Persepsi Golongan Syiah terhadap Akhlak Ahli Sunah waljamaah di Kedah

The Shia's Perceptions on the Morals of Ahli Sunah Waljamaah in Kedah

Authors

  • Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah Dr., KUIS
  • Maad Ahmad KUIS
  • Muhammad Yosef Niteh Dr., KUIS
  • Muhammad Yusuf Marlon Abdullah Dr., KUIS
  • Mohd Shairawi Mohd Noor KUIS

Keywords:

Persepsi, Syiah, Akhlak, Imamah, Ahli Sunah Waljamaah, Kedah.

Abstract

Perkembangan Syiah semenjak Revolusi Iran pada tahun 1979 mengundang kritikan terhadap Ahli Sunah Waljamaah. Seterusnya perbahasan ini memberi implikasi kepada Ahli Sunah Waljamaah di Malaysia. Walau bagaimanapun penggunaan hak kebebasan beragama di Malaysia melatari perkembangan Syiah dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi golongan Syiah terhadap Akhlak Ahli Sunah Waljamaah di Kedah. Kajian ini memilih Pusat Pengajian Husainiyah az-Zahra' di daerah Pendang sebagai lokasi kajian. Di samping itu tiga jenis teknik digunakan untuk pengumpulan data iaitu analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual. Data yang diperoleh dianalisis secara naratif. Dapatan kajian menunjukkan Syiah berkembang pada awal tahun 1990-an serta bergerak aktif dalam kalangan masyarakat Islam di Kedah. Selain itu dapatan kajian menunjukkan golongan syiah dapat berinteraksi secara aman bersama Ahli Sunah Waljamaah. Dalam pada itu kajian mendapati perbezaan yang berlawanan antara kepercayaan, persepsi dan amalan dalam kalangan Syiah. Tambahan pula golongan Syiah mengakui perbezaan yang terdapat antara Syiah dan Ahli Sunah Waljamaah dalam persoalan Imamah. Dengan berbuat demikian kajian ini memberi impak dalam mendedahkan maklumat mengenai perkembangan Syiah di Kedah. Begitu juga membantu intitusi agama dalam menangani penularan pengaruh Syiah di tanah air. Sementara itu memberi panduan kepada masyarakat perbezaan antara Syiah dan Ahli Sunah Waljamaah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Wa’ili. 2012. Identitas Syiah. Lembaga Internasional Ahlul Bait.

Sayuthi. 2003. Al-Durr Al-Mantsûr Jld. 6. Markaz Hijr Lilbuhuts Wa Ad-Dirassat Al-Islamiyyah, 2003.

Syaukani. 1414H. Fath Al-Qadir Jld.5. Dar Ibnu Katsir Damaskus Bairut.

Rosihon Anwar & Abdul Rozak 2003. Ilmu Kalam Untuk Iain. Stain Ptais. Bandung: Pustaka Setia.

Ibnu Khaldun. 1988. Târîkh Ibn Khaldûn Jld. 3. Dar-Fikr Bairut

Ahmad Amin. 1969. Fajr Al-Islâm. Dar-Kitab Al-‘Arabi Bairut.

Hasan Ibrahim. 1957. Târîkh Al-Islâm Jld. 1. Kaherah: t.p.

Ahmad bin Ya’qub. T.th. Târîkh Al-Ya’qûbî Jld. 2. Muassasah ‘Ilmi Bairut Libanon.

Ahmad Shubhi. 1991. Nazdariyyah Al-Imâmah. Dar-Nadhoh Al-‘Arabiyyah.

Hasyim Farghal. 2013. ‘Awâmil Wa Ahdâf Nasy’ah Ilm Al-Kalâm. Dar Al-Afaq Al-‘Arabiyyah.

Naubakhti. T.th. Firoq Al-Syî’ah. Mansyuraat Al-Ridha Bairut.

Ibn Nadim. 1990. Al-Fihrist Li Ibn Al-Nadim. Mathba’ah Ar-Rahmaniyah Mesir.

Kamil Mushtafa Al-Syaiby. 1886. Al-Shilah Bayn Al-Tashawwuf Wa Al-Tasyayyu’. Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kuwait.

