Analisis aplikasi hafazan al-Quran kanak-kanak dalam platform digital

Analysis of children's al-Qur'an memories application in digital platform

Authors

  • Ummu Umairah binti Sapiuddin UIS
  • Dr. Safinah binti Ismail UIS
  • Mardhiah binti Yahaya USIM
  • Nor Musliza binti Mustafa UIS
  • Assoc. Prof. Dr. Syarul Azman bin Shaharuddin UIS
  • Khairul Syafiq bin Razali UNIPSAS

Keywords:

Hafazan Application, Al -Quran, Kids, Digital Platform

Abstract

Seiring dengan perkembangan pendidikan alaf ke-21 yang mementingkan penerapan digital dalam pembelajaran, bidang tahfiz juga mengalami revolusi pembelajaran dimana penerapan teknologi digital multimedia terutamanya dalam bentuk aplikasi semakin luas digunakan dalam pembelajaran hafazan termasuk peringkat kanak-kanak. Namun begitu, kandungan aplikasi hafazan yang terdapat di platform digital semasa bersifat tidak mesra kanak-kanak dan kurang sesuai dengan gaya pembelajaran kanak-kanak. Maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi-aplikasi hafazan al-Quran kanak-kanak yang terdapat dalam platform digital semasa. Kajian ini menggunakan metode kualitatif  berbentuk analisis kandungan iaitu reka bentuk, kegunaan dan elemen multimedia. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat beberapa aplikasi hafazan yang sangat bersesuaian dan memenuhi keperluan pembelajaran hafazan untuk kanak-kanak iaitu aplikasi Marbel Quran for Kids, aplikasi 10 Surah For Kids Word By Word, aplikasi Muhafizul Quran, aplikasi Memorize Quran word by word for Kids, aplikasi Belajar Surat Pendek Bagian 2, Quran Treasure Island dan aplikasi Hasanati: Quranic Mulim Kids. Diharapkan aplikasi-aplikasi di atas dapat dijadikan contoh dalam pembangunan aplikasi hafazan pada masa akan datang bagi memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna dan memenuhi keperluan  pembelajaran hafazan kanak-kanak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Al-Fida’, Muhammad izzat. (2006). Kaifa nahfazul Quran. Kaherah: Darul Salam

Al-Ahwani, Ahmad Fuad. (1995). At tarbiyyah fil islam aw ta’alim fi ra’yil Qabisi. Kaherah: Darul Fikr al-Araby.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9, 27-40.

Donelly, Patrinos dan Gresham. 2022. Laporan Kajian: Kaedah Kesinambungan Pengajaran dan Pembelajaran (PnP) sebagai Pelan Pemulihan Sistem Pendidikan Negara: Inisiatif Pelbagai Negara. Malaysian Research and Education Foundation (MyRef).

Eric Tc Lai, Sophie Wickham, Catherine Law, Margaret Whitehead. (2018). Poverty dynamics and health in late childhood in the UK: Evidence from the Millennium Cohort Study. Archives of Disease in Childhood 104(11). DOI:10.1136/archdischild-2018-316702

Fatahurrahman Mohd Hafid. (2005). Tahap Kualiti Hafazan Al-Quran An Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Semester Enam Darul Quran. Projek Penyelidikan Darul Quran.

Fathiyah et.al. (2018). Perkembangan & Perspektif Pembelajaran Tahfiz di Malaysia, Universiti Putra Malaysia.

Gentile, D. A., & Walsh, D. A. (2002). A normative study of family media habits. Journal of Applied Developmental Psychology, 23, 157-178.

Joan Danil & Suzyani Mohamed. (2021) .Perubahan Tingkah Laku Kanak-kanak Disebabkan Penggunaan Gajet. Jurnal Dunia Pendidikan, Vol. 3, n. 2, p. 200-209, Jun 2021. ISSN 2682-826X.

Jones, P., Robinson, J., Yip, A., Oikonen, K. Starkman, A. (2014). Human-centred mental wellness: Discovering touchpoints before a service encounter. Touchpoint: The Journal of Service Design, 6 (2), 58-61.

Kementerian komunikasi dan Digital (MCMC) 2020, https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/IUS-2020- Infographic.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012) Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013- 2025. https://www.moe.gov.my/muat-turun/penerbitan-dan-jurnal/1821-l-a-pelan-pembangunan-pendidikan-2013-2025/file

Kemeterian Pendidikan Malaysia, 2020. https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling- dan-garis-panduan/surat-siaran/3833-surat-pemakluman-pelaksanaan-pengajaran-dan- pembelajaran-di-rumah-pdpr-9-nov-2020/file

Khairunnisa Kasnoon. 2016. Dadah Digital: Impak Gajet Kepada Kanak-Kanak. Astro Awani. http://www.astroawani.com/berita-teknologi/dadah-digital impak- gajet- kepada- kanak-kanak-118046 . (29 September 2019).

Kovalchuk, A. & Gibb, R (2018). Brain Development. (Ed.) Gibb, R. & Kolb, B. Dlm, The Neurobiology of Brain and Behavioral Development. London: Academic Press.

