STRATEGI PENGAJARAN KOLOKASI BAHASA ARAB BERASASKAN TEORI LEWIS: PANDUAN KEPADA GURU

Arabic Collocation Teaching Strategies Based on Lewis Theory: A Guide for Teachers

Authors

  • Dr. Amani Nawi USIM
  • Dr. Nurkhamimi Zainuddin USIM
  • Dr. Lubna Abd Rahman

Keywords:

kolokasi, leksikal, Pendekatan Leksikal, Lewis

Abstract

Pengajaran kolokasi atau kosa kata bersifat gabungan (multiword) dalam pembelajaran bahasa Arab telah mendapat perhatian ramai pengkaji bahasa dan guru sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hal ini adalah kerana terdapat banyak kajian menunjukkan bahawa penguasaan terhadap fenomena perkataan ini memberi kesan terhadap kecekapan bahasa yang dipelajari khususnya terhadap keupayaan pelajar dalam kemahiran bertutur dan menulis. Walaubagaimanapun, penggunaan kolokasi bahasa Arab yang betul masih menjadi satu cabaran yang besar kepada pelajar, bahkan para guru juga tidak didedahkan dengan teknik dan strategi pengajaran kolokasi secara terperinci dan berkesan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa strategi pengajaran kolokasi berdasarkan Teori dan prinsip Leksikal Lewis (2000). Pendekatan Leksikal ini sangat unik dan berbeza daripada pendekatan tradisional dalam pengajaran kosa kata kerana meraikan semua ciri perkataan tanpa memerlukan seseorang itu mempunyai pengetahuan tatabahasa sebagai syarat utama dalam menguasai bahasa asing. Terdapat lima strategi utama yang diketengahkan oleh Lewis untuk diadaptasi oleh para guru antaranya seperti: pengajaran secara langsung, penggunaan kamus dan korpus bahasa, memberi pendedahan yang banyak dan berulang dan lain-lain lagi. Kajian ini juga merangkumi beberapa aktiviti cadangan yang boleh diaplikasikan oleh guru bahasa Arab dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi membina kesedaran leksikal dalam kalangan pelajar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdel-Fattah, Hamadah Mohamed. (2007). Al-Musahabah al-Lughawiyyah Wa Asaruha Fi Tahdid al-Dilalah Fi al-Quran. Tesis Doktor Falsafah. Universiti al-Azhar, Mesir.

Abdul Aziz, Mohammed Hassan. (1990). Al- Musahabah fi al-Taabir al-Lughawiyy. Al-Kaherah: Dar al-Fikri al-Arabiy.

Abdul Razif Bin Zaini. (2015).Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Melayu Di Peringkat Kolej Universiti. PhD Thesis. University of Malaya.

Abdullah al-Hasheemi dan Mahmoed Ali. (2012). Istratijiyat Ta’allum al-Mufradat Lada al-Darisi al-Lughah fi Jamiah al-Ulum al-Islamiah biMalizia wa I’tiqadihim al-Muta’alliqah Biha. al-Majallah al-Urduniah fi al-Ulum al-Tarbawiyyah. Jilid 8.

Abu al-Rabb, Muhammad Abdullah Soleh. (2017). Al-Mutalazimat al-Lafziyyah. IUG Journal of Humanities Research. 25 (1).

Alāʼ Ṭalʻat Aḥmad, taqdīm Aḥmad ʻĀrif Ḥijāzī. (2015). al-Muṣāḥabah al-lughawīyah fī al-ḥadīth al-Nabawī al-sharīf : kitāb al-Luʼluʼ wa-al-marjān fī-mā ittafaqa ʻalayhi al-Shaykhān namūdhajan. al-Qāhirah : Maktabat al-Ādāb.

Al-Anati, Walid. (2010). Tahlil al-Khitab Wa Taalim Mufradat al-Arabiah Li Ghair al-Naatiqin Biha. Majallah Ilmiah Muhakkamah. Jilid 13. Bil.2.

Al-Desouk, Ibrahim. (1999). al-Musahabah al-Lughawiyyah wa Tatawwur al-Lughah. Manshur bi Kulliyah Dar al-Ulum lil Kaherah. Bil. 25.

