Persepsi Pelajar Tahfiz Terhadap Tahap Modul Bahasa Arab di Selangor

Student’s Perception Towards Arabic Language Module in Selangor

Authors

  • Ku Fatahiyah Ku Azizan KUIS
  • Farah Nur-Rashida Rosnan KUIS
  • Wazzainab Ismail KUIS
  • Hanis Najwa Shaharuddin KUIS

Keywords:

Perspepsi, Tahap, Modul, Pelajar Tahfiz, Selangor

Abstract

The aim of this study is to examine the perception of tahfiz students towards the level of Arabic language learning modules in Darul Quran JAKIM and Selangor International Islamic University College. This study is a quantitative study using the questionnaire that has been developed by the researcher and confirmed by the expert reference panel. The cronbach alpha reliability coefficient of the whole 46 items was high at 0.956. The findings were analyzed using SPSS 21.0 software. Descriptive analysis is carried out by involving frequency, percentage, mean and standard deviation to identify the level of appraisal for Arabic language proficiency among the students of tahfiz. The random sampling technique was used by involving 279 samples namely tahfiz students at the Selangor International Islamic University College (KUIS) and Tahfiz students in Darul Quran (DQ) Jakim. The results showed that students' perceptions on Arabic language learning modules were high at the highest level min score: 3.08. Although the level of perceptions of the tahfiz students towards the level of modules is high, the modules need to be constantly improved in tandem with current developments.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar tahfiz terhadap tahap modul pembelajaran bahasa Arab di Darul Quran JAKIM dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik yang telah dibina oleh penyelidik dan disahkan oleh panel rujukan pakar. Pekali kebolehpercayaan cronbach alpha pada keseluruhan 46 item ialah tinggi iaitu 0.956. Dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan bantuan perisian SPSS 21.0. Analisis deskriptif dijalankan dengan melibatkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai bagi mengenal pasti tahap penilaian bagi penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar tahfiz. Teknik persampelan rawak digunakan dengan melibatkan seramai 279 sampel iaitu pelajar tahfiz di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dan pelajar tahfiz di Darul Quran (DQ) Jakim. Hasil kajian menunjukkan persepsi pelajar terhadap modul pembelajaran bahasa Arab berada di tahap yang tinggi pada skor min 3.08. Walaupun persepsi pelajar tahfiz terhadap tahap modul pembelajaran adalah tinggi, modul bahasa Arab ini perlu sentiasa ditambah baik seiring dengan perkembangan semasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran

Azhar Muhammad, Abdul Hafiz Abdullah, BushrahBasiron, Kamarul Azmi Jasmi & SulaimanShakibMohd Noor. 2006. Penguasaan Pelajar Sekolah Menegah Aliran Agama Terhadap Pengajian Ilmu Retorik Pengajian Ilmu Retorik Arab. VOT 75193. Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali & Aderi Che Noh. Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan Pelajar. Journal of Al-Quran and Tarbiyyah, Vol 1(1) 2014 : 9-16 (e-ISSN : 2289-6171).

Farhana Idris & Munirah Azrae. 2015. Keberkesanan Pengajaran Bahasa Arab Untuk Pemahaman Ayat Al-Quran. E-Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2015 (e-ISBN 978-967-0792-04-0). 8 & 9 June 2015, Meliá Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by http://WorldConferences.net

Krejeceie, R. V. & Morgan, D. W. 1970. Determining samples size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30(3): 607 - 610.

MahyuddinAshaari.Pendidikan Al-Quran Menjana Keupayaan Berfikir. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 9, Bil.4, November 2001/1422.

Nazri Atoh, Saipol barin Ramli & Mohd. Zawawi Ag Hamat. Guru Bahasa Arab Yang Berkualiti: Satu Tinjauan Awal. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014. disunting oleh: Zamri Arifin, Maheram Ahmad, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Lazim Omar, Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, Khazri Osman, Al Muslim Mustapa & Mohd Shahrizal Nasir. Fakulti Pengajian Islam, UKM & Fakulti Kontemporari Islam, UNISZA. ISBN 978-967-5478-78-9.

Nor Yazidah Yahya, Che Radiah Mezah, Nik Farhan Mustapha & Mohd Sukki Othman. 2016. Pemilihan Kosa Kata Dalam Pembinaan Modul Pembelajaran Asas Bahasa Arab Untuk Pelajar Warga Emas. Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 2(2), Disember 2016: 73-92.

Rosni Samah. Isu Pembelajaran Bahasa Arab. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Disunting Oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim Zainal & Zainuddin Ismail. Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 978-967- 5478-49-9.

Suhaila Zailani @ Hj Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj. Hashim, Khazri Osman, Zainuddin Ismail, Hakim Zainal. 2012. Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Al-Quran Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Disunting Oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim Zainal & Zainuddin Ismail. © Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 978-967- 5478-49-9. http://www.ukm.my/uba/sebar2012/prosiding.htm.

Published

2017-12-31

How to Cite

Ku Azizan, K. F., Rosnan, F. N.-R., Ismail, W., & Shaharuddin, H. N. (2017). Persepsi Pelajar Tahfiz Terhadap Tahap Modul Bahasa Arab di Selangor: Student’s Perception Towards Arabic Language Module in Selangor. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 4(2), 127-134. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/115