Perintah Kanun Hukum Jenayah Syariah, 2013: Perbezaan Rukun dan Syarat bagi Mensabitkan Kesalahan-Kesalahan yang dikategorikan sebagai Jenayah Hudud dan Hukumannya menurut PKHJS, 2013

Syariah Penal Code Order 2013; Pillars of Hudud Offences and its Conditions: A Comparative Analysis

Authors

  • Dk Fatimah binti Pg Hj Sulaiman UNISSA
  • Dr Nurzakiah binti Hj Ramlee UNISSA

Keywords:

Syarat, Rukun, Brunei, Hukum, Hudud

Abstract

Hukuman Hudud merupakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala iaitu Zina, Qadzaf, Minum Arak, Sariqah, Rompak, Murtad dan Bughat. Perintah Hukum Kanun Jenayah Syari’ah ini telah menimbulkan pelbagai persepsi negatif dan positif di dalam kalangan masyarakat awam. Perintah Hukum Kanun Jenayah Syari’ah, 2013 diisytiharkan pada 22 Oktober 2013 dan dikuatkuasakan pada 1 Mei 2014. Dengan pengisytiharan tersebut mulalah rakyat Brunei mempunyai persepsi masing-masing. Kertas kerja ini membincangkan elemen asas yang terdiri daripada rukun dan syarat yang perlu dipenuhi bagi mensabitkan kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sebagai jenayah Hudud dan seterusnya hukumannya menurut Perintah Hukuman Jenayah Syari’ah, 2013. Metodologi kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif, di samping menggunakan teknik analisa dengan meneliti maklumat data sekunder terutama penulisan, jurnal, kertas kerja dan artikel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran Al-Karim Surah al-Maidah, 5:33

Dr. Mat Saad Abd. Rahman. 1993. Undang-undang Jenayah Islam Jenayah Hudud. Shah Alam: Penerbit Hizbi, Shah lam.

Dr. Mat Saat Abd Rahman. 1989. Undang-undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas. Malaysia: Penerbitan Hizbi.

Dato Dr. Haji Mohd. Amin Abdul Rahim. 2009. Undang-Undang Jenayah Islam. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haron Din. 2013. Hukum Hudud Dalam Perundangan Islam. Malaysia: PSN Publications.

Dr. Mahfodz Mohamad. 1985. Jinayah Dalam Islam: Satu Kajian Mengenai Hukum-Hukum Hudud. Malaysia: Nurin Enterprise.

Haji Sa’id Haji Ibrahim. 1996. Qanun Jinayah Syar’iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Quran Dan Hadith. Malaysia: Darul Ma’rifah.

Mohamed S. El-Awa. 1999. Hukuman Dalam Undang-undang Islam. Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Md Som Sujimon. 2009. Kes-kes Kehakiman Berkaitan Jenayah Hudud, Qisas Dan Kekeluargaan Di Zaman Al-Khulafa’ Al-Rashidin. Malaysia: IIUM Press.

Muhammad ‘Ata Alsid Sidahmad. 1995. The Hudud. Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mohamed Hashim Kamali. 2002. Hukuman Dalam Undang-undang Islam: Suatu Penelitian Terhadap Hukum Hudud Kelantan dan Terengganu. Malaysia: Ilmiah Publication Sdn. Bhd.

Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned. 2013. Qanun Jenayah Syari’ah Satu Pengenalan. Negara Brunei Darussalam: Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.

Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned. 2013. The Shari’ah Penal Code an Introduction. Negara Brunei Darussalam: State Mufti’s Office, Prime Minister’s Office.

Paizah Haji Ismail. 2008. Hudud: Hukum & Perlaksanaan. Malaysia: Alaf 21.

Paizah Haji Ismail. 1991. Undang-undang Jenayah Islam. Malaysia: Dewan Pustaka Islam

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie & Dr. Daud Rasyid. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj. Ismail. 2008. Hudud Hukum & Perlaksanaan. Malaysia: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. 2008. Undang-undang Jenayah Islam. Johor: Perniagaan Jahabersa.

Zulkifly Bin Musa. 2010. Jenayah Hudud dan Pembunuhan Menurut Perundangan Islam. Malaysia: Penerbit UMT.

Prosiding

Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Anwar Fakhri Omar, Mohammad Zaini Yahaya, Muhammad Adib Samsudin & Mohd Al Adib Samuri. 2015. Prosiding Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa & Perundangan Islam 2015. Indonesia: Jabatan Syariah.

Published

2021-05-24

How to Cite

Dk Fatimah binti Pg Hj Sulaiman, & Dr Nurzakiah binti Hj Ramlee. (2021). Perintah Kanun Hukum Jenayah Syariah, 2013: Perbezaan Rukun dan Syarat bagi Mensabitkan Kesalahan-Kesalahan yang dikategorikan sebagai Jenayah Hudud dan Hukumannya menurut PKHJS, 2013: Syariah Penal Code Order 2013; Pillars of Hudud Offences and its Conditions: A Comparative Analysis. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 8(1), 90-101. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/156