Program Pemulihan Akhlak Remaja Bermasalah: Kajian Terhadap Pengalaman Pelatih Di Pusat Perlindungan Terpilih

Moral Recovery Program for Problematic Teenagers: A Study on Occupants' Experiences in Selected Shelters.

Authors

  • Nurul Husna Mansor Universiti Malaya
  • Khairul Hamimah Mohamad Jodi Open University Malaysia

Keywords:

Pengalaman, Kerohanian, Emosi, Intelek, Pemulihan, Akhlak

Abstract

Pusat perlindungan seringkali digambarkan oleh masyarakat dengan suatu tafsiran yang negatif memandangkan dihuni oleh sejumlah pesalah akhlak dan moral. Namun,  kajian menunjukkan pusat perlindungan menjalankan program pemulihan akhlak remaja dengan menggunakan pelbagai pendekatan yang memberikan pengalaman baharu kepada pelatihnya. Artikel ini akan meneroka dan menganalisis pengalaman yang dilalui oleh pelatih sepanjang menjalani program pemulihan akhlak di pusat perlindungan terpilih. Kajian  kualitatif ini menggunakan dua teknik pengumpulan data iaitu temu bual dan pemerhatian. Sebanyak empat (4) orang informan telah dipilih dari dua pusat perlindungan iaitu Baitul Ehsan dan Kompleks Dar Assaadah. Informan yang dipilih menggunakan kaedah pensampelan bertujuan telah ditemu bual berpandukan soalan yang dibina secara separa berstruktur. Soalan temu bual dibahagikan kepada empat tema iaitu kerohanian, emosi, intelek dan akhlak yang diukur berdasarkan tiga indikator utama dalam proses pemulihan iaitu penanaman, pengukuhan dan penghayatan. Kajian mendapati proses pemulihan di kedua-dua institusi telah memberikan pelbagai pengalaman positif kepada pelatih ke arah menjadi manusia yang lebih baik dalam konteks pembangunan kerohanian, emosi, intelek dan akhlak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Aziz Mohd Zin, Siti Jamiaah Ab Jalil, Nor Raudah Siren & Juwairiah Hassan. (2020). Psikologi dalam Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ab. Aziz Yusof. (2012). Pembangunan Holistik Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abd Rahman Tajudin. (2017). Kedudukan Dan Peranan Akal Di Sisi Ahli Tasawuf. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 4(1), 76-81.

Abdul Halim El-Muhammady. (1991). Pendidikan Islam: Falsafah, Disiplin dan Peranan Pendidik, Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam untuk Angkatan Belia Islam Malaysia

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1988). Minhaj al-‘Arifin, Kaherah: Matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1993). Ayyuha al-Walad. Kaherah: Dar al-Tawzi’ wa al-Nashr al-Islamiyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2003). Kitab al-Arba’in fi Usul al-Din fi al-‘Aqaid wa Asrar al-‘Ibadat wa al-Akhlaq. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2010). Ihya’ ‘Ulum al-Din’, Tahqiq ‘Ali Muhammad Mustafa dan Sa’id al-Muhasini, Juz. 2, Dimasyq: Dar al-Fayha’.

Alifah Saring. (2012). Hubungan Kecerdasan Emosi dan Gaya Pembelajaran Dengan Prestasi Akademik Pelajar UTHM. (Disertasi Ijazah Sarjana). Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn.

Al-Mawdudi, Abu A’la’. (1977). Mabadi’ al-Islam, t.tp: al-Maktabah al-Islami.

Al-Midani, ‘Abd al-Rahman Hassan Habannakah. (1999). Al-akhlaq Al-Islamiyyah wa Asusuha, cet. 5, Juz. 1. Jeddah: Dar al-Bashir.

Al-Nahwiy A. 1991. Al-Mu’jam al-‘Arabiy al-Muyassar, Tunisia: Larus.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Azim. (1971). Manahil Al-Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an, Lubnan: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Azmawaty Mohamad Nor, Melati Sumari dan Shanina Sharatol Ahmad Shah. (2013). “Adolescent With an Unwanted Pregnancy: An Experience,” Counseling, Psychotherapy and Health 8 (2013), 8-21.

