ANALISIS PENGGUNAAN ANYFLIP DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA

Analysis Of The Use Of Anyflip In Teaching High School Islamic Education In Malaysia

Authors

  • Dr. Halim Ismail IIUM
  • Syarifah Syamimi Wafaa Syed Azmi IIUM
  • Ainulhuda Kamaruzaman IIUM
  • Abdullah Kamarudzzaman IIUM
  • Siti Hajar Takariah IIUM
  • Nur Afiza Mokhtar IIUM
  • Zainal Ahmad IIUM

Keywords:

Anyflip, Pendidikan Islam Menengah Rendah, PdPR

Abstract

Akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ekoran wabak Covid-19 yang melanda negara bermula Mac 2020, sektor Pendidikan seperti sekolah, IPTA dan IPTS turut terkesan dan terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Kajian ini dijalankan terhadap guru Pendidikan Islam berkenaan penggunaan anyflip di dalam PdPR. Penutupan institusi disebabkan oleh Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan terhadap struktur Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara fizikal kepada Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) secara atas talian. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan anyflip dan kekurangannya semasa pengajaran guru Pendidikan Islam Menengah Rendah Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) semasa PdPR. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini berbentuk kualitatif melalui temubual terhadap guru-guru Pendidikan Islam dan analisis dokumen. Kajian ini mendapati, penggunaan anyflip mampu memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditambah baik bagi mengoptimumkan penggunaan anyflip supaya selari dengan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Kajian ini memberi impak terhadap kaedah pengajaran Guru Pendidikan Islam di Malaysia sewaktu PdPR.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afriyanti, I., Wardono, W., & Kartono, K. (2018). Pengembangan Literasi Matematika Mengacu PISA Melalui Pembelajaran Abad Ke-21 Berbasis Teknologi. In PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika (Vol. 1, pp. 608-617).

Ahmad, H. (1985). Penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah: Jld. 7, 1985 Peranan Buku Teks Dan Peperiksaan Dalam Kbsm 1. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (Formerly Known as Journal of Educators and Education), 7(1), 1–13.

Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsha Lubis, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2017), Kepentingan Kebolehbacaan Buku Teks Dalam Dunia Pendidikan, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACERJ)Volume 1(1) January 2017, 25-40.

Azuara, S., Abidin, S.Z., & Hassan, Z. (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian (e-Pembelajaran) terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 10(2), 1-14

Buja, A., Paganini, M., Cocchio, S., Scioni, M., Rebba, V. & Baldo V. (2020) Demographic and socio-economic factors, and healthcare resource indicators associated with the rapid spread of COVID-19 in Northern Italy: An ecological study. PLoS ONE 15(12): e0244535.

Che Azizan, S. N., & Nasri, N. M. (2020). Pandangan Guru Terhadap Pembelajaran dalam Talian Melalui Pendekatan Home Based Learning (HBL) Semasa Tempoh Pandemik Covid-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 4657

Hamat, M., & Mahlan, S. B. (2020). Adaptasi Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Maya Dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik Covid-19, (September), 23–30.

Hussein Hj. Ahmad (1985) Penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah: Peranan Buku Teks Dan Peperiksaan Dalam Kbsm. Pendidik Dan Pendidikan. Jld. 7, 1985

Kementerian Pendidikan Malaysia (2021), https://www.moe.gov.my/ pemberitahuan/ pengumuman/ pelantar-pembelajaran-digital-delima.

Kitikedizah Hambali, Maimun Aqsha Lubis. (2022). Kepentingan Gamifikasi Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPC) Pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACERJ) Volume 5 (1) Januari 2022, 58-64. eISSN: 2600-769X

Kristina Dewi Martani (2020) Penerapan Media Pembelajaran Digital Book Menggunakan Aplikasi Anyflip Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Mengidentifikasi Unsur Intrinsik Cerita Siswa Kelas 4 SD N Bagusan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Jurnal Pendidikan Dan Profesi Pendidik ISSN: 2477-3387 | e-ISSN: 2597-6516 Universitas PGRI Semarang Vol. 6 No. 1 | Mei 2020

Maarof, N. H., Apfandi, N., Joli, N. S., & Yusof, R. (2020). ITRACK dalam PDP Sejarah: Tinjauan terhadap motivasi pelajar. International Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 83-97.

Mahad, I., Ugartini, M. & Hamzah, I. N. S. (2021). Sikap dan Motivasi Murid Sekolah Rendah terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Malay Language Education Journal, 11(1), 16-28.

