Penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei 1959: Satu Sorotan Sejarah

Drafting of The Brunei Constitutions of 1959: A Historical Review

Authors

  • Siti Nor Anis Nadiah Binti Haji Mohamad Universiti Islam Sultan Sharif Ali
  • Dr. Mariam Abdul Rahman UNISSA

Keywords:

Sejarah, Perlembagaan, Negeri Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddien III, British

Abstract

Pertapakan kuasa barat di Negara Brunei Darussalam telah mengubah corak pemerintahan negara. Perlembagaan Negeri Brunei 1959 yang dianggap sebagai dasar kepada corak pemerintahan dan pentadbiran bagi Negara Brunei Darussalam merupakan antara kebijaksanaan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Brunei Ke-28 bagi melepaskan Negeri Brunei dari terus berada di bawah naungan British. Kertas kerja ini membincangkan sejarah penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Kajian yang berbentuk kualitatif ini menggunakan kajian perpustakaan dan kaedah analisis kandungan daripada pelbagai sumber sekunder dan juga sumber primer bagi menghuraikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Hasil kajian mendapati bahawa penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei 1959 telah dapat mengembalikan kedudukan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang berkerajaan sendiri berlandaskan  falsafah Melayu Islam Beraja.  Termeterainya Perlembagaan ini juga telah memperkukuhkan  kedudukan Islam di Negara Brunei Darussalam dan melestari ketamadunannya dalam menegakkan syiar Islam sebagai suatu anutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Muda Omar Ali Saifuddien III: Resepsi Tokoh Dan Karya. Negara Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei.

Abdul Hamid Abas. 1999. P.M. Yusuf: Pejuang Kebangsaan Brunei. Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei.

B.A. Hussainmiya. 1995. Sulltan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making Of Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

B.A. Hussainmiya. 2000. The Brunei Constitution Of 1959: An Inside History. Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn Bhd.

Chua Yan Piaw. 2016. Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1: Kaedah Penyelidikan. Malaysia: McGraw Hill Education Sdn. Bhd.

David E. Gray. 2014. Doing Research In The Real World. Edisi Ke-3. London: SAGE Publications Ltd.

Dayang Sa’bariah Haji Adanan (2007). Politik Brunei Tahun 1905-1963: Satu Tinjauan Awal. Jurnal Darussalam, Bil. 7, 148-162.

Dayangku Hajah Aqilah Pengiran Haji Salleh. 2015. Analisis Konten Silibus Mata Pelajaran Tafsir Dan Hadits Serta Kesesuaiannya Dengan Keperluan Remaja Di Sekolah Menengah. Negara Brunei Darussalam: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Dayangku Norafidah Pengiran Mohammad Shamri. 2014. Penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei: Hubungan Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III Dengan Parti Rakyat Brunei Dan Sir Anthony Abell. Jurnal Darussalam. Bil. 14, 59-71.

Dr Haji Awang Mohd Yusof Haji Awang Damit. 2010. British dan Pencapaian Brunei Berkerajaan Sendiri: Mengimbas Hubungan Brunei Dan British Sejak Akhir Perang Dunia Kedua Hingga Tahun 1959. 100 Tahun Hubungan Brunei-British 1906-2006: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Serantau Sejarah Brunei III. Hlm. 145-167. Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei.

Dr Haji Ramlee Haji Tingkong. 2020. Dokumentasi Sejarah Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei Dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda Omar Ali Saifuddien. Kesultanan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam: Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR).

Haji Dzulkiflee Haji Abdul Latif. 2018. Sejarah Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Muda Omar Ali Saifuddien. 2008. Syair Perlembagaan Negeri Brunei. Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei.

Haji Sulaiman Haji Duraman. 1995. Perlembagaan Negeri Brunei 1959: Satu Tinjauan Umum Mengenai Proses Pembentukannya. Jurnal Darussalam, Bil. 2, 142-153.

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Haji Mohd Jamil Al-Sufri. 1992. Liku-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Haji Mohd Jamil Al-Sufri. 1997. Survival Brunei: Dari Perspektif Sejarah. Negara Brunei Darussalam: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.

Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Haji Awang Mohd Zain Haji Serudin. 2000. Brunei An Islamic Nation: Islamic Background. Negara Brunei Darussalam: Pusat Da’wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd Rahman. 2007. Islam Di Brunei Darussalam Zaman British (1774-1984). Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan.

Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. 2011. 3 Penyair Pemikir Muslim. Negara Brunei Darusslam: Pusat Da’wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Prof Madya Dr Haji Awang Asbol Haji Mail. 2013. Laporan Tujuh Serangkai Daerah Belait: Hubungannya Dengan Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Survival Negara bangsa: Himpunan Kertas Kerja Seminar Serantau. Hlm. 169-193. Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei.

Prof Madya Dr Haji Awang Asbol Haji Mail; Dr Nani Suryani Haji Abu Bakar; Izzah Afiqiah Haji Abdullah. 2012. Tujuh Serangkai: Dari Perspektif Sejarah. Negara Brunei Darussalam: Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Prof Madya Dr Haji Awang Asbol Haji Mail; Dr Nani Suryani Haji Abu Bakar. 2018. Laporan Tujuh Serangkai: Kesannya Ke Atas Pembentukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Jurnal Darussalam, Bil. 18, 46-67.

Rabi’atul‘adawiyah Haji Suhaili. 2016. Undang-undang Taraf Kebangsaan Negeri Brunei 1961 Berpandukan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Jurnal Darussalam, Bil. 16, 64-77.

Published

2021-11-15

How to Cite

Siti Nor Anis Nadiah Binti Haji Mohamad, & Mariam Abdul Rahman. (2021). Penggubalan Perlembagaan Negeri Brunei 1959: Satu Sorotan Sejarah: Drafting of The Brunei Constitutions of 1959: A Historical Review. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 8(2), 32-45. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/166