Keperluan Nilai dan Integriti Terhadap Para Muhtasib di Malaysia

Value of Values and Integrity Against Muhtasib in Malaysia

Authors

  • Muhammad Syahir Abu Bakar UKM
  • Wan Fariza Alyati Wan Zakaria UKM
  • Kamaruddin Salleh UKM

Keywords:

muhtasib, nilai, integriti, Malaysia

Abstract

Today, the enforcement or muhtasib in Malaysia is seen to be less applying Islamic values and practicing integrity in all aspects of management and occupation related to this enforcement institution or hisbah. If the enforcement failed to implement it, it will provide a various implications and negative reactions from various parties and affect the safety and prosperity of the community, organization, religion and country when enforcement is not carried out properly. Therefore, this study aimed to explain the importance of values and integrity among the Malaysian enforcer in implementing the demands of al-Amar bi al-Macruf wa Nahi can al-Munkar. This is a qualitative study which involved literature review and use the content analysis methodology. The study found that values and integrity are very important for the enforcement authorities to ensure that the task is done perfectly. Thus, the value and integrity would not only be a catalyst and motivate enforcement to carry out the responsibilities given to the full trust, but it also describes the personal and the identity of the enforcement itself and also provides a significant and positive impact to society and the country.

Abstrak

Dewasa ini, para penguat kuasa atau muhtasib di Malaysia dilihat masih kurang menerapkan nilai-nilai Islamik dan mengamalkan sikap integriti dalam segala aspek pengurusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan institusi penguatkuasaan atau hisbah ini. Sekiranya para penguat kuasa gagal melaksanakannya, ia akan memberikan pelbagai implikasi dan reaksi yang negatif daripada pelbagai pihak serta menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, organisasi, agama dan negara apabila penguatkuasaan tidak dijalankan dengan sempurna. Berhubung hal demikian, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kepentingan nilai dan integriti dalam kalangan pegawai penguat kuasa di Malaysia dalam melaksanakan tuntutan al-Amar bi al-Macruf wa Nahi can al-Munkar. Kajian ini bersifat kualitatif yang melibatkan kajian kepustakaan dan menggunakan metodologi analisis kandungan. Hasil kajian mendapati bahawa nilai dan integriti itu sememangnya sangat penting untuk dimiliki oleh para penguat kuasa agar menjamin perlaksanaan sesuatu tugas itu dengan sempurna. Justeru, nilai dan integriti itu bukan sahaja menjadi sebagai pemangkin dan motivasi kepada para penguat kuasa untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh amanah, bahkan ia juga menggambarkan peribadi dan jati diri para penguat kuasa itu sendiri malah turut memberikan kesan yang signifikan dan positif terhadap masyarakat serta negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adlina Ab. Halim. 2011. Pendekatan Islam Hadhari dan Persepsi Belia: Satu Dapatan Kajian. Jurnal Hadhari 3 (1): 21-40. UKM Bangi: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Institut Islam Hadhari UKM.

Akademi Pengurusan YAPEIM. 2005. Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YAPEIM.

Auni Abdullah. 2000. Hisbah dan Pentadbiran Negara. Kuala Lumpur: IKDAS Sdn. Bhd.

Azman Che Omar. 2003. Pengurusan di Malaysia dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azrin Ibrahim. 2014. Amalan Hisbah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Biro Pengaduan Awam. t.th. http://www.pcb.gov.my.html [8 Mei 2016].

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1982. Ihya’ cUlum al-Din. Jil. 2. Bayrut, Lubnan: Dar al-Macrifah.

Ibn al-Fara’, Muhammad bin Muhammad Abi Yala bin al-Husayn bin Muhammad Abu al-Husayn. 2000. Ahkam al-Sultaniyyah. Lubnan: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Ibn Khaldun, Abū Zayd cAbd al-Raḥmān Ibn Muḥammad al-Ḥaḍrami. 2006. Muqaddimah Ibn Khaldun. Terj. DBP. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram al-Ansari. 1981. Lisan al-cArab. Jil. 1-6. al-Qahirah: Dar al-Macarif.