Al-Suyuti, Abdul Rahman Jalal al-Din. (n.d). al-Mazhar fi Ulum al-Lughah. Tahqiq Muhammad Ahmad Jad al-Maula wa Akharin. Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.

Amelia Torres Ramírez. (2012). The lexical approach: collocability, fluency and implications for teaching. Revista de Lenguas para Fines Específicos. (18): p. 237-254.

Antar Solhy Abdellah. (2015). The Effect of a Program Based on the Lexical Approach on Developing English Majors' Use of Collocations. Journal of Language Teaching and Research. Volume 6.(4): p. 766-777.

Ausubel, D. P., J. D. Novak & H. Hanesian. (1978). Educational Psychology. A Cognitive View. Second Edition. Holt, Rinehart and Winston, New York.

Azlan Shaiful Baharum, Ashwaq Mohammad Salleh & Norhidayah M. Noor. (2017). Problems In Translating English-Arabic Collocations Among Students Of Faculty Of Major Languages Studies, Universiti Sains Islam Malaysia. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol.7. No.1.

Banu Tekingül. (2013). Collocation teaching effect on reading comprehension in advanced EFL setting. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (70).

Boers, F. & Lindstromberg, S. (2009). Optimizing a Lexical Approach to Instructed Second Language Acquisition. Palgrave Macmillan: New York.

Brian Tomlinson. (2001). Materials Development in Language Teaching. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. In Ronald Carter & David Nunan (Eds.) (1997). Cambridge: Cambridge University Press. p. 66-71.

Bybee, J., & McClelland, J. L. (2005). Alternatives to the combinatorial paradigm of linguistic theory based on domain general principles of human cognition. The Linguistic Review, 36, 381–410.

Channell, J. (1981). Applying semantic theory to vocabulary teaching. ELT Journal, 35 (2), pp. 115-122.

Chatpunnarangsee, K. (2013). Incorporating corpus technology to facilitate learning of English collocations in a Thai university EFL writing course. Unpublished PhD thesis, Indiana University Bloomington, United States.

Che Radiah Mezah. (2006). Analisis kesilapan leksikal dalam karangan bahasa Arab. Ph.D Thesis. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Universiti Malaya.

Chen, J. C. (2011). A corpus-assisted approach to teaching translation and interpretation. Studies of translation and interpretation. (14): p. 115-134.

Conzett, J. (2000). Integrating collocation into a reading and writing course. In M. Lewis (Ed.), Teaching Collocation. p. 70–87. LTP, England.

Dongmei Wang & Peter Kelly. (2013). Making Vocabulary Memorization Strategies More Effective and Enjoyable For First Year Chinese University Students. The English Teacher. Vol. XLII. No.2.

Ellis, N. C. (2001) ―Memory for language .in P. Robinson (Ed.), Congnition and Second Language instruction. Cambridge: Cambridge University Press.

Farrokh, Parisa. (2012). Raising Awareness of Collocation in ESL/EFL Classrooms. Journal of Studies in Education. Vol. 2 (3): p.55-74.

Ferit Kiliçkaya & Jaroslaw Krajka. (2010). Comparative Usefulness of Online And Traditional Vocabulary Learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol. 9 Issue 2.

Firth, J. R. (1968). A synopsis of linguistic theory, 1930-55. In F.R. Palmer (Ed.), Selected papers of J.R. Firth 1952-1959. Bloomington: Indiana University Press.

Ghazalah, Hassan. (2007). Kamus Dar al-Ilmi Li al-Mutalazimat al-Lafziyyah. Cetakan Pertama. Beirut: Dar lil Malayin.

Habibah bt Mat Rejab. (2016). Amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran insya’ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Tesis PhD. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya.

Halil, Mohammed Helmi. (1997). Al-Usus al-Nazariyyat Li Wadi’ al-Mu’jam Li al-Mutalazimat al-Lafziyyah. Majallah al-Majamiyyah. Tunisia.

Harun Baharudin. (2014). Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar sekolah Menengah Agama di Malaysia. Tesis PhD, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Haslina Hassan. (2011). “Corpus Analysis of Conjuctions: Arabic Learners’ Difficulties with Collocation” In: Workshop on Arabic Corpus Linguistics (WACL). 11th -12th April 2011. Lancaster University. UK.

