Komponen Asas Tahfiz Homecare : Satu Analisis

A basic component of Tahfiz Homecare: An Analysis

Keywords:

komponen asas, tahfiz, homecare, tahfiz homecare

Abstract

Di Malaysia, terdapat banyak homecare yang wujud yang menawarkan perkhidmatan kesihatan ke rumah pesakit. Namun, kebanyakan homecare yang wujud hanya menawarkan rawatan fizikal pesakit sahaja. Setiap pesakit khususnya orang Islam sama ada pesakit yang muda atau tua turut memerlukan sokongan dari sudut kerohanian bagi meneruskan kehidupan harian mereka. Oleh itu, kertas kerja ini menerapkan komponen tahfiz ke dalam homecare bagi membentuk satu komponen asas Tahfiz Homecare yang mana merangkumi perkara asas bagi ilmu fardhu ain dan juga ilmu fardhu kifayah. Persoalannya, apakah komponen-komponen tahfiz yang penting dalam pembentukan komponen asas Tahfiz Homecare dan apakah pula komponen-komponen homecare yang perlu dititik beratkan dalam membentuk komponen asas Tahfiz Homecare  Bagi menjawab persoalan, kertas kerja ini menetapkan dua objektif. Pertama mengenal pasti komponen asas Tahfiz Homecare. Kedua, menganalisis komponen asas Tahfiz Homecare. Kajian kualitatif dilakukan dengan menggunakan kaedah temu bual pakar dan analisis menggunakan analisis kandungan. Dapatan kertas kerja ini akan merumuskan dan menghasilkan satu komponen asas Tahfiz Homecare yang akan menjadi panduan kepada pengelola homecare dalam memenuhi tuntutan fizikal dan rohani pesakit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab Aziz bin Mohd Zin. 2010. Pembangunan insan melalui pemerkasaan kakwah. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor et al. Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ab. Mumin Ab. Ghani & Nor Azzah Kamri. 2008. Pembiayaan keusahawanan mengikut prinsip Islam; Suatu tuntutan ihad dalam prosiding seminar keusahawanan Islam II peringkat kebangsaan. Kuala Lumpur. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Abdul Rahman Haji Abdullah .1998. Pemikiran Islam di Malaysia : Sejarah dan aliran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Belly, Ahmad. 1990. Konsep kurikulum pendidikan Islam. Ampang: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Alimuddin Md. Dom. 2006. Outsanding leaders membina sekolah cemerlang. Putrajaya: Sektor Penaziran Kepimpinan Institusi Kepimpinan(PKIP).

Azmil Hashim & Ab.Halim Tamuri. 2012. Persepsi pelajar terhadap kaedah pembelajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 1-10.

Azmil Hashim, Ab.Halim Tamuri & Mohd Aderi Che Noh. 2014. The relationship between etiquettes of tahfiz (memorization al-Quran) and tahfiz achievement. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(23), 212-218.

Depnes RI. 2002. https://www.academia.edu/6378542/Home_care. 10 Februari 2019.

Ferry Efendi & Makhfudli. 2009. Keperawatan kesehatan komunitas : Teori dan praktik dalam keperawatan. Salemba Medika.

Habbs & Perrin. 1985. Konsep Home Care. https://www.academia.edu/31597233/Prastikanala_Konsep_Home_Care. 10 Februari 2019.

HAMKA. 2007a. Lembaga Hidup. Shah Alam. Pustaka Dini.===HAMKA. 2007b. Tasawuf Moden. Shah Alam. Pustaka Dini.===HAMKA. 2008. Lembaga Budi. Shah Alam. Pusataka Dini.===Home Intensive Care Nursing .2018. Perkhidmatan jururawat dan fisioterapi bergerak . jururawatbergerak.com/home/perkhidmatan.php?id=4. 20 Mac 2018.

Kamarudin Haji Kachar. 1989. School administration in Malaysia. Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Bhd.

Khadijah Alavi, Nor Farziana Karim & Siti Khadijah Mahamad Sakri. 2017. Kebolehcapaian khidmat bantu di rumah di luar bandar: Perspektif kerja Sains Sosial . Journal of Social Sciences and Humanities, 2(12), 150-164.===Mohd Jamalil Ismail, Sabri Mohamad, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Nor Hafizi Yusof. 2017. Strategi kecemerlangan institusi pendidikan tahfiz al-Quran di Malaysia: Satu tinjauan literatur. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari.

Mohd Yacub Zulkifli Mohd Yusoff & Nordin Ahmad. 2016. Memperkasa generasi penghafaz al-Quran. Perpustakaan Negara Malaysia.

Muhammad Hafiz Salleh, Zawawi Ismail & Zaharah Hussin. 2018. Model penilaian program tahfiz al-Quran di nusantara berdasarkan model penilaian provus (Dsiscrepancy Evaluation Model). Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Muhammad Hilmi Jalil & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2013. Kepentingan kesihatan diri dalam pembangunan insan: Analisis karya falsafah HAMKA. Jurnal Hadhari.

Mukhlas Nugraha. 2017. Konsep ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah dan kepentingan amalannya dalam kurikulum Pendidikan Islam. TAFHIM : IKIM Jurnal of Islam and the Contemporary World (10) 2017: 103-149.

Noor Hisham Md Nawi & Nasrun Hakim Salleh. 2017. Pembinaan model pengajian tahfiz di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education.

Noor Hisham Md Nawi. 2017. Konsep keusahawanan sosial Islam : Suatu pengamatan awal. Jurnal Pendidikan Islam===Nor Musliza Mustafa & Mokmin Basri. 2014. Perbandingan kaedah hafazan al-Quran tradisional dan moden. Malaysia: Organized by WorldConferences.net===Tujuan home care di masyarakat.https://www.scribd.com/document/343861975/Tujuan-Home-Care-Di-Masyarakat. 9 Februari 2019.

Published

2019-12-04

How to Cite

Komponen Asas Tahfiz Homecare : Satu Analisis: A basic component of Tahfiz Homecare: An Analysis. (2019). The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2), 28-14. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/30