Bagaimana Nabi Lut Dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT?: Satu Analisis Wacana

How Prophet Lut and Prophet Muhammad Dealt With LGBT Group?: A Discourse Analysis

Authors

  • Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid IIUM
  • Mohd Farid Ravi bin Abdullah KUIS

Keywords:

LGBT, Analisis wacana, Al-Quran, Kaum Nabi Lut, Sunnah

Abstract

Gejala LGBT merupakan sebahagian daripada wabak yang melanda dunia sejak zaman Nabi Lut a.s sehinggalah ke hari ini. Ia merupakan masalah global yang perlu ditangani dengan serius. Pendekatan yang diambil oleh Nabi Lut ketika berhadapan dengan kaumnya dan cara interaksi Nabi Muhammad s.a.w dengan golongan ini memberikan panduan untuk membendung gejala ini. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis teks dari al-Quran dan hadis bagi memahami pendekatan dan konteks perbincangan isu ini. Bagi menganalisis kedua-dua teks ini, kaedah penyelidikan kualitatif melalui kerangka analisis wacana digunakan untuk mencapai objektif kajian. Analisis ini kemudiannya dibincangkan melalui tema-tema yang dikeluarkan melalui teks-teks yang dikaji. Selepas dianalisis, pengkaji mendapati nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan isu LGBT menunjukkan ketegasan Nabi Lut a.s. Perkataan ‘fahisyah’ dan ‘khabith’ menunjukkan perbuatan ini adalah serius dan perlu ditangani dengan bijak. Hadis-hadis sahih pula menunjukkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w membendung wabak ini melalui pencegahan sebelum ia mula berjangkit. Perkataan ‘lcaknat’ yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w adalah salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh baginda.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakr Ahmad Bin al-Husayn Bin ‘Ali al-Bayhaqi. (2003). Al-Sunan al-Kubra Wa Fi Dhaylihi al-Jawhar al-Naqi. Hayder ’Abad: Majlis Da’irah al-Ma‘arif al-Nizamiyyah al-Ka’inah Fi al-Hind.

Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy‘at al-Sajastani al-Azdi. (2009). Sunan Abi Dawud. Riyad: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Al-Asfahani, Abu Al-Qasim Al-Husain. (2009) . Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran. Beirut: Dar al-Qalam

Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari al-Ja‘fi. (2008). al-Jami‘ al-Sahih. al-Qahirah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah.

Al-Khalidi, Salah Abdul Fattah. (2007). Al-Qasas Al-Qurani: ‘Ard Waqai’ Wa Tahlil Ahdath. Damsyik: Dar al-Qalam

Al-Khattabi, Abu Sulayman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khattab al-Busti. (1932), Ma‘alim al-Sunan. Halab: al-Matba‘ah al-‘Ilmiyyah, j.3, p.332.

Al-Naysaburi, Muhammad Bin ‘Abd Allah Abu ‘Abd Allah al-Hakim. (1990). Al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihayn. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Tabarani, Sulayman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim. (1995). Al-Mu‘jam Al-Awsat. Ditahqiqkan oleh Tariq bin ‘Aud Allah bin Muhammad dan ‘Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, al-Qahirah: Dar al-Haramain.

Al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir. (1995). Jam’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayat al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr

Hamka (2015). Tafsir Al-Azhar. Jil. 4. Jakarta: Gema Inani.

Ibn Faris, Abu Husain Ahmad Zakaria. (2001). Mu‘jam Maqayyis al-Lughat. Beirut, Lubnan: Dar I’hya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il al-Quraisiy. (1999). Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim. Beirut, Lubnan: Maktabat al-‘Asriyyat.

Syed Arabi Idid. (1992). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Van Dijk, T.A. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

Published

2020-10-16

How to Cite

Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, & Mohd Farid Ravi bin Abdullah. (2020). Bagaimana Nabi Lut Dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT?: Satu Analisis Wacana: How Prophet Lut and Prophet Muhammad Dealt With LGBT Group?: A Discourse Analysis. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 7(2), 56-70. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/140