Pengenalan Awal Tafsir ‘al-Quran al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh’ Karya Syeikh Mahjiddin Jusuf

Introduction to Tafsir al-Quran and the poetic free translation in Aceh of the work of Syeikh Mahjiddin Jusuf

Authors

  • Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi UKM
  • Zyaul Haqqi UKM

Keywords:

Mahjiddin Jusuf, Terjemahan al-Quran, Tafsir Nusantara, Lataif Quraniyah, ‘al-Quran al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh’

Abstract

Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai panduan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk memahami isi kandungan al-Quran, kita memerlukan pengetahuan berkenaan dengan ilmu penafsiran al-Quran yang merupakan salah satu cabang ilmu al-Quran yang paling penting. Tanpa penafsiran al-Quran seorang muslim tidak dapat memahami isi kandungan firman Allah SWT dengan betul. Kertas kerja ini bertujuan untuk mengetengahkan seorang tokoh tafsir Nusantara yang menyumbang pengetahuan dalam ilmu al-Quran yang dilihat semakin dilupakan dan tidak dikenali. Objek kajian ini adalah karya Syeikh Mahjiddin Jusuf yang bertajuk al-Quran al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam  Bahasa Aceh yang ditulis dalam bentuk sastera (puisi) yang dilihat memberi sentuhan yang tersendiri terhadap masyarakat Aceh melalui bahasa yang digunakan oleh Syeikh Mahjiddin. Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk analisis dokumen dengan pendekatan induktif. Fokus diberikan terhadap aspek pemilihan kata dan kesusteraan Bahasa Aceh yang terkandung di dalam karya tersebut dalam mengetengahkan penafsiran ayat-ayat al-Quran.  Kajian ini mendapati Syeikh Mahjiddin Jusuf dalam karyanya ini menggunakan terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah dengan maksud menjelaskan makna ayat al-Quran dengan bahasa kedaerahan di Aceh dengan tidak terikat kepada tertib iaitu susun atur kalimah ayat-ayat al-Quran. Ini disebabkan beliau lebih mengutamakan ketepatan makna dan maksud dengan sempurna yang ingin disampaikan kepada para pembaca walaupun kesannya terjadi perubahan susunan kata atau tertib kalimah. Sememangnya al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain secara harfiyah atau lafziyah. Lantaran itu, penafsiran secara  maknawiyah digunakan kerana ia mengutamakan kejelasan makna. Penterjemahan secara puitis ini juga didapati mengandungi sebahagian daripada elemen Lataif Quraniyah yang dipelopori oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi.

 

Kata Kunci: , , ,

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Ishak. 1990. Islam di Nusantara Khususnya di Tanah Melayu. Selangor: al-Rahmaniah.

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi & Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2016. al-Lata’if dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb. Jurnal TAMU Vol. 2: Bangi.

Ahmad Hasyimy, 1977. Sumbangan Kesusasteraan Aceh dalam Pembinaan Kesusasteraan Indonesia, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang

Ali Hasyimi. 1978. Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh .Jakarta: Bulan Bintang.

Bilmauidhah. 2011. Puitisasi Terjemahan Alquran: Analisis Terjemah Alquran Bersajak bahasa Aceh. Banda Aceh: Pena.

Dalipah Rahmah. 2016. Penilaian Kualitas Terjemahan dari Aspek Keterbacaan dalam al-Quran al-Karim Terjemahan Bebas Bersajak dalam Bahasa Aceh Karya Mahjiddin Jusuf, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Dara Humaira, 2018. Resepsi Estetik terhadap al-Quran (studi atas penggunaan nazam/nalam dalam al-Quran al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh karya Mahjiddin Jusuf, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Fauzi Saleh, 2012. Mengungkap Keunikan Tafsir Aceh, Jurnal al-Ulum, Vol, 12. No. 2. Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai.

Fauzi Saleh, 2016. Perkembangan Tafsir Aceh. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.

Ibrahim Zaki Khursyid. 1985. al-Tarjamat wa Mushkilatuha. Kaherah: al-Hai’ah al-Misriyyah al-Ammah lil Kitab.

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 2017. Acehnologi, vol.2 Banda Aceh: Bandar Publishing.

Kurniawan. 2002. Alquran al-Karim dan Terjemah Bebas Bersajak dalam Bahasa Aceh. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Mahjiddin, Jusuf. 2008. Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bebas Bersajak Dalam Bahasa Aceh. Jakarta: PT. Intermasa.

Mohd. Harun. 2012. Pengantar Sastera Aceh. Bandung: Citapustaka Media Perintis

Nasruddin Baidan. 1998. Metodologi Penafsiran Al-Quran. Jakarta: Yayasan Cakra Daru.

Taufiq Abdullah, 1987, Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Zianuddin, 1961, Tarikh Aceh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda.

https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/masyarakat-aceh-segera-miliki-alquran-terjemahan-bahasa-ibu

https://www.nu.or.id/post/read/11005/al-quran-berbahasa-aceh-dikirim-ke-luar-negeri

Published

2020-10-16

How to Cite

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, & Zyaul Haqqi. (2020). Pengenalan Awal Tafsir ‘al-Quran al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh’ Karya Syeikh Mahjiddin Jusuf: Introduction to Tafsir al-Quran and the poetic free translation in Aceh of the work of Syeikh Mahjiddin Jusuf. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 7(2), 146-160. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/146