Hasan Langgulung (1991), Asas-asas Pendidikan Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka .

Ibn Hazm. (1978). al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawat al-Nufus, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibn Manzur. (1990). Lisan al-‘Arab, Vol. 2, Beirut: Dar Sader.

Ismail Alias. (2006), Pembentukan Minda Kelas Pertama Berdasar Perspektif Psikologi (Kognitif). Jurnal Pengurusan Awam. Disember 2006. 45-64.

Khairani Omar. Suriati Hasim, Noor Azimah Muhammad, Aida Jaffar, Syahnaz Mohd Hashim, & Harlina Halizah Siraj. (2010) “Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors in Malaysia.” International Journal of Gynecology and Obstetrics 111, 220-223.

Khairul Hamimah Mohamad Jodi. (2013). Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Modul Pembangunan Wanita Bermasalah di Malaysia: Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Tesis Kedoktoran). Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (2009), Laporan Tahunan Dar Assaadah MAIWP 2009.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (t.t), Silibus Dar Assaadah, kelas Agama (Tahap satu, dua dan tiga), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Mawsu’at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah. Dlm. Salih bin ‘Abd al-Aziz Al al-Shaykh (Eds). Riyadh: Dar al-Salam.

Miskawayh, Abu Ali Ahmad Ibn Muhammad (t.t), Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-A’raq, Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayat.

Mohd Azhar Yahaya. (2004). Kompetensi Kecerdasan Emosi dan Kesannya Terhadap Keberkesanan Organisasi, Jurnal Pengurusan Awam. Jilid 3 Bilangan 1, Januari, 21-26.

Mohd Nasir Ayub, Muhammad Azizan Sabjan & Mohd Marbawi Taha. (2014). “Amalan Berfikir Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Ilmu Dan Pendidikan”. Proseding Seminar School of Social Sciences, Penang: Universiti Sains Malaysia.

Mohd Nasir Ripin & Nur Izzatul Afifah Che Ab. Rahim 9, 2010), Metode Pembinaan Akhlak Menurut Ibn Hazm dalam Kitab Al-Akhlaq Wa As-Siyar, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Rashidi & Mohd Faizul. (2013). Kedudukan Akal dalam Pendalilan Akidah. Jurnal Teknologi 63(1), 31-39.

Muhammad Syukri Salleh. (2007). Prinsip-Prinsip Pembangunan berteraskan Islam, dalam Muhammad Hisyam Mohamad (Ed.). Pembangunan dari Perspektif Islam. Petaling Jaya: MPH Group Publishing Sdn. Bhd.

Muhammad Zaid Ismail et. al. (2017). Islah and Tajdid: The Approach to Rebuilding Islamic Civilizations”. International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences 7(8), 183-196.

Nabih Abdul Rahman. (1990). Manusia dalam Tiga Dimensi, Al-Insan: Al-Ruh wa Al-‘Aql wa Al-Nafs (terj.), Trans. Tajuddin, Arau: Pustaka Islamiyah.

Nasih ‘Ulwan, Abdullah. (1976). Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam, Juz. 2. Kaherah: Dar al-Salam.

Noor Ani Ahmad, Umi Adzlin Silim, Azriman Rosman, Majdah Mohamed, Ying Ying Chan, Noraida Mohd Kasim, Muslimah Yusof, Mohamad Aznuddin Abd Razak, Maisarah Omar, Fazly Azry Abdul Aziz, Rasidah Jamaluddin, Fatanah Ismail, Nurashikin Ibrahim & Tahir Aris. (2018). Postnatal depression and intimate partner violence: a nationwide clinicbased cross-sectional study in Malaysia. BMJ Open 8 (5), 1-9.

Noor Hafizah Mohd Haridi & Fakhrul Adabi Abd. Kadir. Program Agama di Institusi Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Malaysia: Analisis Persepsi Pelatih Terhadap Pelaksanaan. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1), 87-100.

