Konsep Qudwah Hasanah Dalam Pendekatan Dialog Nabi Ibrahim Berasaskan Ayat-Ayat Dialog Dalam Al-Qur’an.

The Concept of Qudwah Hasanah in the Dialogue of Prophet Ibrahim in the Qur’an.

Authors

  • Norafidah Gordani STUDENT

Keywords:

Dialog, Qudwah Hasanah, Nabi Ibrahim, al-Qur’an

Abstract

Fenomena Islamfobia yang melabelkan Islam dan umat Islam sebagai pengganas telah mencalarkan imej Islam bahkan mengundang salah faham dan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat bukan Islam di seluruh negara. Ini ditambah dengan sikap para pendakwah yang segelintirnya membawa imej tidak baik dan mencetus pelbagai kontroversi dalam kalangan masyarakat. Kelemahan ini dilihat salah satu penyebab kegagalan dalam usaha dakwah kepada bukan Islam di Malaysia. Nabi Ibrahim merupakan salah seorang rasul diutuskan Allah SWT sebagai pembawa risalah Islam sekaligus membawa keindahan Islam melalui akhlak mulia melalui konsep qudwah hasanah. Di dalam al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan secara jelas bahawa Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan terbaik. Dalam setiap dialog tersebut, kita dapat meneliti bagaimana pendekatan berbeza yang Nabi Ibrahim lakukan mendepani sasaran yang berbeza. Justeru, Metodologi kajian ini menggunakan teknik analisis kandungan teks yang disokong dengan sumber-sumber primer iaitu al-Quran dan Hadis Nabi SAW serta kajian para sarjana Islam dalam bidang dakwah. Impilaksi kajian ini nanti akan membina satu konsep qudwah hasanah dalam pendekatan dialog Nabi Ibrahim berasaskan ayat-ayat dialog dalam al-Qur’an yang boleh dijadikan sebagai panduan para pendakwah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-Alūsī, Al-Baghdādī. (t.t). Tafsīr Rūh Al-Maᶜāni. (Jzk 1-2, Cet.4). Beirut: Dār Al-Ihyā’ Al-Turāth Al-ᶜArabī.

al-Fayrūzābādī, Muhammad bin Yaᶜqūb. (1992). Tanwīr al-Maqābis Min Tafsīr Ibnu ᶜAbbās. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

al-Ṣābūni, Muhammad Ali. (1981). Ṣafwah al-Tāfāsīr. (Mujallad Thānī) Beirut: dār al-Qur’ān al-Karīm.

al-Suyūti, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahallī & Jalal al-Din bin ᶜAbd al-Rahmān bin Abī Bakr. (2004). Tafsir al-Jalālyn. Dimashq: Dār al-Khayr.

Azmil Hashim, Norhisham Muhamad, Mohd Marzuqi Abdul Rahim. (2016). Qudwah Dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 2: no. 3 (2016) page 28–35.

ᶜUlwān, ᶜAbd Allah Nāsih. (1986). Kayfa Yadᶜū al-Dāᶜiyah. Beirut: Dār al-Salām.

Ibnu Kathīr, Abī Al-Fida’ Ismāᶜīl. (2000). Tafsīr al-Qur’ān al-ᶜAzīm. Muhammad ᶜAbdul Rahman al- Marᶜashli (ed.), (Jilid 4). Beirut: Dār Ehia al-Tawrath al-ʻArabi.

Kamus Dewan. (4th ed.). (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairulhelmi Katip, Sulaiman Shakib Mohd. Noor & Ahmad Marzuki Muhamad. (2017). Elemen Penilaian Amalan Qudwah Hasanah Guru Pendidikan Islam Menurut Perspektif Murid. E-Conference: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Muhamad Khairul Anuar Zulkepli & Mohd Zulkhairi Abd Hamid. (2021).Unsur Tarbiyah Di Sebalik Gaya Bahasa Dialog Nabi Ibrahim Dengan Azar. e-Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021).

Muhd. Najib Abdul Kadir, Mabruri Mohammad Sai & Latifah Abdul Majid. (2013). Metodologi Dakwah kepada Ibu Bapa Bukan Muslim Berdasarkan Kisah Nabi Ibrahim AS. Jurnal ISLAMIYYAT 35(2) 2013: 57 – 66. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Qutb, Sayyīd Ibrāhīm Husayn al-Shaᶜrabi (2003), Fī Zilāl al-Qur’ān. c.38. Kāherah: Dār al-Syurūq.

Rohaily @ Abd Rahman Abd Hamid & Nor Raudah Hj. Siren. (2018). Manhaj Dakwah Nabi Ibrahim a.s. Menurut al-Qur’an dan Aplikasinya dalam Dakwah Masa Kini. Jurnal usuluddin, Volume 46 (1) 2018: 23-44. Universiti Malaya.

Published

2021-09-22

How to Cite

Gordani, N. (2021). Konsep Qudwah Hasanah Dalam Pendekatan Dialog Nabi Ibrahim Berasaskan Ayat-Ayat Dialog Dalam Al-Qur’an.: The Concept of Qudwah Hasanah in the Dialogue of Prophet Ibrahim in the Qur’an. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 8(2), 1-9. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/165