AI-Khomeini. 1389H. al-Hukumah al-Islamiah, Tehran: Muktabah al-Islamiyah al-Kubra.

al-Mufid, Muhammad bin Muhammad.1993. al-Irshad, cet. 2. Beirut: Dar al-Mufid.

Ahmad bin Yahya al-Murtadha. 2001. al-Bahr al-Zahhar, 1/32. Darul Kutub Ilmiah, Beirut-Lebanon.

M. Quraish Shihab. 2014. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah: Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran. Jakarta: Lantera Hati.

Abbas, Sirojuddin. 1992. I’itiqad Ahlussunnad Wal-Jama’ah. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Abdul Shukor Husin. 1998. Ahli Sunah Waljamaah Pemahaman Semula. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Hassan. 2012. Gerakan Syiah di Kedah. Temu bual, 13 September.

Abu al-Hassan al-‘Asha‘ri. 1990. Maqālāt al-Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Musallīn. Beirut:al-Maktabah al-‘Asriyyah.

Abu Zahrah. 1996. Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam. Jakarta: Logos.

Ahmad bin Said. 2008. Al-Syubhat al-naqliyah li mukhalafi Ahli Sunah Waljamaah fi masalati al-imamah wa al-sahabat. Tesis. Al-Saudi: Jamiah unimul Qura.

Ahmad Munawar & Mohd Norshahizan Ali. 2012. Memahami Kuantitatif & kualitatif. Jabatan Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Syalabi. 2010. Ensiklopedia Sejarah Islam. Jasmin Publications.

Ahmad Yani Anshori. 2008. Ideologi Syiah: Penelusuran sejarah. Jurnal Syir’ah 42 (2): 361-385.

Aizam Mas'od. 2010. Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. Putrajaya: JAKIM.

Al-Albany, Muhammad Nasiruddin. 2008. Silsilah al Ahadis ad Dhaifah wa al Maudhu’ah. Riyadh: Maktab al-Maarif.

al-Azhari. 2001. Mu’jam Tahzib al-Lughah. Jil.2. Ter. Riyadh Zaki Qasim. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Bahrani, Yusuf. 1985. Al-Hada’iq al-Nadhirah. Beirut: Dar al-Adhwa’.

al-Ghazali, Abu Hamid. T.th. Kitab al-iqtishad fi al-I’tiqad. T.tp: Al-Matba'ah al- adabiah.

al-Iji, Adhuddin Abdurrahman. 1998. Syarh al-Mawaqif. Ter: Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. Jil.4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Imam Majd al-Din Abi al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari, Ibn al-Athir. 1963. Al-Nihayah Fi Gharib al-Hadith Wa al-Athar. Al-Maktabah al-Islamiyyah.

al-Isfirayinni, Tahir bin Muhammad. 1983. al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah ‘an al-Firaq al-Halikin. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

al-Juwayni, al-Imam al-Haramayn. 1950. Kitab al-Irsyad. Baghdad: Maktabah al- Khaniji.

al-Kasyani, al-Faidh. 1407. Minhaj al-Najah. Beirut: al-Dar al Islamiyyah.

al-Kulaini, Mohamad Bin Yaakob. 2005. Usul Al-Kafi. Beirut: Darul Murtadha.

al-Kulaini, Muhammad bin Yaqub. 1407H. Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

al-Majlisi, Muhammad Baqir. 1403H. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al‘Arabi.

al-Musawi, Shafarafudden. 2002. Menggugat Abu Hurairah. Jakarta: Pustaka Zahra.

al-Musawi, Syrafuddin. 1997. Abu Hurairah. PeerMahomed Eb rahim Trust Karachi, Pakistan.

Al-Quran.

al-Shahrastani. 2002. Al-Milal wa al-Nihal. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah.

al-Zubaidi. 1984. Tajul Arus. Jil.21. Terj. Abdul Halim al-Thahawi. Beirut: Matba'ah Hukumah.

Anis Malik Toha. 2012. Syiah di Malaysia. Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika I 24.