Hill, J. (2000). “Revising priorities: From grammatical failure to collocational success”. In M. Lewis (Ed.), Teaching collocation. p. 47–70.

Hill, J. (2000). “Revising priorities: From grammatical failure to collocational success”. In M. Lewis (Ed.), Teaching collocation. p. 47–70.

Hossam El-Din, Kareem Zakiy. (1985). al-Taabir al-Istilahiy Dirasah fi Ta’sil al-Mustalah wa Mafhumihi wa Majalatihi al-Dilaliyyah wa Anmatihi al-Tarkibiah. Cetakan Pertama. al-Kaherah: Maktabah al-Anjalo Mesriyyah.

Hsu, J-Y. (2010). The Effects of Collocation Instruction on the Reading Comprehension and Vocabulary Learning of Taiwanese College English Majors. Asian EFL Journal. Vol. 12 (1): p. 47-87.

Hsu, J-Y., & Hsu, L-C. (2007). Teaching lexical collocations to enhance listening comprehension of English majors in a technological university of Taiwan. Soochow Journal of Foreign Languages & Cultures. 24. p.1-32.

Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukram. Lisan al-Arab. Tahqiq Amir Haidar. (2013). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Kun-huei Wu. (2015). The Effect of Teaching Collocations on the Students’ Perceptions toward Language Learning. Studies in English Language Teaching. Vol. 3, No. 3.

Lewis, M. (2000). Teaching collocation: Further developments in the lexical approach. England: Language Teaching Publication.

Lien, H.Y. (2003). The effects of collocation instruction on the reading comprehension of Taiwanese college students. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.

Małgorzata Martyńska. (2004). Do English language learners know collocations?. Investigationes Linguisticae. Vol. XI .

Mark Donnellan. (2015). An Analysis of Collocations in an Authentic Text. Kwanse Gakuin University Huminities Review. Vol.19. Nishinomiya, Japan.

Mark Graham Sample. (2014). An Overview Of The Lexical Approach And Its Implementation At A Public Elementary School In South Korea. Journal of International Education Research. Vol.10 (4). p. 271-278.

Masoud Hashemi, Masoud Azizinezhad & Sohrab Dravishi. (2012). The investigation of collocational errors in university students’ writing majoring in English. Procedia - Social and Behavioral Sciences 31. p. 555- 558.

Mccarten, J. (2007). Teaching Vocabulary: Lessons from the Corpus, Lessons for the Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Mehta, N. K. (2009). Vocabulary Teaching: Effective Methodologies. The Internet TESL Journal, XV.

Moudraia, O. (2001). Lexical approach to second language teaching. ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics. Washington DC.

Mounya, Abdaoui. (2010). Teaching Lexical Collocations to Raise Proficiency in Foreign Language Writing. Master Thesis in Applied Linguistics and Language Teaching. University of Mentouri, Constantine.

Mukhtar Umar, Ahmad. (1998). ‘lmu Dilalah. al-Kaherah: ‘Alam al-Kutub.

Mukhtar Umar, Ahmad. (2008). Mu’jam al-Lughah al-Arabiah al-Mua’sarah. Al-Kaherah: Alim al-Kutub.

Nabil Mohammed S. Banboua. (2016). Testing Collocational Knowledge of Yemeni EFL University Students at Universiti Utara Malaysia. Arab World English Journal (AWEJ). Vol.7 (1): p.370 – 387.

Nadja Nesselhauf & Cornelia Tschichold. (2002). Collocations in CALL: An Investigation of Vocabulary-Building Software for EFL. Computer Assisted Language Learning. Vol.15 (3): p. 251-279.

Nadwah Daud & Nadhilah Abdul Pisal. (2014). Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Journal of Language Studies. Vol. 14 (1). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nation, I.S.P. (2001. Learning Vocabulary in Another Language. 4th edition, 2003. United Kingdom: University Press, Cambridge.

Nation, P., & Waring, R. 1997. “Vocabulary size, text coverage and word lists”. In N. Schmitt and M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy (pp. 6-19). Cambridge: Cambridge University Press.

