Kem Bahasa Arab Sebagai Medium Pemantapan Kemahiran Bahasa Arab

Arabic Camp as An Enhancement Medium In Arabic Language Skill

Authors

  • Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Salmah Ahmad Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hakim Zainal Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Kaseh Abu Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Kem Bahasa Arab, Medium Pemantapan, Kemahiran Bahasa

Abstract

Kajian lepas menunjukkan bahawa pelajar Melayu kurang keyakinan berinteraksi dalam bahasa Arab sama ada sesama rakan mahupun penutur jati. Kajian juga melaporkan bahawa aktiviti ko-kurikulum bahasa Arab seperti kem bahasa, bulan bahasa, minggu bahasa dan program mentor-mentee dapat meningkatkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Kajian ini bertujuan mengenal pasti aktiviti-aktiviti dalam kem Bahasa Arab yang dapat membantu pemantapan kemahiran bahasa para pelajar, di samping mengkaji kesan perlaksanaan aktiviti tersebut terhadap peningkatan keyakinan diri pelajar dalam kemahiran bahasa. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik dan pemerhatian bagi mengumpul data kuantitatif dan kualitatif. Responden terdiri daripada pelajar tahun 3 Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam semester 2 sesi 2014/2015 yang mengikuti perkhemahan bahasa di Nur Bukit Unggul, Sepang Selangor Darul Ehsan pada 22-24 Mei 2015. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara aktiviti yang paling diminati pelajar dan sangat membantu pemantapan kemahiran berbahasa mereka ialah al- muqabalah al-maftuhah dan Sayd al-kunuz (97%), diikuti dengan aktiviti al-maw’izah al- Hasanah dan al-cArd al-tamthili (92%) serta al-Munazarah al-maftuhah (89%). Manakala item keyakinan diri pelajar untuk berinteraksi dengan penutur Arab jati menunjukkan peratusan paling tinggi berbanding item lain.

The previous studies have showed that most of Malay students have a low level of self confidence to interact in Arabic language, whether with native speaker or their fellow friends. The study has reported that the extra-curricular activities such as Arabic language camp, arabic days of the week/month and mentor-mentee program contribute in improving the arabic skill among students. the purpose of this study is to identify the activities in arabic camp that would help student in enhancing their arabic language skill. This study also aims to identify the impact of the implementation of these activities to improve students’ self confidence in their language skill. This study was conducted using questionnaires and observation methods to obtain the quantitative and qualitative data. Respondents were the third year student in the Program in Arabic and Islamic Civilization for second semester session 2014/2015, who participated the Arabic camp at Bukit Unggul Nur, Sepang, Selangor Darul Ehsan on 22nd until 24th May 2015. The result shows that among the most interested activities which help student in improving and strengthening their Arabic skills are al- muqabalah al-maftuhah dan Sayd al-kunuz (97%), al-maw’izah al-Hasanah dan al-cArd al- tamthili (92%) and al-Munazarah al-maftuhah (89%). While for item the self confidence of students to interact with native speaker showed the highest percentage compared to other items.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Mohamad. 2007. Masalah Komunikasi Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4. Anjuran Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 27-28 Julai.

Abd. Rahim Hj. Ismail. 2004. al-Dirāsat al-cArabiyyah fī al-Dirāsat al-cUlya wa cAlāqātuha bī Tarbiyah al-Lughah al-cArabiyyah fī Mālīziyā. Kertas Kerja Seminar Pengajian Tinggi Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 10 Julai.

Ahmad Bin Esa & Hisham B Jamaludin. 2009. Peranan Kokurikulum di Universiti dalam Membentuk Keterampilan Mahasiswa. International Conference on Teaching and Learning in Higher Education 2009 (ICTLHE09), 23-25 Nov. 2009, Kuala Lumpur.

Alghothani, D. 2010. Foreign Language Anxiety in an Intermediate Arabic Reading Course: A Comparison of Heritage and Foreign Language Learners. Doctoral Dissertation, The Ohio State University.

Azani Ismail @ Yaakub, Azman Che Mat dan Mat Taib Pa. 2012. Membina Kemahiran Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan dalam Pengajaran Bahasa Arab. GEMA Online™ Journal of Language Studies, Volume 12(1): 325-337.

Hadley, A. O. 2001. Teaching Language In Context. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.

Hairun Najuwah Jamali, Awatif Abd Rahman, Ku Fatahiyah Ku Azizan dan Siti Nurhajariah Md Isa. 2016. Membina Kemahiran Bertutur dalam Bahasa Arab melalui Teknik Main Peranan. E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization, Vol 3-2016: 89-100.

Khairuzaman Kadir, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Khazri Osman, Ummu Hani Hashim dan Nur Syazwina Mustapa. 2012. Keberkesanan Kem Bahasa Arab dalam Meningkatkan Tahap Motivasi dan Keyakinan Pelajar. E-Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKBAR ’12) "Isu-isu Pengajaran Bahasa Arab Peringkat Tinggi dan Menengah". Anjuran Unit Bahasa Arab, Universiti Kebangsaan Malaysia, 19 Mei 2012.

Kingston International College. (2007). “Summer Camp”: http://www.kingstonencollegeu.au

/secretariat/ council/generic.html. Dicapai pada 26 Februari 2008.

Mohd Firdaus Yahaya, Mohd Shahrizal Nasir, Wan Abdul Hayyi Wan Omar, Zulazhan Ab. Halim, dan Essmat Nasr Sweedan. 2014. Kemahiran Menulis dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’. Issues in Language Studies, 36.

Nik Murshidah Nik Din, Rahimah Embong, Raja Hazirah Raja Sulaiman, Nooranida Awang, Mohd Taufiq Talib, Zaiton Mustafa dan Normila Noruddin. 2014. Keberkesanan Kaedah Main Peranan dalam Pembelajaran Kemahiran Lisan Arab. Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014, 14 September 2014.

Noor Azyani A.Jalil & Ahmad Esa. 2012. Kemahiran Menyelesaikan Masalah Menerusi Aktiviti Kokurikulum (Khidmat Masyarakat) dalam Kalangan Pelajar. Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV kali ke-2, 2012, 13 Jun 2012.

Rosni Samah, Mohd Fauzi Abdul Hamid, Shaferul Hafes Sha’ari dan Amizan Helmi Mohamad. 2013. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab dalam Kalangan Jurulatih Debat. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 13(2), 99-116.

Wan Azura Bt Wan Ahmad. 2007. Peranan Aktiviti Ko-kurikulum Tambahan Berkaitan Bahasa Arab di USIM dalam Meningkatkan Penguasaan Bahasa Pelajar. Dicapai pada 22 September 2015 daripada http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4452? show=full.

Published

2018-11-30

How to Cite

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salmah Ahmad, Zainal, H. ., & Kaseh Abu. (2018). Kem Bahasa Arab Sebagai Medium Pemantapan Kemahiran Bahasa Arab: Arabic Camp as An Enhancement Medium In Arabic Language Skill. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 1-10. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/44