Nor Jana Saim & Fatimah Abdullah. (2010). Ibu Tanpa Nikah : Faktor dan Kaedah Kendalian. The Malaysian Journal of Social Administration 7-8 (2010/2011), 89-102.

Nor Jana Saim. (2013). Social Support, Coping, Resilience and Mental Health in Malaysian Unwed Young Pregnant Women and Young Mothers Their Experiences While Living in a Shelter Home. (Tesis kedoktoran). Sweden: Umeå University.

Nor Yuzie Yusuf, Rosini Abu & Aida Suraya Md Yunus. (2014). Tingkah Laku, Emosi dan Kognitif Murid Sebagai Faktor Peramal Pencapaian Akademik. Journal of Human Capital Development 7(1) (January-June), 1-18.

Norahida Mohamed & Mohamad Zaidin Mat@Mohamad. (2017). Islah Sebagai Pendekatan Pembangunan Masyarakat: Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Rashid Rida. Jurnal Sains Insani 2(2), 98-105.

Norazlan Hadi Yaacob & Aiza Maslan @ Baharudin. (2014). Manusia dan Perkembangan Peradaban: Beberapa Aspek Pemikiran Malek Bennabi dan Ali Syariati. Journal of Human Capital Development 7 (1) (January-June), 83-97.

Nurul Azmi. (2015). Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya. Jurnal Pendidikan Sosial 2(1) (Jun) 36-46.

Nurul Husna Mansor. (2016). Modul Keagamaan untuk Remaja Hamil Luar Nikah di Pusat Perlindungan Wanita di Selangor: Kajian Pelaksanaan dan Masalah (Tesis kedoktoran), Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Prochaska, J O, John C. Norcross dan Carlo C. Diclemente (2013). Applying the Stages of Change 19(2). Psychotherapy in Australia, 10-15.

Ravi A/L Nagarathanam. (2015). Hubungan Sikap, Pemikiran Dan Tingkah Laku Terhadap Keinginan Dalam Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Prasiswazah India Di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Bangi. (Disertasi Sarjana). Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rokiah Ahmad. (2007). Pendidikan Seks Mengikut Perspektif Islam, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Seyyed Hossein Nasr. (1994). A Young Muslim’s Guide to the Modern World, Petaling Jaya: Mekar Publishers.

Siti Hajar Abu Bakar Ah, Noralina Omar, Abd Hadi Zakaria & Haris Abd. Wahab. (2012). Intervensi Sosial Untuk Komuniti Tersisih: Ke Arah Pembangunan Ummah. Jurnal Hadhari 4(2), 29-44.

Su Xu Vin, Noor Azimah Muhammad, Tan Pei Sun, Kevin Tan, Hizlinda Tohid & Khairani Omar. (2014). Physical and Psychosocial Impacts of Pregnancy on Adolescents and Their Coping Strategies: A Descriptive Study in Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysian Journal of Public Health Medicine 14 (3), 71-80.

Suzyliana Mamat. (2016). Tahap Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Remaja di Kolej Universiti Islam Melaka. Journal of Social Science 1, 115-136.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2002). Ma’na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam, (terj.) Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur: ISTAC.

Wan Hashim Wan Teh. (1997). Tamadun Melayu dan Pembinaan Tamadun Abad Kedua Puluh Satu. Dalam Ismail Hussein et al. (ed.). Tamadun Melayu Menyongsong Abad Kedua Puluh Satu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yusuf al-Qaradawi. (2009). Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Daw’i al-Qur’an wa al-Sunnah, Juz. 1, Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail, Noranizah Yusuf, (2012). Faktor Persekitaran Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri. Jurnal Hadhari Special Edition, 155-17.

Published

2020-11-30

How to Cite

Nurul Husna Mansor, & Khairul Hamimah Mohamad Jodi. (2020). Program Pemulihan Akhlak Remaja Bermasalah: Kajian Terhadap Pengalaman Pelatih Di Pusat Perlindungan Terpilih : Moral Recovery Program for Problematic Teenagers: A Study on Occupants’ Experiences in Selected Shelters. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 7(2), 219-234. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/150