Laporan Kajian Kaedah Kesinambungan Pengajaran Dan Pembelajaran (Pnp) Sebagai Pelan Pemulihan Sistem Pendidikan Negara: Inisiatif Pelbagai Negara © Malaysian Research And Education Foundation (MyREF) ∙ All Rights Reserved 2022 https://myref.org.my/wp-content/uploads/LAPORAN-KAJIAN-KAEDAH- KESINAMBUNGAN-PENGAJARAN-PEMBELAJARAN.pdf

Mannan Razali (2013). Peranan Teknologi Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Minat Berinteraksi Dan Menghayati al-Qur’an. Seminar Memperkasakan Pengajian Ilmu al- Qur’an (p. 94). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, et.al. (2015). Keberkesanan Kaedah Kefahaman Makna Ayat Al-Quran Berbantukan Al-Quran Terjemahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hifz Al-Quran. Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Muhammad Syafee Salihin Hasan, et.al. (2022). Pengukuhan Hafazan Al-Quran: Cabaran & Penyelesaian, Jurnal Qiraat Fakulti Pengajian Peradaban Islam,Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)Bandar Seri Putra, 43000 Kajang Selangor 2022, VOL 5, Bil 2, Halaman 34-40

Nor Musliza Mustafa. (2015). Pembelajaran Al­Quran Berasaskan Teknik Dan Gaya Pembelajaran Vak (Visual, Auditori Dan Kinestetik). Seminar Wahyu Asas Tamadun 2015 (Swat2015). Universiti Sains Islam Malaysia.

Nur Hafizah Razali & Fariza Khalid. (2021). Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih dalam Pembelajaran Matematik bagi Pelajar Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) e-ISSN:2504-8562.

Palys T. (2008). Purposive sampling. In L. M. Given (Ed.) The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. (Vol.2). Sage: Los Angeles, pp. 697-8.

Setianingsih, Amila Wahyuni Ardani, & Firiana Noor Khayati. (2018). Dampak penggunaan gadget pada anak usia parsekolah dapat meningkatkan resiko gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. GASTER XVI (2): 191- 205.

Sharifah Fadylawaty Syed Abdullah et.al. (2017). Shariah Compliant Guideline on the Use of Gadget. Enhancing Halal Sustainability (pp.99-108)

Shima Dyana Mohd Fazree & Siti Marziah Zakaria. (2018). Kesan Penggunanan Gadjet Kepada Perkembangan Kognitif Dan Sosial Kanak kanak Prasekolah. Jurnal Wacana Sarjana 2 (4): 1-6.

Siti Fadzilah Mat Noor & Shereena Mohd Arif. (2002). Pendekatan Multimedia Dalam Perisian Kursus Kisah Teladan Wanita Islam.Tesis, Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, UKM.

Siti Jamaiaah Abdul Jalil, Nurfarahain Abu Bakar & Juwairiah Hassan. (2020). Pengawalan Ibu Bapa Bekerjaya Terhadap Penggunaan Gajet dalam Kalangan Kanak-kanak: Satu Kajian Kes. Bicara Dakwah Kali ke 21: Dakwah dalam Talian Semasa Pandemik.

Sundus M (2018) The Impact of using Gadgets on Children. J Depress Anxiety 7: 296. doi:10.4172/2167-1044.1000296

Widea Ernawati. (2015). Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Penurunan Tajam Penglihatan pada Anak Usia Sekolah (6- 12 Tahun) di SD Muhammadiyah 2 Pontianak Selatan. Jurnal Proners, 3(1), 1–7.

Williams-Washington, K. N., Melon, J. & Blau, G. M. (2010). Childhood growth and development within family context, in Gullotta, T. P. & Blau, G. M. (Ed). Family Influences on Childhood Behavior and Development. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Zetty Nurzuliana bt Rashed, Haslina Hamzah, Noor Shamshinar Zakaria & Sapie Sabilan. (2021). Kesan Ibadah Solat Terhadap Kepimpinan Diri Belia. International Seminar of Tarbiyah (IsoT2021). Eisbn 23 September 2021.

Zulkiflee Haron, Arieff Salleh Rosman, Mohd Nasir Ripin, Aminudin Hehsan, Juhazren Junaidi, Al-Ikhsan Ghazali, Nurul Bahiah Mohd Noor, & Rabiatul Hidayah Mokhtar. (2017). Impak pendedahan awal penggunaan teknologi terhadap kanak-kanak. Al- Qanatir: International Journal of Islamic Studies 8 (4): 28-41.

Published

2023-11-30

How to Cite

Ummu Umairah binti Sapiuddin, Safinah binti Ismail, Mardhiah binti Yahaya, Nor Musliza binti Mustafa, Syarul Azman bin Shaharuddin, & Khairul Syafiq bin Razali. (2023). Analisis aplikasi hafazan al-Quran kanak-kanak dalam platform digital : Analysis of children’s al-Qur’an memories application in digital platform. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(2), 19-32. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/264