Psikologi Cinta dalam Drama Cinta Islamik dan Pengaruhnya kepada Remaja

Psychology of Love in Islamic Love Drama and Its Influences to Adolescents

Authors

  • Nur Aina Mohd Yaakop Sarjana Peradaban Islam, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Syaidatun Nazirah Abu Zahrin Doktor Falsafah Psikologi (UKM), Pensyarah Kanan Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Selangor
  • Fariza Md. Sham Doktor Falsafah Akademi Islam (UM), Prof Madya, Fakulti Pengajian Islam dan Felo Institute Islam Hadhari, Universiti, Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Selangor

Keywords:

Psikologi Cinta, Drama Cinta Islamik, Pengaruh Drama, Remaja

Abstract

Media elektronik seperti televisyen merupakan salah satu media yang berpengaruh sebagai ejen   bagi   saluran   pendidikan,   maklumat   terkini,   medium   hiburan   dan   pembentuk ketamadunan  Islam.  Kebanyakan  stesen  televisyen  tempatan  semakin  giat  menerbitkan drama-drama Islamik yang berunsur cinta. Sambutan yang begitu menggalakkan daripada penonton  pada masa ini telah membuka mata para penggiat seni seperti pengarah, penerbit dan penulis skrip drama berlumba-lumba menghasilkan drama sedemikian. Unsur-unsur cinta yang diterapkan dalam drama boleh memberi kesan kepada psikologi manusia. Aspek ini dikenali sebagai psikologi cinta .Psikologi cinta dalam drama telah dikenal pasti dapat memberi pengaruh kepada remaja melalui ciri-ciri nilai drama dakwah. Dengan itu, objektif kajian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dengan  lebih  terperinci  isi  kandungan  drama  cinta berunsur Islamik dengan berasaskan konsep psikologi cinta. Kaedah penelitian ke atas tayangan-tayangan drama Islamik dan analisis kandungan skrip drama Islamik berasaskan novel terkenal yang diadaptasi menjadi drama telah digunakan dalam kajian ini. Dapatan kajian ini ialah telah dikenalpasti nilai-nilai drama dakwah yang mengikut tema akidah, syariah dan akhlak.   Implikasi kajian ini adalah mendedahkan kepentingan nilai drama dakwah dalam menggarap psikologi cinta remaja.

ABSTRACT

Electronic media such as television is one of the most influential media as an agent for education  channels,  latest  information,  entertainment  medium  and  act  as  well  as  the formation of Islamic civilization. Most of the local television stations are actively publish Islamic love-drama. An overwhelming response from the audience nowadays has opened the eyes of filmmakers such as directors, publishers and drama scriptwriters to produce a love- based Islamic drama. Psychology of love in drama has been identified as the factors that affect teenagers mindset thru the moral value of drama. Hence, the objective of this study is to determine the contents of the Islamic love drama on  Love Psychology from dakwah perspective.  Research  methods  for  Islamic  drama  shows  and  analysis  of  the  content  of Islamic drama scripts based on the famous novelist books have been used in this study. The findings of this study are to identify the factors that attract teenagers and their effects when they watch such a drama. The implication of this study is to find out the impact of socio- cultural drama and art in the Islamic drama and link its importance to adolescents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Karim Zaidan. 2002. Islam Dan Dakwah. Solehan Ayub (terj.). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Arieff Salleh Rosman, Wardah Mokhtar. 2005. Membentuk Jati Diri Remaja. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors.

Mohd Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. 2010. Psikologi Cinta. Bentong: PTS Millenia.

Muhammad Hassan Basri. 2010. Andai Syurga dan Neraka Tidak Ada. Batu Caves: PTS Millenia Sdn. Bhd.

Saedah Siraj. 2001. Pendidkan Rumahtangga. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Zulkiple Abd Ghani. 2010. Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia. Cet. 1, Nilai: Universiti

Sains Islam Malaysia.

Jurnal

Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron & Nik Yusri Musa 2009. Kebebasan

Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam. Jurnal Hadhari, 1(2): 65-82.

Braton-Davis. 2010. The Social Psychology of Love and Attraction. McNair Scholars Journal.

Volume 14, p. 2.

Che Zarina Sa‟ari & Joni Tamkin Borhan. 2006. Peranan Wanita Dalam Pengukuhan Akidah

Umat Islam.Jurnal Usuluddin, Bil 23-24.

Faizul Nizar Anuar & Nor Azura Adzharuddin. 2013. Faktor penerimaan remaja terhadadrama televisyen bermesej keislaman. Global Media Journal – Malaysian Edition. 20-35. Islamiyyat. 22: 79- 89.

Najidah Zakariya & Abu Dardaa Mohamad. 2013. Media sebagai Wasilah Dakwah. Jurnal

Al- Hikmah, 5, PP. 91-98.

Norfaizah Ghazali Zulkifli Mohamad Jurnal Kesidang Journal Of Kesidang Volume 2 2017:

-17 1. Pengaruh Budaya Dalam Drama Bisikan Malaya. Kuala Lumpur: Universiti

Putra Malaysia.

Sohana Abdul Hamid. 2016. Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat (Mass Media Effect On Changes In Social Community) Special Issue 1 (October 2016) 214-226, ISSN: 1823-884x.

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Rezki Perdani Sawai, Mohd Sharul Faizie Zaini & Allawati Kasri. 2014. Pendekatan Dakwah Melalui ‘Konsep Cinta Muslim’ dalam Menangani Masalah Sosial Jurnal al-Hikmah, Vol. 6,

Wawarah Saidpudin.2018.Seni Drama Islamik: Sifat Pengarah Dan Proses Kepengarahan.

Jabatan Bahasa Inggeris & Komunikasi, Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018) e- ISBN: 978-967-2122-XX-X.

Zulkiple Abd Ghani. 2001. Komunikasi Islam Sebagai Komunikasi Alternatif. Jurnal

Islamiyyat. 22: 79- 89.

Zulkiple Hadhari. 2009. Entertainment In Muslim Media: Unsettled Problem?. Jurnal

Hadhari Bil. (2) 53-63.

Kamus

Kamus Dewan edisi keempat. 2013. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tesis

Nabilah Binti Mohd Razif. 2012. Unsur-unsur Islam yang dimuatkan di dalam drama bersiri

Nur Kasih. Tesis Sarjana, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam.

Kuala Lumpur :Universiti Malaya.

Internet

Syed Zulkifli Syed Zakaria. 2010. Buat Filem Juga Dakwah. Diakses daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0622&pub=utusan_malaysia

&sec=Bicara_Agama&pg=ba_04.htm&arc=hive [4 September 2015].

Published

2018-11-27

How to Cite

Mohd Yaakop, N. A. ., Abu Zahrin, S. N. ., & Md. Sham, F. . (2018). Psikologi Cinta dalam Drama Cinta Islamik dan Pengaruhnya kepada Remaja: Psychology of Love in Islamic Love Drama and Its Influences to Adolescents. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 11-24. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/47