan Rosman UIS

Keywords:

Perkahwinan, Syiah, Ahli Sunnah Wal Jamaah, Perbandingan, Al-Quran & Al-Sunnah

Abstract

Perkahwinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi sunnah kepada seluruh umat Islam bertujuan untuk meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Namun, jelas konsep dan budaya sesuatu perkahwinan itu berbeza pada setiap bangsa, negara dan agama. Dalam hal ini, kajian ini melihat terdapat konsep yang sangat berbeza di antara aliran syiah dan ahli sunnah wa jama’ah di dalam hal perkahwinan dan kepentingannya. Oleh itu, matlamat utama kajian ini adalah untuk membandingkan konsep perkahwinan menurut perspektif syiah dan ahli sunnah wal jamaah. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini mendapati terdapat banyak perbezaan konsep perkahwinan di antara syiah dan ahli sunnah wal jamaah. Pelbagai dalil dan hujah akan dibincangkan secara terperinci dalam kajian ini, bagi melihat konsep perkahwinan melalui jalan Islam yang sebenar berdasarkan prinsip al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kesimpulannya, perkahwinan adalah sebuah hubungan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, justeru itu diharapkan kajian ini dapat melihat tabir sebenar matlamat dan konsep perkahwinan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman al-Sabuni. (1972). Nizam al-Usrah Wa Hallu Musykilatiha. Mesir: T.P, hal. 30.

Abdul Rahman al Jaziri. (t.t). Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhahib Al-Arba’ah. Juz. IV. Beirut: Dar al - Fikr, hal. 1-3.

Abu Zuhrah, Muhammad. (1957). Al-Ahwal al-Syakhsiyyah. cet. 3, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, hal.18.

Abu Malik Kamal. (2007). Fiqh Sunnah. Jakarta: I’tishom Cahaya Umat.

Al-Hulliy, Ibni al-Hassan. (t.t). al-Mukhtasar an-Nafi’ fi Fiqh al-Imamiyah. Darul Kitab al-Arabi: Mesir.

Allamah Sayyid Husayn Tabata’i. (t.t). Temporary Marriage in Islam. Qom: Imam Sadiq Press.

Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. 201.

A.W. Munawwir. (2002). Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, hal. 1461.

Khomeini, Ayatullah Ruhullah. (1977). Tauzih al-Masail. Tehran: Iran.

Mat Saad Abd. Rahman. (1993). Undang-undang Keluarga Islam, Aturan Perkahwinan, Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa. Shah Alam: HIZBI SDN. BHD., hal. 17.

Muhammad Jawad Mughniyah. (2004). Fikih Lima Mazhab. Terjemah Masykur, dkk. Jakarta: Lentera, h. 466.

Rahman Ghazaly, Abd. (2003). Fiqh Munakahat. Cet. II; Jakarta: Kencana, 201-205.

Shahla Hairi. (1996). Al-Mut’ah az-Zawwaj al-Muaqqat. Cetakan 7, Beirut: Lubnan.

Sayyid Husayn Imami. (1974). Huquqi madani.

Sulaiman Rasjid. (1997). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, h. 414.

Taqiyul Hakim. (1963). Az-Zawwaj al-Muaqqat wa Dawruhu fi Halli Musykilat al-Jins. Darul Andalus: Beirut.

Teungku Muhammmad Hasbi Ash Shiddieqy. (1997). Hukum-hukum Fiqh Islam. PT Pustaka Rizki Putra: Semarang, hal 222.

Wahbah Zuhaili. (2001). Fiqh dan Perundangan Islam. Terjemahan Ahmad Syed Hussain. Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, h.579.

Published

2023-05-30

How to Cite

Shahabudin, M. F. R., Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, & Syamim Zakwan Rosman. (2023). Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), 71-81. Retrieved from http://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/253