Atabik, A. (2015). Melacak Historitas Syi’ah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya). Fikrah, 3(2), 325-348.

Berita Harian. (2012). Pengaruh fahaman Syiah makin meruncing. 15 Mac: 5.

Berita Harian. 2012. Pengaruh fahaman Syiah makin meruncing. 15 Mac: 5.

Christoph Marcinkowski. 2006. Facets of Shi‘ite Islam in Contemporary Southeast Asia (II): Malaysia and Singapore. Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 29 December, 4.

Christoph Marcinkowski. 2010. Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts (Freiburg Studies in Social Anthropology / Freiburger Sozialanthropologische Studien. London: Trarption publishers.

Creswell, J.W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Faridah M.Sani. 1993. Mungkinkah Syiah terkeluar daripada Islam? Al-Islam 20 no. 232 April 1993, 8-9.

Fatwa Kebangsaan. 2013. Syiah di Malaysia. Diakses pada 19 Jan 2013, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/syiah-di-malaysia/6 Februari 2013.

Heinz Halm. 1991. Shi'ism. Edinburgh University Press.

Ibn Hazm. 1996. Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nahl. Jil.2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Hazm. 1999. Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nahl. Jil.3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Manzur. 1968. Lisanul Arab. Jil.8. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibn Muhammad, T., Al-Isfirayini. 1983. Al-Tabshir Fi Al-Din Wa Tamyiz Al- Firqah Al-Najiyah An Al-Firaq Al-Halikin. Lubnan-Beirut: Alam al-Kutub.

Itmam, M. S. 2013. Pemikiran Islam dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah. Jurnal Penelitian, 7(2).

Jalaluddin Rahmat. 2000. Dikotomi Sunni-Syiah Tidak Relevan lagi dalam Syiah dan Politik di Indonesia. Jakarta: al-Mizan.

Joeherry Ghani. 2012. Gerakan Syiah di Kedah. Temu bual, 2 Ogos.

K.H. Abdurrahman Navis dkk. 2012. Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah- Amaliah NU. Surabaya: Khalista.

Kamil Zuhairi bin Abd Aziz. 2016. Kefahaman Masyarakat Islam Tentang Doktrin dan Amalan Syiah Di Malaysia. Temu bual pada 20 September. Informan merupakan Ketua Komuniti Masyarakat Awam Syiah Imamiyah (Ja’fari) Malaysia.

Kamus Dewan: edisi keempat. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khair Izzah. 2011. Meniti Titian Kebenaran. Al-Muntazar Resources.

Khairil Anwar Mohd Amin. 2011. Shiah boleh jadi ancaman. Sinar Harian. 17 Februari: 5.

Ku Noor Faizah. 2011. Ahlus-Sunnah bukan musuh Shiah. Sinar Harian. 10 Februari: 14.

Ku Noor Faizah. 2011. Pengikut Shiah kesal difitnah. Sinar Harian. 28 Januari: 14.

M. Jafri. 1989. Origin and Early Development of Syiah Islam. Terj: Meith Kiraha. Cet. l. Jakarta: Pustaka Hidayah.

M. Nurul Humaidi. 2007. Kepimpinan dalam perspektif Syiah kajian atas konsep Imamah. Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.

Mahani Musa. 2003. Boria Muharam: Antara kreativiti dan realiti masyarakat Melayu Pulau Pinang abad ke 19 dan abad ke 20. Wacana Seni. Jil.2: 19-39.

Mahayudin Yahaya. 1984. Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahayudin Yahaya. 1984. The Origins ofthe Khawarij. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd.

Mahayudin Yahaya. 1989. Ensiklopedia sejarah Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mahayudin Yahaya. 2009. Sejarah politik dan sosiobudaya masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mansor Othman. 2012. Gerakan Syiah di Kedah. Temu bual, 1 Ogos.

Marcinkowski, C. 2008. Aspects of Shi ‘ism in Contemporary Southeast Asia. The Muslim World, 98(1), 36-71.

Marcinkowski, Christoph. 2013. The Iranian Shi`i Diaspora in Malaysia. [https://www.mei.edu/publications/iranian-shii-diaspora-malaysia; di akses pada 19 Disember 2018].

