Ciri-Ciri Pasangan Idaman dalam Hikayat Isma Yatim

The Characteristics Of An Ideal Partner In The Story Of Isma Yatim

Keywords:

Pasangan, Idaman, Isma Yatim, Hikayat Isma Yatim

Abstract

Makalah ini memfokuskan perbincangan kepada ciri-ciri pasangan idaman yang terdapat dalam Hikayat Isma Yatim. Aspek perbincangan menjurus kepada sikap lelaki yang disukai oleh seorang perempuan dan tingkahlaku seorang perempuan yang disukai oleh seorang lelaki yang terdapat dalam hikayat ini. Kedua-dua perkara ini dibincangkan oleh watak Isma Yatim dalam hikayat ini atas permintaan Baginda Sultan. Menurut Isma Yatim, terdapat sepuluh perkara yang ada pada seorang lelaki akan disukai oleh seorang perempuan. Akan tetapi Isma Yatim hanya menyatakan lima perkara sahaja. Lima perkara lagi tiada penghuraian lanjut demi memelihara nama baik seorang lelaki. Malah menurut Isma Yatim, lima perkara lagi Baginda Sultan lebih mengetahuinya. Manakala bagi seorang perempuan pula, terdapat enam syarat yang boleh dijadikan panduan dalam mencari calon suami. Objektif kajian ini akan mengupas lebih lanjut tentang kriteria seorang lelaki yang disukai oleh seorang perempuan dan ciri-ciri idaman yang terdapat pada seorang perempuan yang disukai seorang lelaki. Kupasan ini akan menggunakan kaedah metodologi filologi konvensional. Nasihat Isma Yatim ini bermatlamatkan memberi pengajaran kepada pembaca Hikayat Isma Yatim dalam mencari pasangan hidup berumahtangga agar tidak tersalah memilih calon suami atau isteri.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rujukan

Al-Quran Nul Karim Rasm Uthmani.

Buku

A’tiyah Saqar. (Terj) Arifin Ladaripada. (2005). Hak-hak suami isteri. Kuala Lumpur: Jasmeen Enterprise.

Ab. Aziz Mohd Zin. (2014). Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mat Saad Abdul Rahman. (1993). Undang-umdang keluarga Islam: Aturan perkahwinan suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa. Shah Alam: Hizbi.

Muhammad Haji Salleh (Editor oleh) Zainal Abidin Borhan. (2017). Hikayat Isma Yatim. Kuala Lumpur:Yayasan Karyawan.

Muhammad Hashim Yunus. (2019). Haqq-Haqq Laki Bini. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia.

Muhd Fauzi Muhamad. (2003). Pembentukan Keluarga. Selangor: Synergymate Sdn. Bhd.

Ricklefs M.C. dan Voorhoeve .P. (1977). Indonesian Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts ini Indonesian Languages in British Public Collections. London: Oxford University Press.

Shellabear W.G. (1984). Sejarah Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Siti Baroroh Baried et.al. (1985). Pengantar Teori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Siti Hawa Haji Saleh. (1987). Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hawa Haji Salleh. (2010). “Penilaian Filologi dalam Penyelenggaraan Teks: Syair Tantangan Singapura Abad Kesembilan Belas.”Dlm Hashim Ismail (Ed.) Tinta di Dada Naskhah: Melakar Jasa Dato’ Dr Abu Hassan Sham. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Winstedt R.O. (1969). A History of Classical Malay Literature. Kuala Lumpur: Oxford Univesity Press.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2014). Rumahku Syurgaku. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi.

Tesis

Ayu Nor Azilah Mohamad. (2003). “Hikayat Isma Yatim: Satu Kajian Teks.” Tesis Master Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jurnal

Bashir, S., & Masih, S. (2018). School health services project on personal hygiene among school children of age 12–15 in underprivileged community in Karachi. Biomedical Journal, 1, 6.

Fathen Aishah Mohd Moktar & Zaharah Osman. (2020). Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Kebersihan Diri Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Mengikut Perspektif Ibu Bapa. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, Vol. 9(2), 2020 (1-11) (ISSN 2289-3032 / eISSN 2550-178X) https://ejournal.upsi.edu.my/journal/JPAK.

Izzah Nur Aida Zur Raffar & Salasiah Hanin Hamjah. (2018). “Personaliti Bapa daripada Perspektif Islam” dalam ISLÓMIYYÓT 40(1) 2018: 61 – 69.

Md Zawawi Abu Bakar & Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah. (2008). “Hak Suami Isteri dalam Perkahwinan Islam: Analisis menurut Fiqh” dalam REKAYASA – Journal of Ethics, Legal and Governance 35 Vol. 4, 2008 (35 - 52).

Mohd Hasrul Shuhari & Mohd Fauzi Hamat. (2015). “Nilai-Nilai Penting Individu Muslim Menurut Al-Ghazali.” Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Bil. 9 Januari 2015.

Norafifah binti Ab Hamid et.al. (2016). “Gejala Transgender di Malaysia: Sorotan Awal Kajian dari Perspektif Islam dan Undang-Undang di Malaysia.” Jurnal Penyelidikan Islam Bil. 27/2015. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Puteri Amylia Binti Ulul Azmi & Suzana Mohd Hoesni. (2019). Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dalam An – Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi 2019, Vol. 13, No 2, 96-107.

Siti Hawa Haji Salleh. (1999). “Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Peranan Filologi” dalam Akademika 54 (Januari) 1999:147-155.

Trie Utari Dewi. (2018). “Pembelajaran Filologi Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mengungkap dan Membangun Karakter Suatu Bangsa” dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), Volume 1, No 1, Juni 2018; 48-61.

Internet

https://ms.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Asma_Yatim. Dirujuk pada 4 April 2022.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Isma_Yatim. Dirujuk pada 4 April 2022.

Jelani Harun. “Manuskrip ‘Panthong’ dari Sri Lanka.” Dalam http”//pantun.usm.my/makalah. Sekretariat Pantun Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia. Tarikh layari 11 Januari 2018.

Nur Mohammad Hadi Zahalan. (18 Jun 2021). Romantiknya Rasulullah… 6 contoh ini perlu diamalkan suami isteri termasuk mandi bersama demi kasih sayang. https://www.mstar.com.my/xpose/ad-din/2021/06/18/romantiknya-rasulullah-6-contoh-ini-perlu-diamalkan-suami-isteri-termasuk-mandi-bersama-demi-kasih-sayang. Dirujuk pada 6 April 2022.

Team WOW.my. (9 Mei 2016). 8 Ciri Suami Mithali Yang Dicari. http://www.wom.my/keluarga/semak-8-ciri-suami-mithali/. Dirujuk pada 3 April 2022.

Majalah

Noriah Taslim. (2012). “Syarat Perempuan yang Sempurna Mengikut Hikayat Isma Yatim” dalam Dewan Sastera. Februari 2012.

Published

2022-11-30

How to Cite

Ciri-Ciri Pasangan Idaman dalam Hikayat Isma Yatim: The Characteristics Of An Ideal Partner In The Story Of Isma Yatim. (2022). The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 9(2), 144-157. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/237