Gaya Bahasa ‘Aṭf Dalam Surah Al-Rūm

Keywords:

gaya bahasa ‘aṭf, perkaitan elemen ‘aṭf, makna tersirat, surah al-Rūm

Abstract

Kajian ini merupakan kajian teks yang memfokuskan kepada penggunaan gaya bahasa ‘aṭf dalam surah al-Rūm. Dalam melakukan analisis ini, lima ayat daripada surah al-Rūm diambil sebagai bahan kajian. Fokus kajian adalah untuk meneliti perkaitan antara elemen ‘aṭf iaitu ma‘ṭūf ‘alayh dan ma‘ṭūf yang terdapat dalam ayat kajian. Dalam melakukan kajian ini, teori Ibn Qayyim (t.t) yang menekankan keperluan mendahului elemen yang perlu didahulukan dan mengkemudiankan elemen yang perlu dikemudiankan diaplikasi. Kajian mendapati perkaitan antara elemen ‘aṭf mengisyaratkan kepada suatu makna tertentu yang menggambarkan keindahan linguistik al-Quran. Keimanan dan melakukan amalan kebaikan yang digandingkan bersama mengisyaratkan kepada kedudukan iman sebagai asas penerimaan sesuatu amalan kebaikan. Perkaitan antara kasih sayang dan kasihan belas mengisyaratkan kepada peringkat yang ditempuhi dalam kehidupan berumah tangga. Manakala perkaitan antara pergerakan awan nipis lalu membentuk awan tebal bergumpal mengisyaratkan kepada i‘jāz saintifik dalam al-Quran yang menyatakan peranan angin dalam proses pembentukan awan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-Quran al-Karim

Buku

Abdullah Basmeih. (1983). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur’an 30 Juz. Kuala Lumpur: Dār al-Fikr.

Abū al-Su‘ūd, Muḥammad bin Muḥammad al-‘Amādī. (t.t). Tafsīr Abī al-Su‘ūd : Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Qur’ān al-Karīm. Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.

Al-Alūsiy, Syihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd. (2008). Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sab‘ al-Mathānī. Beirūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.

Al-Andalusiy, Muḥammad bin Yūsuf bin ‘Alī. (2008). Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Al-Bayḍāwiy, Nāṣir al-Din ’Abū al-Khayr ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muḥammad al-Syayrāziy al-Syāfi‘iy (t.t). Anwār al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta’wīl al-Ma‘rūf Bi Tafsīr al-Bayḍāwiy. (Muḥammad ‘Abd al-Raḥman al-Mara‘syaliy, Ed.). Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.

Al-Durrah, Muḥammad ‘Alī Ṭaha. (2009). Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm wa I‘rābuhu wa Bayānuhu. Dimasyq, Beirūt: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ibrāhīm, Muḥammad al-Ṭayyib. (2012). I’rāb al-Qur’ān al-Karīm. Beirūt: Dār al-Nafā’is.

Al-Kalbiy, Muḥammad bin Aḥmad bin Jazī. (1973). Kitāb al-Tashīl li ‘Ulūm al-Tanzīl, Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabiy.

Al-Lādaqiy, Muḥammad Ṭāhir (2016). al-Nahj al-Wādiḥ fī Qawā‘id al-Lughat al-‘Arabiyyat li al-Madāris al-Ibtidāiyyat al-Silsilat al-Ūlā. Beirūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Al-Marāghiy, Aḥmad Muṣṭafā. (1946). Tafsīr al-Marāghiy. Miṣr: Syarikat Maktabat wa Maṭba‘at Muṣṭafa al-Bābiy al-Ḥalabiy wa Awlāduhu.

Al-Māwardiy, Abū al-Ḥasan ‘Āliy bin Muḥammad bin Ḥabtībā. (t.t). al-Nukat wa al-‘Uyūn : Tafsīr al-Māwardiy. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Al-Muwayl, Kamāl. (1995). Āyāt Ṭabī‘iyyah fī al-Qur’ān. t.tp: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyat.

Al-Naḥḥās, Abū Ja‘far Aḥmad bin Muḥammad bin Ismā‘īl. (2008). I‘rāb al-Qur’ān. Beirūt: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Nīsābūriy, Niẓām al-Dīn bin Muḥammad bin Ḥusayn al-Qammiy. (1996). Tafsīr Gharāib al-Qur’ān wa Raghāib al-Furqān. (Zakariyyā ‘Umayrāt, Ed.). Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Al-Qurṭubiy, Abū ‘Abdullāḥ Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr. (2006). al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnat wa Āy al-Furqān (‘Abdullāḥ bin ‘Abd al-Ḥasan al-Turkiy et al., Ed.). Beirūt: Muassasat al-Risālah.

Al-Rāziy, Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn. (1981). al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghayb. Beirūt: Dār al-Fikr.

Al-Sya‘rāwiy, Muḥammad Mutawalliy. (1972). Tafsīr al-Sya‘rāwiy. Miṣr: Matābi‘ Dār Akhbār al-Yawm.

