Metodologi Istinbat Hukum Imam Ibnu Hajar Dalam Bab Solat

The Istinbat Methodology in Solah According to Imam Ibn Hajar

Authors

  • Zainuddin bin Che Seman KUIS
  • Muhammed Yosef Niteh KUIS

Keywords:

Istinbat, pandangan hukum, Ibnu Hajar, metode dan sifat solat

Abstract

Ikhtilaf pandangan hukum fiqh adalah disebabkan sedikit perbezaan metode istinbat dalil-dalil hukum. Faktor tersebut adalah punca berlaku perbezaan pendapat dalam istinbat hukum fiqh yang menyebabkan kekeliruan terhadap kefahaman dan pelaksanaan. Sebenarnya kontradiksi pada dalil-dalil hukum tidak berlaku kerana hakikat hukum itu datang daripada sumber yang sama, namun perkara tersebut tetap berlaku khususnya dalam bab sifat solat. Oleh itu kajian ini telah meneroka pandangan hukum Imam Ibnu Hajar dalam bab solat. Pandangan hukum beliau mempunyai banyak perbezaan dengan pendapat Imam Ramli. Metode kajian kepustakaan telah digunakan dalam kajian ini berasaskan  metode induktif, diduktif dan komparatif. Hasil kajian mendapati Imam Ibnu Hajar tidak mempunyai metode tersendiri, melainkan beliau mengikut metode Imam al-Syafi`i, namun mereka berbeza pendapat dalam memahami dalil-dalil hukum berdasarkan kaedah istinbat. Setelah kajian dilakukan terdapat beberapa metode yang telah diaplikasi oleh Imam Ibnu Hajar dalam istinbat pandangan hukum dalam bab solat khususnya yang berkait dengan sifat solat melibatkan isu-isu syarat, rukun dan sunat solat. Penulis telah mengklasifikasikan metode pentarjihan hukum mengikut tema-tema yang telah dibincangkan iaitu hadis, qias, ijtihad serta taqlid kepada fuqaha dan pendapat muktamad taqlid. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman. 1999. Al-Asybah wa al-Nadhair. Jil. 3 Beirut-Libanon: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyyah.

Al-Syafie, Muhammad Bin Idris. Al-Risalah. 1990. Ed. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Makrifah.

Al- Zaidan, Abdul Karim. 1999. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Zarqa, Ahmad Bin Muhammad. 1409/1989. Sharh al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Damascus: Dar al-Qalam.

Abdul Hamid. (t.t). Hasyiah Tuhfah al-Muhtaj. Mesir: Matba`ah Mustafa Muhammad.

Al-Ansari. (t.t). Asna al-Matalib Syarh Raudu al-Talibin. Penerbit Darul al-Kutub al-Islami.

al-Asyqar. 2003. al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib wa al-Madaris al-Fiqhiyyah. Jordan: Dar al-Nafais.

al-Barzanji. 1993. al-Ta`arud Wa al-Tarjih Baina Adillah al-Syariyyah. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Dahlawi. (t.t). al-Insaf Fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf. Kahirah: Al-Matbaah al-Salfiyyah.

al-Hafnawi. 2007. al-Fath al-Mubin Fi Ta`rif Mustalahat al-Fuqaha Wa al-Usuliyyin. Qahirah: Dar al-Salam.

al-Haitami. 2005. al-Durrul al-Mandhud Fi al-Salat Wa Salam `Ala Sahib al-Maqam al-Mahmud. Jeddah: Darul Minhaj.

al-Haitami. 2005. Fathu al-Jawwad Fi Sarh al-Irsyad `Ala Matni al-Irsyad . Bairut, Lubnan: Darul Kutub Ilmiyyah.

al-Haitami. 1996. Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj. Bairut, Lunan: Darul Kutub Ilmiyah.

al-Haitami. 1987. Al-Manhaj al-Qawim `Ala Al-Muddimah Al-Hadharamuyyah Fi Fiqh Al-Safi`i,. Bairut,: Darul Faiha`.

al-Hamid. (t.t). Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj. Mesir: Matba`ah Mustafa Muhammad.

al-Isnawi. 1970. Tabaqat al-Syafiyyah, Tahqiq Abdullah al-Baghdadi. Iraq: Ri`asah Diwan al-Auqaf.

Al-Isnawi. 1987. Al-Tamhid Fi Takhrij al-Furu` `Ala al-Usul. Bairut, Lubnan.: Mua`assah al-Risalah.

al-Khin. 1972. Athar Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha. Bairut: Mu`assah al-Risalah.

Al-Mardawi. (t.t). Al-Insaf Fi Ma`rifat al-Rajih Min al-khilaf Lil Mardawi. Damascus: Dar Ihya` Turath al-`Arabi.

al-Qawasimi, Dr Akram. 2003. al-Madkhal ila al-Imam al-Syafii. Jordan: Darul Nafais.

al-Saifi. 2016. Nafais al-Durr Fi Tarjamah Syeikh al-Islam Ibnu Hajar. Amman, al-Urdun: Darul Fath.

al-Syirwani. (t.t). Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj. Mesir: Matba`ah Mustafa Muhammad.

Al-Zuhaili Muhammad. 1999. Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha. Damascus: Darul Maktabi.

al-Zuhaili. 1998. Asbab Ikhtilaf Wajhat al-Nazhar al-Fiqhiyyah. Damascus: Darul Maktabi.

Bakar, Mohd Daud. 1995. Teori dan Amalan Tarjih dalam Mazhab Shafii. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Dr Hasan Hito.1980. Al-Imam Abu Ishaq: Sejarah hidup dan pandangannya dalam ilm usul fiqh (Tesis Phd). Damsyik, Syria: Darul Fikr.

Published

2020-10-16

How to Cite

Zainuddin bin Che Seman, & Muhammed Yosef Niteh. (2020). Metodologi Istinbat Hukum Imam Ibnu Hajar Dalam Bab Solat: The Istinbat Methodology in Solah According to Imam Ibn Hajar. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 7(2), 80-92. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/142