Maimun Aqasha, Mohd Sham Kamis, Sohaina Mohd Salleh, Hajar Taib, Ikwan Lubis (2021). Isu Terkini Pendidikan Islam Di Era Pandemik Covid 19 Di Malaysia. Asean

Mas Ayu binti Dahlan (2003). Penggunaan Buku Teks Di Sekolah Bestari: Tumpuan Kepada Sekolah Bestari di Wilayah Persekutuan. Tesis Master, Universiti malaya

Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa Pandemik Covid19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, 404-410.

Mohd Noorhadi., & Tahir, Z. (2017). Kepentingan Penggunaan Media Sosial Teknologi Maklumat dalam Pendidikan IPTA. Journal of Social Science and Humanities, 12(3), 023 ISSN: 1823-884x.

Mohd Nor, R., Nik Yusoff, N. M. R., & Haron, H. (2020). Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan SeniVisual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), 125-140.

Mohd Nor, R., Nik Yusoff, N. M. R., & Haron, H. (2020). Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), 125 -140

Mohd Radzi Jidin. (2020). Belajar dalam talian kurang berkesan berbanding bersemuka. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/07/595525/belajar-dalam-taliankurangberkesan-berbanding-bersemuka-metrotv. (Diakses pada 08 Februari 2021).

Norehan Binti Mohd Nasir, Mahaliza Binti Mansor (2021). Cabaran Guru dalam

Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian

Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, Issue 7, (page 416 - 421)

Nur Akalili Mohd Amin, & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2021). Kajian Tinjauan Persepsi Murid Sekolah Menengah Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Semasa Pandemik

Covid-19 (A Survey Study of Secondary School Students’ Perception of Online Learning During The Covid-19 Pandemic). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 344–361.

Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd%0AKajian

Nur Amira Aishah Mohd Adnan, Manfaat buku teks versi digital, Diperolehi pada 24 September 2021 daripada https://www.bharian.com.my/rencana/minda pembaca/2021/01/777762/manfaat-buku-teks-versi-digital.

Ratheeswari, K. (2018). Information Communication Technology in Education. Journal of Applied and Advanced Research. 3. 45. 10.21839/jaar. 2018.v3iS1.169.

Saleh, M. N. (2019). Berijazah Secara PJJ Di Malaysia Peluang, Cabaran, Ciri dan Gaya Pembelajaran Pelajar, dan Strategi Kejayaan (Penerbit USM). Penerbit USM

Salleh, N. F. binti M. (2020). Pandemik Coronavirus (Covid-19): Pembelajaran dan

Pengajaran Secara Atas Talian Suatu Keperluan di Malaysia.

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/342886967, (July), 1–8. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1337/persentase-panjang-jalan-tolyang-beroperasi-menurut-operatornya-2014.html

Sidek, S, & Hashim, M. (2016). Pengajaran Berasaskan Video dalam Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Analisis dan Kajian Kritikal. Journal of ICT in Education, 3,2433.

Siti Nur Aisyah Ibrahim, khadijah abdul razak (2021). Pandemik Covid-19: Cabaran Dan Impak Dalam Pendidikan Islam Dan Pembelajaran Murid. International Journal Of Advanced Research In Islamic Studies And Education (Arise)Volume 1, Issue 1.

Siva, Rabindarang & Vimala, A. (2021). ASIAN PENDIDIKAN Paradigma Baharu PdPR : Satu Sorotan Kajian, 1, 19–24.

Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah. (2015). Tahap penggunaan web 2.0 dalam pengajaran guru bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 5 (2): 38-48.

Tamilmullai Thannimalai & Salini Baloh (2021) Cabaran PdPR Bahasa Tamil Di Sekolah Luar Bandar. MJSSH Online: Volume 5 - Issue 2, Pages 183 –190

Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. 2020. COVID-19: Impak dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Zamri Mahamod & Anita Abdul Rahman. (Pnyt.) Sistem

Pendidikan di Malaysia: Sejarah dan Cabaran Abad Ke-21, 449-486. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Published

2022-11-29

How to Cite

Halim Ismail, Syarifah Syamimi Wafaa Syed Azmi, Ainulhuda Kamaruzaman, Abdullah Kamarudzzaman, Siti Hajar Takariah, Nur Afiza Mokhtar, & Zainal Ahmad. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN ANYFLIP DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA: Analysis Of The Use Of Anyflip In Teaching High School Islamic Education In Malaysia. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 9(2), 95-110. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/224