Penggunaan Petunjuk Konteks dalam Menentukan Makna Kontekstual Perkataan Arab dalam Teks Berita Politik

The Use of Context Clues in Determining Contextual Meaning of Arabic Words in Political News Text

Authors

  • Syazmira bt Mansor UPM
  • Mohd Azidan bin Abdul Jabar Prof. Madya, UPM

Keywords:

Makna perkataan, petunjuk konteks, model tiga dimensi, kontekstual

Abstract

Konteks memainkan peranan penting dalam pengajian bahasa dan linguistik termasuk bahasa Arab. Makna sesuatu perkataan tidak boleh difahami tanpa mengambil kira unsur konteks yang melatarinya. Kebanyakan pelajar menghadapi kesukaran dalam menentukan makna perkataan Arab apabila gagal memahami konteks dengan baik. Walau bagaimanapun, perkataan, frasa atau ayat yang terdapat dalam teks atau wacana boleh menjadi petunjuk kepada pelajar untuk memahami konteks dan makna perkataan yang tidak diketahui. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti peranan petunjuk konteks dalam menentukan makna kontekstual perkataan Arab dalam kalangan pelajar. Pengkaji juga akan menganalisis proses pemahaman pelajar dari sudut analisis wacana kritis dengan menggunakan model tiga dimensi yang dipelopori oleh Norman Fairclough. Kajian ini dijalankan melalui kaedah soalan ujian dan temu bual bersama 12 orang pelajar Sarjana Ijazah Muda dalam pengkhususan bahasa Arab dari UPM, UKM dan USIM. Pengkaji telah memilih empat perkataan Arab daripada sebuah teks berita politik yang dipetik daripada sebuah portal berita atas talian iaitu al-Ra’i. Perkataan yang dipilih adalah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna dan boleh berubah-ubah maknanya mengikut konteks ayat. Pelajar dikehendaki untuk menentukan makna perkataan tersebut secara kontekstual dengan menyatakan petunjuk konteks yang terdapat dalam teks yang dapat membantu mereka menentukan makna tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa petunjuk konteks mampu membantu pelajar dalam memahami makna perkataan Arab dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar tentang makna berdasarkan konteks ayat. Justeru penggunaan petunjuk konteks dalam memahami makna perkataan Arab amat wajar dipraktikkan dan dijadikan panduan kepada penuntut bahasa Arab untuk bukan penutur jati terutamanya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azman Mokhtar & Mohd Rawian, R. (2012). Guessing Word Meaning from Context Has Its Limit: Why? International Journal of Linguistics, 4(2), 288–305.

Benjamin, A. & Crow, J. T. (2009). Vocabulary at the Center. Larchmont, New York: Eye On Education.

Carver, R. (2000). Percentage of Unknown Vocabulary Words in Text as A Function of the Relative Difficulty of the Text: Implications for Instruction,. Journal of Reading Behaviour.

Harris, T.L., & Hodges, R.E. (EDs.). (1995). The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing. Newark, DE: International Reading Association.

Hibbard, R. (2009). The Effects of Context Clue Instruction on Finding an Unknown Word, (August), 1–29. New York

Hu, M. & N. (2000). Vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language. 13, 403-430

Mahmoud, S. (2016). How Contextual Clues and Nonsense Words Facilitate Reading Comprehension. Journal of Language Teaching and Research, 7(1), 88–98.

Norman Fairclough. (1989). Language and Power. United Kingdom. Longman Group Limited.

Nur Naimah Akmar Kamarudin, Harun Baharudin (2016). Penggunan Google Translate dalam AktivitiTerjemahan Kata Arab. Persidangan Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Islam 2016 (Ispen-I 2016). Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 21-22 Mei 2016

Reardon, K. T. (2011). To What Degree Will Learning To Use Context Clues Impact Students’ Reading Comprehension Scores? Master Thesis. University of Wisconsin

Requejo, M. P. (2007). The Role of Context in Word Meaning Construction: A Case Study. International Journal of English Studies, 7(1), 169–173.

Waern, Y. (1988). Thoughts on Text in Context: Applying the Think-Aloud Method to Text Processing. Journal for the Study of Discourse, 8(4). 327–350

Yuen, J. (2009). Context Clue Detectives: Empowering Students with a Self-Learning Device through the Teaching of Context Clues. Master's Thesis. University of California.

Yusri, G., Rahimi, N. M., Shah, P. M., Wah, W. H., & Sahrir, M. S. (2012). Penggunaan bahasa Arab lisan dan hubungannya dengan strategi pengurusan sumber. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(2), 505–520

Published

2019-12-26

How to Cite

Syazmira bt Mansor, & Mohd Azidan bin Abdul Jabar. (2019). Penggunaan Petunjuk Konteks dalam Menentukan Makna Kontekstual Perkataan Arab dalam Teks Berita Politik: The Use of Context Clues in Determining Contextual Meaning of Arabic Words in Political News Text. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(2), 195-206. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/41