Had Kebebasan Bersuara dalam Hak Kebebasan Beragama di Malaysia

Limits of Expression in Religious Freedom Rights in Malaysia

Authors

  • Ahmad Munawar Ismail UKM
  • Wan Kamal Mujani UKM

Keywords:

Islam, hak kebebasan beragama, perlembagaan Malaysia, keharmonian beragama, liberal

Abstract

Islam bukan agama yang eksklusif. Fitrahnya terbuka dan mampu diterima oleh semua peringkat dan lapisan manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak boleh dikaitkan dengan etnik-etnik tertentu, atau bangsa-bangsa tertentu, atau negara-negara tertentu, atau fahaman-fahaman tertentu. Islam adalah agama untuk semua dan seruannya merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Namun demikian, ini tidak bermakna semua orang bebas bercakap tentangnya. Penting untuk diingatkan. Dasar Islam adalah al-Quran dan hadis serta bahasa ilmunya adalah Bahasa Arab. Justeru, harus ada ciri-ciri tertentu kepada seseorang individu bagi membolehkannya bercakap tentang agama, berbincang tentang agama dan berbahas tentang agama. Artikel ini telah membicarakan hal-hal berkaitan had kebebasan bersuara dalam hak kebebsan beragama di Malaysia. Artikel ini dibentuk secara naratif melalui analisa kandungan terhadap teks-teks utama yang berkaitan dengan isu ini. Perbahasan dapatan kajian menunjukkan, selain daripada ciri-ciri khas yang mesti ada kepada seseorang individu jika ingin mengeluarkan pandangan tentang agama, terdapat kategori tambahan yang mesti dipatuhi oleh seseorang individu warganegara Malaysia, iaitu hak kebebasan beragama menurut undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia. Kefahaman yang betul mengenainya adalah penting bagi menjaga keharmonian beragama di Malaysia. Perkataan yang paling tepat berkaitan hal ini adalah hak kebebasan beragama dalam perlembagaan Malaysia yang perlu diterima adalah hak kebebasan yang tidak mutlak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran

Abdul Aziz Bari. 2001. Poligami dan Kebebasan Beragama di Bawah Perlembagaan Persekutuan. Jurnal Syariah, 9:2.123-129.

Abdul Aziz Bari. 2002. Hak Asasi Dalam Perlembagaan Malaysia: Ruang Lingkup dan Masalahnya. Jurnal Syariah, 10:1. J 53-70.

Abdul Aziz Bari. 2008. Perlembagaan Malaysia: Teori dan Praktis. Arah Publication. Shah Alam. Selangor.

Abdul Monir Yaacob. 1986. Hak Asasi Manusia Menurut Islam: Sejarah Dan Konsepnya. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Rahman Muhammad Usman. t.th. Auun Al- Ma’bud : Syarah Sunan Abi Daud. Dar Al-Ihya’ Al-Turas Al-Arabi

Adian Husaini . 2005. Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristian Ke Dominasi Sekular – Liberal. Wisnu Pramudya . Jakarta : Gema Insani Press

Adian Husaini. 2002. Islam Liberal : Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya. Jakarta: Gema Insani Press

Al-Tabbari Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. 2009. Tafsir Thabari. Jil. 4, 9, 13 & 17. terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir & Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Jakarta : Pustaka Azzam

Ahmad F. Yousif. 1999. “Religious Freedom, Minorities, and Islam : A Challenge to Modern Theory of Pluralism” .Jurnal IKIM 7:1. hlm 62-66.

Al- Attas, Syed Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur : ISTAC

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. Fathul Baari Syarah : Sahih Bukhari. Jil. 7 & 33. Terj. Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azam

Al-Shawkani, Muhammad ibn 'Ali. 2008. Tafsir Fathul Qadir. Jil. 2, 3, & 12. terj. Amir Hamz Fachruddin & Asep Saefullah. Jakarta : Pustaka Azzam

Al-Syanqithi. 2006. Tafsir Adwa’ul Bayan. Jil. 1, 2, 4 & 11. terj. Fathurazi. Jakarta : Pustaka Azzam

Curzon, L.B. 2006. Dictionary of Law. Sixth Edition. Selangor : ILBS

Hashim Kamali. 1998. Freedom of Expression in Islam. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn Bhd.

Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. 2004. Tafsir Ibnu Katsir. Jil. 1 & 5. terj. M. Abdul Ghafar E.M & Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukram. 1993. Lisan Lil Lisan Tahzib Lisan Arabi. Juz. 1. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.

Idris Zakaria. 2006. Liberalisma dan Pluralisma Agama Ancaman Baru Islam di Malaysia. Pulau Pinang: Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.

Khalif Muammar. 2009. Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal. Selangor: ATMA

Mahmood Zuhdi Abdul Majid (pnyt.). 1988. Ke Arah Merealisasikan Undang-undang Islamdi Malaysia. Kuala Lumpur. Fakulti Syariah Akademi Islam: Universiti Malaya.

Mohamed Azam Mohamed Adil. 2003. Hak Tukar Agama Dalam Perlembagaan Malaysia: Konflik Antara Kebebasan Beragama dan Hukum Islam. Jurnal Syariah, 11:1. 23-26.

Mohd Taufik Mohd Tasrip. 2014. Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil di Malaysia Implikasinya Kepada Kebajikan Kanak-Kanak. Kuala Lumpur. Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya.

Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim. 1990. Tuhfatun Al- Ahwazi Bi Syarh Jami’ At-Tirmizi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah

Nazri Muslim & Ahmad Hidayat Buang. 2012. Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan Dari Perspektif Hubungan Etnik Di Malaysia. Jurnal Kemanusiaan Bil. 20.

Perlembagaan Persekutuan. 1998. Kuala Lumpur: MDH Printed and Publishers.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1926. Fiqh Jihad. Maktabah Wahbah. Al-Qahirah: Mesir.

Qutb, Sayyid. 2000. Tafsir Fi Zilalil Qur'an. Jil. 2, 4, 8, 20, & 17. Terj. Yusoff Zaky Haji Yacob. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd

Salleh Abbas. 1997. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka

Sheikh Abdullah Basmeih .1980. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian: Al-Quran (30 juz) . Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri

Tri Yuliana Wijayanti 2016 Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristian, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.1 , No. 1, 16-22

Al-Zuhaily, Wahbah. 2005. Fiqhul Islami Wa Adillatuhu. vol. 6 Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Zulkifli Hasan dan Norfahdhilah Mohd Ali. 2007. Kedudukan Murtad Menurut Perspektif Undang-undang di Malaysia. Kertas Kerja dibentang pada Diskusi Syariah dan Undang-undang. USIM. 17 Januari.

Published

2020-11-30

How to Cite

Ahmad Munawar Ismail, & Wan Kamal Mujani. (2020). Had Kebebasan Bersuara dalam Hak Kebebasan Beragama di Malaysia: Limits of Expression in Religious Freedom Rights in Malaysia. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 7(2), 176-192. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/148