Ibn al-Ukhuwwah, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Zayd. 1937. Macalim al- Qurbah fi Ahkam al-Hisbah. Cambridge: Matbacat Dar al-Funun.

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abū al-cAbbās Aḥmad ibn cAbd al-Salām ibn cAbdullāh ibn Muḥammad. 2004. Tugas Negara Menurut Islam. Terj. Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

INTAN. 1991. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Kamus Dewan. 2014. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mac Millan English Dictionary for Advanced Learners. 2002. Oxford: Mac Millan Education.

Malaysia Kita. 2014. Selangor: International Law Book Services (ILBS).

al-Mawardi, Abu al-Hasan cAli ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. 1981. Tashil al- Nazar wa Tacjil al-Zafar fi Akhlaq al-Muluk. Bayrut: Dar al-Nahdah al- cArbiyyah

al-Mawardi, Abu al-Hasan cAli ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. 1985. Adab al- Dunya wa al-Din. Bayrut: Dar Iqra’.

al-Mawardi, Abu al-Hasan cAli Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri. 1989. Ahkam al- Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah. Kuwayt: Maktabah Dar Ibn al-Qutaybah.

Mardzelah Makhsin. 2008. Hisbah Sistem Pengawasan dan Etika Pengurusan Islam. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Mazilan Musa & Izal Arif Zaharudin. 2005. Etika dan Integriti di Malaysia Isu dan Cabaran. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia (IIM).

Mohd Farid Mohd Sharif. 2008. Commanding and forbidding the imam: a study ofthe concept of al-amr bi al-macruf and al-Nahy can al-munkar in Islamic imamship. Jurnal Syariah. 16: 1-16. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Norain Ishak, Noormala Rabu, Mohd Fauzi, Kalthom Mohd. Khalid, Mohd. Faizal P. Rameli & Husnul Rita. 2012. Teras dan Amalan Pengurusan Islam. UiTM Melaka: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU).

Othman Mustapha. 2012. Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam: Pendekatan Melalui Program Nilai-Nilai Murni. Jurnal Pengurusan Awam. 9(2): 7-16. Putrajaya: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Rasid Muhamad, Mohd Yadman Sarwan & S. Salahudin Suyurno. 2008. Pengurusan Islam Teori dan Praktis. UiTM, Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2010. Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Perlaksanaan. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.

al-Shayzari, cAbd al-Rahman bin Nasr. 1947. Kitab al-Nihayat al-Rutbah fi Talab al-Hisbah. Qaherah: Matbacah li Jannah al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Nashar.

al-Shihawi, Ibrahim Dasuqi. 1962. al-Hisbah fi al-Islam. Qaherah: Maktabah Dar al-Urubah.

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. 2013. Laporan Tahunan 2013. Putrajaya: Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan.

cUmar, Ahmad Mukhtar. 2008. al-Mucjam al-Lughah al-cArabiyyah al-Mucasirah. Jil. 1-4. al-Qahirah: cAlam al-Kutub.

Undang-Undang Malaysia - Akta 597 - Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. http://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/11/Akta-597-Akta- Suruhanjaya-Hak-Asasi-Manusia-Malaysia-1999_kemaskini-sehingga-1-Dis- 2011.pdf. [8 Mei 2016].

Undang-Undang Malaysia - Akta 700 - Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009. http://www.eaic.gov.my/perundangan/akta-700. [8 Mei 2016].

Published

2017-12-31

How to Cite

Abu Bakar, M. S., Wan Zakaria, W. F. A., & Salleh, K. (2017). Keperluan Nilai dan Integriti Terhadap Para Muhtasib di Malaysia: Value of Values and Integrity Against Muhtasib in Malaysia. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 4(2), 236-249. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/124