Kebajikan Anak dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah

Child Welfare in Hadhanah Cases in Syariah Court

Authors

  • Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam KUIS

Keywords:

Jagaan, Hak Jagaan, Hadhanah, Kebajikan, Anak

Abstract

Jagaan Anak seringkali diberikan kepada ibu dan dalam keadaan kes tertentu kepada bapa. Kedua-dua hak memerlukan kewajiban yang berbeza dari ibu dan bapa. Artikel ini membincangkan berkenaan kebajikan anak dalam kes hadhanah adalah pertimbangan utama yang diambil kira oleh Mahkamah Syariah sebelum memutuskan penghakiman. Kebajikan anak-anak adalah lebih diutamakan berbanding keperluan dan kehendak kedua ibu bapanya. Aspek kebajikan ini merangkumi segala kebaikan yang mampu disediakan oleh penjaga kepada anak tersebut disamping kemahuan dan kehendak anak ingin tinggal bersama penjaga tersebut. Kajian ini menggunakan metod kualitatif iaitu menggunakan kaedah kepustakaan seperti merujuk penulisan-penulisan ilmiah, jurnal dan buku yang berkaitan perbincangan. Antaranya seperti keperluan penentuan penjaga yang layak, akhlak penjaga dan hak anak untuk memilih keperluan, kehendak dan penjaga pilihan. Merujuk undang-undang, ibu-bapa boleh hilang hak penjagaan sekiranya gagal menjaga kebajikan kanak-kanak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an Al-Karim

Abdul Basir, Rohanee Machae & Mutsalim Khareng. Children’s Protection in the Issue of Hadhanah Based on Islamic Family Law and the Law of Thailand. Asian Social Science. Jil.12, Bil.10, (2016).

Al-Sayyid Sabiq.1987. Fiqh al-Sunnah, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut.

Al-Zuhayliy,Wahbah.1418H/1997.Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Ed. ke-4. Jil. 10. Dimashq : Dar al-Fikr.

Hakeem, Ijaiyaa & Hakeemat Ijaiyaa (t.t), Child Custody (Hadanah) In Islamic Family Law: An Anatomy Of Women’s Rights In Nigeria And Malaysia. ICR Journal, Jil.9, Bil. 1, (2018).

M.R Ibrahim. 2006. Munakahat: Law & Procedures. Publishing House. Kuala Lumpur.

Raihanah Abdullah. Wanita Dan Perundangan Islam: 2001: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd. Petaling Jaya.

Raihanah Azahari dan Najihah Norman, Prinsip-Prinsip Kebajikan kanak-kanak menurut undang-undang Islam: Rujukan khusus kepada penghakiman kes-kes hadanah di Mahkamah Syariah di Malaysia. Jurnal Hukum. Bil. 30 BHG 1 1431H.

Sharbini, al-Khatib. 1978. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfaz Sharh al-Minhaj. Syria: Dar al-Hadith.

Zanariah Noor, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-kanak dalam Kes Hadhanah. Malaysia Journal of Syariah & Law (USIM), Jil. 2, (2010).

Zanariah Noor, Isu-isu Berbangkit dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak. Jurnal Syariah, Jil. 20, Bil.1,(2012).

SENARAI KES DILAPORKAN

Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin (JLD.47 BHG.2 JH (1440H)).

Fazeya Hassn Ahmad Moustafa lwn. Suzeiry A. Samad 2007 25 JH (1).

Linda Isah Visentin lwn. Nik Mohd Zuhry Bin Nik Mohd Yusuf (2009) 29 JH (1).

Mohd Suhaimi bin Omar lwn. Mahani Binti Amar @Omar (JLD.45 BHG.2 JH(1439H))

Nooranita bte Kamaruddin lwn. Faeiz bin Yeop Ahmad [1989] 2 MLJ.

Nong Azman Shah lwn. Ahood Thamar Bade'i [1996] 1 JH 165.

Mat Ghani Bin Ismail lwn. Samsiyah Binti Mansor JH (40) (1)

Safura binti Badarudin lwn. Azhar bin Arifin (1999) JH XIII (2) 237.

SENARAI KES TIDAK DILAPORKAN

Hazlan Bin Abdul Hakim lwn. Zhibek Suleyeva (No Kes: 10000-028-0015 Tahun 2017)

STATUT (MALAYSIA)

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1995.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

LAMAN SESAWANG

BH Online, 10 April 2015https://www.bharian.com.my/node/46711

Published

2019-12-04

How to Cite

Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam. (2019). Kebajikan Anak dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah: Child Welfare in Hadhanah Cases in Syariah Court. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2), 71-83. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/33