Prinsip maqasid syariah dalam pelaksanaan ibadah ketika wabak: kajian di masjid-masjid negeri Selangor

The principles of maqasid shariah in the performance of worship during an epidemic: a study in the mosques of Selangor

Authors

  • hasliza Talib UIS
  • Maad Ahmad UIS
  • Nurul Syafini Abd. Rahman UIS
  • Muhammad Yosef Niteh UIS
  • Asma Abdul Halim UIAM

Keywords:

Maqasid Syariah, Wabak, Masjid, Ibadah

Abstract

Dunia dikejutkan dengan satu pandemik virus merbahaya dikenali sebagai COVID-19 yang dikesan pertama kali di Negara China pada Disember 2019. WHO telah mengesahkan lebih daripada 10,000 kes penularan COVID-19 di seluruh China seawal penularan iaitu pada 25 Januari 2020. Wabak ini turut menular ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Kerajaan Malaysia telah melakukan perintah Kawalan Pergerakan (PKP) seterusnya diisytiharkan Proklamasi Darurat 2021 (Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa perlu 2021). Susulan penguatkuasaan perintah tersebut, semua aktiviti yang melibatkan perhimpunan awam di masjid dan surau perlu mengikut SOP yang ditetapkan. Justeru kajian ini akan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah dalam menangani Pandemik COVID-19. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti prinsip maqasid syariah dan kerangka asas berkaitan wabak. Kajian ini menggunakan metode kualitatif bagi menganalisis data terhasil dari sumber primer dan sekunder termasuk buku, artikel jurnal, temu bual dan lain-lain. Data terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengeluarkan tema dan sub tema. Hasil kajian mendapati bahawa maqasid syariah perlu digunapakai dalam keadaan wabak dengan menekankan penjagaan lima perkara asas iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta serta mengaplikasikan enam kaedah fiqh yang berkaitan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran.

Al-Burhany, Muhammad Hisham (2009). Sadd al-Zara’i fi al-Shariah al-Islamiyyah, Damsyik, Dar al-Fikr.

Al-Buti, Muhammad Saeed Ramadhan (1998), Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah. Muassasah al-Risalah.

Al-Fasi (1993). Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah wa Makarimuha. Beirut: Dar al- Gharb al-Islami.

Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar (2001) ‘Ilm al-Maqasid al-Shari’ah. Maktabah al-Abikan: Riyadh.

al-Qari (2002). Mirqat al-Mafatih Syarh Mishkat al-Masabih. Dar al-Fikr.

Al-Qarrafi (2010). Al Furuq. Al Riyadh: Wazarah Al Awqaf.

Al-Raisuni, A. (1992) Nazariyyat al-Maqasid I’nda al-Imam al-Syatibi. Beirut, al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

Al-Raysuni. (2009). al-Madkhal ila Maqasid al-Shariah. Mesir: Dar al-Kalimah.

Al-Raysuni. (2019). Mawsu'ah Muallamah Zayid lilqawaid Al Fiqhiyyah. Bairut: Al Majmu'ah Al

Al-Shanqeeti, Muhammad Talib (2020) Ahkam Sholat Al-Jumu'ah wa al-jamaah wa alidayni fi Zaman Corona. Majallah al-ulum al-shariah wa al-dirasat al-islamiyyah vol 83 2020

al-Shatibi (1997). Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari’ah. Dar Ibn ’Affan.

Al-Syatibi (2020). Al Muwafaqat Fi Usul Al Fiqh. Cairo: Al Maktabah Al Tijariyyah.

Anis, I. (2018). Al-Mukjam Al-Wasit. Bairut: Dar Al Ilm.

Asliza Musa (2020). Covid-19: Garis Panduan Solat Jemaah Ambil Kira Ijtihad Ulama. Utusan Digital.https://www.utusan.com.my/nasional/2020/09/covid-19-garis-panduansolat-jemaah-ambil-kira-ijtihad-ulama/

Burhani, M. H. (1985). Saddu Al Zara'ik Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah. Dimashq: Dar Al-Fikir.

Ibn ‘Ashur. (1997). Al Tahrir Wa Al Tanwir. Tunisia: Sahnun.

Ibn ‘Ashur. (2019). Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah. Qatar: Wazarah Al Awqaf.

Inizi, I. Al. (2020). Sad al-Zarai’ Fi al-Ibadat. Majallah Kulliyyah al-Dirasat al-Islamiyyah.

Iran Herman (2007) Statistik dan analisis data sains sosial. Alor Setar: Penerbitan Ustara.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (2020) Pekeliling 2020.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (2021) Pekeliling 2021.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (2022) Pekeliling 2022.

Kementerian Kesihatan Malaysia (2022) https://covid-19.moh.gov.my/reopeningsafely/ semasa/2022/03/perbezaan-maksud-endemik-epidemik-dan-pandemik

Majlis Keselamatan Negara (2022) https://t.me/MKNRasmi

Manahi, M. (2021). Man‘Solat al-Jumu‘ah wa al-Jama‘ah Khawfan Min Korona. Majallah

Mualimin Mochammad Sahid, Fettane Amar, Ahmad Syukran Baharuddin (2020) Aplikasi Kaedah-Kaedah Fiqh Dalam Isu-Isu Semasa Pandemik Covid-19. Insla Eproceedings.

Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur (2007) Treatise on Maqasid al-Shari'ah (), International Institute of Islamic Thought.

Muhammad Zulkifli Bin Nor Azib, 2021, Peranan Maqasid Al-Shari’ah Dalam Mendepani Pandemik Covid-19: Tinjauan Daripada Perspektif Majlis Fatwa Kebangsaan Dan Negeri-Negeri Di Malaysia, Proceedings Of The 7th International Onference On Quran As Foundation Of Civilization (Swat 2021) Fpqs, Universiti Sains Islam Malaysia, 2021

Othman Lebar. (2015). Penyelidikan Kualitatif. Pengenalan Kepada Teori Dan Metode. Tanjung Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zaydan, A. K. (2001). Al-Wajiz Fi Sharfi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Mu’assasah al- risalah.

Published

2023-11-30

How to Cite

Talib, hasliza, Maad Ahmad, Nurul Syafini Abd. Rahman, Muhammad Yosef Niteh, & Asma Abdul Halim. (2023). Prinsip maqasid syariah dalam pelaksanaan ibadah ketika wabak: kajian di masjid-masjid negeri Selangor: The principles of maqasid shariah in the performance of worship during an epidemic: a study in the mosques of Selangor. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(2), 137-153. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/283