Al-Syarqāwiy, ‘Affat. (1981). Balāghat al-‘Aṭf fī al-Qur’ān al-Karīm, Dirāsah Uslūbiyyah. Beirūt: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah.

Al-Syawkāniy, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. (2007). Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi‘ bayn Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr. (Yusūf al-Ghūsy, Ed.). Beirūt: Dār al-Ma‘rifat.

Al-Ṭanṭāwiy. (1992). al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur’ān al-Karīm. Miṣr: al-Hay’at al-‘Ammat li al-Syu’ūn al-Maṭba‘i al-Amiriyyat.

Al-Uramiy, Muḥammad al-Amīn bin ‘Abdullah al-Uramiy al-‘Alawiy al-Harariy al-Syāfi‘iy. (2001). Tafsīr Ḥadā’iq al-Rūḥ wa al-Rayḥān fī Rawābī ‘Ulūm al-Qur’ān. (Hāsyim Muḥammad ‘Alī bin Ḥusayn Mahdī, Ed.). Makkah: Dār Ṭawq al-Najāt.

Ḥalalī, ‘Abd al-Raḥmān. (2011). Iqtirān al-Īmān bi al-‘Amal al-Ṣāliḥ fī al-Qur’ān al-Karīm. Majallah Jami‘ah li al-‘Ulūm wa al-Iqtisādiyyah wa al-Qānuniyyah, 27, 439-463.

Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. (1984). Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyat li al-Nasyr.

Ibn ‘Aṭiyyat, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaq bin Ghālib. (2001). al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz. (‘Abd al-Salām ‘Abd al-Syāfī Muḥammad, Ed.). Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ibn Hisyām (a), Abū Muḥammad ‘Abdullah Jamāluddin. (2008). Awdaḥ al-Masālik ilā Alfiyyat Ibn Mālik. (Barakāt Yūsuf Habbūd, Ed.). Dimasyq: Dār Ibn Kathīr.

Ibn Kathīr, ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin Kathīr al-Dimasyqiy. (2013). Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. (Maḥmūd bin Jamīl, Ed.). Miṣr: Muassasat Zād li al-Nasyr wa al-Tawzī‘.

Ibn Qayyim al-Jawziyyat (a), Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Abū Bakr al-Dimasyqiy (t.t). Badāi‘ al-Fawāid. Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabiy.

Ibn Qayyim al-Jawziyyat (b), Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Abū Bakr al-Dimasyqiy. (1986). al-Fawāid. (Aḥmad Rātib ‘Armūsy, Ed.). Beirūt: Dār al-Nafāis.

Ibn Sīdah, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Ismā‘il. (1996). al-Mukhaṣṣaṣ. (Khalīl Ibrāhīm Jaffāl, Ed.). Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy.

Ibn Taymiyyah al-Ḥarrāniy (b), Taqiy al-Dīn Aḥmad. (1998). Takhrīj Ahādīth Majmū‘at al-Fatāwā. (Marwān Kujuk, Ed.). Beirūt: Dār Ibn Ḥazm

Munif Zarirruddin Fikri Nordin. (2015). Dimensi Bahasa dalam Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muṣliḥ, ‘Abdullah ‘Abd al-‘Azīz, al-Ṣāwiy, ‘Abd al-Jawād. (2008). al-I‘jāz al-‘Ilmiy fī al-Qur’ān wa al-Sunnah. Jeddah: al-Hai’ah al-‘Ālamiyyah li al-I‘jāz al-‘Ilmiy fī al-Qur’ān wa al-Sunnah

Syaykhū, Muḥammad Amīn. (t.t). al-Tarbiyyat al-Islāmiyyah li al-Nāsyiah: al-Marḥalat al-Rābi‘at. (al-Dīrānī, Ed.). Dimasyq: Dār Nūr al-Basyīr.

Tesis

Mahdiy, Hudhayfat ‘Abūd. (2015). al-Tanāsub fī al-Qur’ān al-Karīm, sūrat al-Ṭāriq Unmūdhajan. Iraq: Jāmi‘ah Sāmarrā‘.

Rūbḥī, Lakhḍar. (2012). Jamāl al-Kalimat al-Qur’āniyyat. t.tp: t.pt.

Internet

Al-Sāmarrā’iy, Fāḍil Ṣāliḥ. (t.t). Lamsat Bayāniyyat fī al-‘Aṭf fī al-Qur’ān al-Karīm. http://islamiyyat.3abber.com/post/231320 (21 November 2018).

Ghanim, Karīm al-Sayyid, (2010). I‘jāz al-Kitāb fī Waṣf al-Saḥāb. http://www.quran-m.com/?/quran/article/2099/ (13 Julai 2019).

Munif Zarirruddin Fikri Nordin. (2015). ‘Ilm al-Tafsīr and critical discourse analysis: A methodological comparison, GEMA Online Journal of Language Studies. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 (15 Januari 2018).

Published

2019-12-04

How to Cite

Gaya Bahasa ‘Aṭf Dalam Surah Al-Rūm. (2019). The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2), 1-16. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/27