Nesselhauf, N. 2005. Collocations in a learner corpus. Amsterdam: Benjamins Academic Publishers.

Nurul Husna binti Abdul Aziz dan Harun bin Baharuddin. (2016). Kolokasi Arab Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Kolokium Pendidikan Bahasa Arab 2016 (Kobar 16). Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahim Ramly. (2009). “Penguasaan Perbendaharaan Kata bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah Kebangsaan Menerusi Program J-QAF: Satu Kajian Kes”. (Paper). Wacana Pendidikan Islam (peringkat Nusantara) siri ke-7. p. 579-588. Bangi: Universiti kebangsaan Malaysia.

Rosni Samah. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online Journal of Language Studies. Vol.12 (2). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Saifuddin Hussin. (2002). Penguasaan Perbendaharaan kata bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan tiga: Satu kajian kes di sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Negeri Melaka. Disertasi Sarjana, Universiti Malaya.

Schmitt, N. (2000). Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Seham, Badri. (2012). Daur Al-Muqarabat al-Maajamiyyah Fi Iktisab al-Lughah al- Engliziyyah Wa Alaqatuha Bi al-Tarjamah: Tarjamtu Thullab al-Lisaniyyat Li al-Ibarat al-Istilahiyyah Namuzajan. Tesis Master. Universiti al-Jazeera.

Shouqun Wu. 2010. Supporting Collocation Learning. Unpublished PhD Thesis. University of Waikato.

Siyanova, A & Schmitt, N. (2008). L2 Learner Production and Processing of Collocation: A Multi-study Perspective. The Canadian Modern Language Review. Vol. 64 (3): p.429–458.

Smith, F. (1975). Comprehension and learning: A conceptual framework for teachers. New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston.

Taimah, Rusydi Ahmad. (1989). Al-Kitab al-Jamiiyy Mauqiuhu Wa Muasyaruhu Wa Musykilatuhu. Al-Kaherah: Mesir.

Takac, Visnja Pavicic. (2008). Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Thornbury, S. (1998). The lexical approach: A journey without maps. Modern English Teacher, 7 (4), 7-13.

Thornbury, Scott. (2002). How to Teach Vocabulary. Longman.

Tun-pei Chan and Hsien-Chin Liou. (2005). Effects of Web-based Concordancing Instruction on EFL Students’ Learning of Verb –Noun Collocations. Computer Assisted Language Learning. Vol. 18 (3): p. 231 –250.

Uraidah Abdul Wahab, Mat Taib Pa & Lily Hanefarezan Asbulah. (2021). Penggunaan Strategi Pemetaan Semantik Dalam Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab. Asia Pacific Online Journal of Arabic Studies Volume. 4 (1) 2021.

Uraidah Abdul Wahab. (2014). Penggunaan penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi bahasa Arab. Disertasi Sarjana, Universiti Malaya.

Uraidah Abdul Wahab. (2014). Penggunaan Penyusun Grafik Dalam Penguasaan Kolokasi Bahasa Arab. Kajian Master. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Universiti Malaya.

Webb, S. & Kagimoto, E. (2010). Learning collocations: Do the number of collocates, position of the node word, and synonymy affect learning? .Applied Linguistics. Vol. 32 (3). p. 259-276.

Yong Wei. (1999). Teaching Collocations for Productive Vocabulary Development. Paper presented at the Annual Meeting of the Teachers of English to Speakers of Other Languages. New York.

Yusra Al Sughair. (2007). The Translation of Lexical Collocations in Literary Texts. Master Thesis. College of Arts and Sciences, University of Sharjah. UA.

Zainur Rijal B. Abdul Razak &Mahmoud Mohammed Ali. (2014). Perbezaan di antara Kata Kerja Berimbuhan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Melayu. Jurnal Linguistik. Vol.18 (1).

Published

2022-11-29

How to Cite

Nawi, A., Nurkhamimi Zainuddin, & Lubna Abd Rahman. (2022). STRATEGI PENGAJARAN KOLOKASI BAHASA ARAB BERASASKAN TEORI LEWIS: PANDUAN KEPADA GURU: Arabic Collocation Teaching Strategies Based on Lewis Theory: A Guide for Teachers. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 9(2), 38-52. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/216