Makna Ayat Tanya dalam Novel Lentera Mustika

The Meaning of Interrogative Sentences in The Novel of Lentera Mustika

Authors

  • Siti Salbiah Alias UPM
  • Sharil Nizam Sha'ri UPM
  • Hatis Azhan Mohd Hanafiah UPM
  • Ahmad Mahmud Musanif UPM

Keywords:

Ayat tanya, konteks wacana, jenis dan makna ayat tanya

Abstract

This research aims to study and analyse interrogative sentences in the novel of Lentera Mustika, written by Nisah Haron published by Litera Utama Sdn.Bhd. (2009). The aspects highlighted in this research are various types and meaning of selected interrogative sentences. This research used library research and content analysing. Library research used to collect the information about meaning and interrogative sentences. Content analysing used to analyses the interrogative sentences based on the selected text. The result of this research shows that interrogative sentences in discourse’s context have various meanings and functions. It is not just an interrogative sentences that consist of forms and types. Hence, this research is expected to give a new perspective and idea about the various types and meanings of interrogative sentences. Then to eliminate the thought of some group whose think that interrogative sentences is merely question which in need of answer.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ayat tanya yang terkandung dalam novel Lentera Mustika, penulisan Nisah Haron terbitan PTS Litera Utama Sdn.Bhd. (2009). Aspek-aspek yang ditumpukan dalam kajian ini ialah berfokuskan kepada kepelbagaian jenis dan makna ayat tanya yang telah dipilih. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks. Kaedah penyelidikan kepustakaan digunakan bagi mengumpul maklumat yang berkaitan dengan makna dan ayat tanya. Kaedah anlisis teks pula digunakan bagi menganalisis ayat tanya berdasarkan teks kajian yang dipilih. Hasil analisis mendapati ayat tanya dalam konteks wacana mempunyai kepelbagaian makna dan fungsi, bukannya sekadar ayat tanya yang hanya terdiri daripada bentuk dan jenis-jenisnya sahaja. Justeru, kajian ini diharapkan dapat memberi satu fahaman dan idea baharu terhadap kepelbagaian jenis dan makna ayat tanya. Seterusnya akan melenyapkan tanggapan sebilangan pihak yang beranggapan ayat tanya hanya dikaitkan dengan persoalan yang memerlukan jawapan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M Azmi Ruzali. (2001). Makna Ayat Tanya dalam “Hikayat Raja Muda”. Projek Ilimah. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Mohd Anuar Mat Salleh. (2002). Ayat Tanya Keratan dalam Wacana Perbualan. Projek Ilmiah. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2011). Tatabahasa Dewasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood. (1996). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nisah Haron. (2009). Lentera Mustika. Kuala Lumpur: PTS Litera Utama Sdn. Bhd.

Sato Haribumi. (1991). Analisis Wacana Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Teks Hikayat Hang Tuah: Suatu Pandangan dari Sudut Linguistik Struktural-Fungsian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Kassan. (2002). Ayat Tanya Terbuka dalam Novel “Hujan Pagi” Karangan A. Samad Said: Satu Kajian Makna Berdasarkan Konteks Situasi Pertuturan. Tesis Master: Universiti Putra Malaysia.

Published

2017-12-31

How to Cite

Alias, S. S., Sha’ri, S. N., Mohd Hanafiah, H. A., & Musanif, A. M. (2017). Makna Ayat Tanya dalam Novel Lentera Mustika: The Meaning of Interrogative Sentences in The Novel of Lentera Mustika. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 4(2), 192-205. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/120