Maziar Mozaffari-Falarti. 2004. Critical study of theories surrounding the historicarrival of a popular Shiite festival in contemporary Malaysia./VoszV/wg Social changes in the 21s' Century, him. 1-18.

Mohamad Nurhakim. 2008. Jatuhnya Sebuah Tamadun. PTS Islamika.

Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah. 2018. Kefahaman Masyarakat Islam Tentang Doktrin dan Amalan Syiah di Malaysia. Tesis PHD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad Ali Somali. 2010. Shi‘i Islam. London: Islamic College for Advanced Studies Press (ICAS).

Mohd Haidhar bin Kamarzaman. 2011. Syiah di Selangor. Tesis Sarjana Muda Pengajian Islam, UKM.

Muhamad Hapizi bin Sulaiman. 2015. Hadis Palsu Dan Dhaif: Pengaruh dan Kesannya di Malaysia. Jurnal Penyelidikan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), bil (27), 30-62.

Muhammad Hamzah. 2005. Nasyatu al-Firq al-Islamiyyah. Beirut: Dai al-Qutaibah.

Muhammad Imarah. 2008. Al-Sunnah wa al-Syiah wahdat al-din khilaf al-siyasat al tarikh. Maktabah al-Nafizah: t.pt.

Muhammad Imarah. 2009. Fitnah at-Takfir: Bayn as-Shi’ah wa al-Wahhabiyyah wa as-Shoufiyyah. Dar as-Salam.

Munif Manzur. 2011. Revolusi Iran cetus perkembangan Syiah. Berita Harian. 28 Mei: 36.

Murad W. Hofmann. 2002. Islam: The Alternative. Terj: Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nasrul Samsuar. 2012. Gerakan Syiah di Kedah. Temu bual. 17 September.

Nikmatullah al-Jaza'ri. 2008. al-Anwar al-Nu'maniyah. Muassasah al-A'lamiy, Beirut-Lebanon.

Norazman Ishak. 2012. Gerakan Syiah di Kedah. Temu bual. 28 Julai.

Qurratul Ain binti Shuib. 2013. Perkembangan Gerakan Syiah di Kedah. Tesis Master. Fakulti Pengajian Islam. UPM.

Riza Sihbudi. 1993. Tinjauan teoritis dan praktis atas konsep wilayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar. Ulumul Quran 4(2), 79

Rosenthal, F. 1958. The Muqaddimah: An Introduction to History. New Jersey: Princeton University Press.

Sahara. 2011. Geliat Syiah dan perubahan paham serta perilaku keagamaan mahasiswa Muslim di Kota Makassar. Jurnal al-Qalam. 17(1): 50-58.

Seyyed Hossein Nasr & Oliver Leaman. 2001. Histojy of Islamic Philosophy. London: New York.

Shibr, Abdullah. 1997. Haqq al-Yaqin fi Ma’rifah Usul al-Din. Beirut: Mu’assasah alA’lami.

Sinar Harian. 2011. 10 Februari: 14

Sinar Harian. 2011. 28 Januari: 14

Subhi al-Saleh. 1984. Politik dan Pentadbiran di dalam Islam. Terj. Osman Hj. Khalid. Kuala Lumpur: Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM).

Tim Majalah as-Sunnah. 2014. Lima Belas Ciri Orang Syiah. [https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single3/id_Lima_Belas_Ciri_Syiah_di_Indonesia.pdf, di akses pada 20 Disember 2018]

Umar Faruk Assegaf. 2010. Mazhab Ahl al-Bait in Nusantara: The Past and Present. Jurnal al-Qurba 1(1): 58-81.

Zakaria Stapa. 2014. Laporan Akhir Penyelidikan Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunah terhadap Perpaduan Umat Islam di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

2019-12-04

How to Cite

Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Maad Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, & Mohd Shairawi Mohd Noor. (2019). Persepsi Golongan Syiah terhadap Akhlak Ahli Sunah waljamaah di Kedah: The Shia’s Perceptions on the Morals of Ahli Sunah Waljamaah in Kedah. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2), 84-101. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/34