Reka Bentuk Pengajaran Ilmu Qira'at Di Negara Brunei Darussalam: Tumpuan Kajian Terhadap Tariq-Tariq Hafs (Satu Kajian Awal)

Instructional Design for Tariq Hafs Studies in Brunei Darussalam: A Preliminary Study

Keywords:

Reka bentuk, Pengajaran, Qiraát, Tariq, Hafs

Abstract

Pelajar-pelajar Qira'at di Negara Brunei Darussalam belum pernah didedahkan dengan Tariq-tariq Hafs secara komprehensif. Tariq-tariq Hafs yang terkumpul ialah sebanyak 57 tariq, yang antaranya Tariq Al-Syatibi yang biasa diamalkan di negara ini. Tariq Al-Syatibi mempunyai banyak persamaan manhaj (cara) bacaan dengan manhaj Tariq-tariq Hafs yang lain sehingga menyebabkan mudah berlakunya tarkib (pertindihan) dalam bacaan. Justeru, pengkaji berhasrat untuk menghasilkan satu reka bentuk pengajaran Tariq-tariq Hafs yang bersesuaian dengan keperluan pelajar-pelajar Qira'at di Negara Brunei Darussalam. Kajian ini terdiri daripada dua fasa iaitu fasa analisis keperluan dan fasa reka bentuk yang mana kedua peringkat ini akan menggunakan kaedah kualitatif. Pada peringkat analisis keperluan, responden yang terlibat terdiri daripada empat orang pensyarah Qira'at di Negara Brunei Darussalam. Teknik Delphi pula akan digunakan  pada peringkat reka bentuk yang melibatkan dua sesi pusingan bagi mendapatkan maklumat dan kesepakatan pandangan dengan menemubual responden yang terdiri dari lima orang pensyarah Qira’at dan dua orang ahli dari Bahagian Kurikulum Negara Brunei Darussalam. Dapatan kajian ini nanti diharapkan akan bermanfaat kepada dunia Islam umumnya dan Negara Brunei Darussalam khususnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Idi. 2010. Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.

Abdul Salam Yussof. 2010. Idea-Idea Pendidikan Berkesan Al-Ghazali & Konfusius. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aminuddin Abu Muhammad Abdul Wahab bin Al-Salar. 2008. Kitab Tabaqat Al-Qurra' Al-Sab'ah. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah.

Brady, Laurie. (1985). Models And Methods Of Teaching. Autralia: Prentice-Hall.

Briggs, A. R., Sommefeldt, Daniela. 2002. Managing Effective learning And Teaching. London: Paul Chapman Publishing.

Al-Dani, Abu 'Amru Uthman bin Sa'id Bin Uthman bin 'Amru. 2005. Kitab Al-Taisir Fi Al-Qiraat Al-Sab'i. Kaherah: Maktabah Al-Tahaqafah Al-Diniyyah.

Al-Dimasyqiy, Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad. T.th. An-Nasyr Fil Qiraat Al-Asyr, Tashih Ali Muhammad A-Dhobba'. Darul Fikr: Mesir. Jilid 1.

Al-Dimyati, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani. 2011. Ithaf Fudhala Al-Basyar FIl Qiraat Al-Arba'ah Asyar. Dal Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, Lebanon.

Gagne, Robert M. 1985. The Conditions of Learning. New York: CBS College Publishing.

Gagne, R. M., Briggs, L. J. 1916. Principles Of Instuctional Design. America: Library of Congress Cataloging In Publication Data.

Al-Ghani Al-Qadhi, Abdul Fattah. T.th. Al-Budur Az-Zahirah Fil Qiraat Al-Asyr Al-Mutawatirah. Darussalam. Jilid 1.

Ghazali Darusalam. 2001. Pedagogi Pendidikan Islam. Selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Haji Ahmad Haji Salim. 2017. Generasi Berilmu Pemangkin Transformasi Negara. Jabatan Perdana Menteri: Brunei.

Hasan Langgulung. 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Saufi.

Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad. 1419H. Munjid Al-Muqriin Wa Mursyid At-Talibin. Dar Ilmil Fawaid: Makkah Al-Mukarramah.

Al-Mar'asyi, Muhammad Ibni Abi Bakr. 2012. Tahzib Al-Qiraat. Darul Ghawthani: Damsyik.

Mok Soon Sang. 1994. Asas pedagogi Dalam Pengajaran-Pembelajaran. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa.

Muhammad Fahd Khoruf. 2006. Al-Muyassar Fi Al-Qiraat Al-Arba' 'Asyarah. Damsyik: Dar Ibnu Kathir.

Nunan, David. (1988). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press.

Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. T.th. Prospektus ITQSHHB, Negara Brunei Darussalam.

Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. 2006. Falsafah Pendidikan Negara: Ke Arah Kecemerlangan Pembangunan Duniawi Dan Ukhrawi. Himpunan Kertas Kerja Seminar Pendidikan dan Profesionalisme. 20-23 Jamadilakhir 1426H/27-30 Julai 2005.Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, Negara Brunei Darussalam.

Published

2023-05-30

How to Cite

Reka Bentuk Pengajaran Ilmu Qira’at Di Negara Brunei Darussalam: Tumpuan Kajian Terhadap Tariq-Tariq Hafs (Satu Kajian Awal): Instructional Design for Tariq Hafs Studies in Brunei Darussalam: A Preliminary Study. (2023). The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), 26-36. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/236