Pengimarahan Surau dan Musala di Sekolah-sekolah KPM dan Implikasinya Terhadap Komuniti

Prospering of Surau and Musala in Public Schools and Its Implications Towards Community

Authors

  • Mazlan Ismail Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Muhammed Yusof Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Akademi Islam, Universiti Malaya

Keywords:

Pengimarahan, Sekolah-sekolah KPM, ASISS

Abstract

Tujuan utama pembinaan surau dan musala di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) adalah untuk menjadi pusat sehenti (one stop center) dengan pengisian program kerohanian dan pembentukan budi pekerti yang mulia dalam kalangan pelajar Islam. Penggunaan surau dan musala terbuka kepada semua warga sekolah dan juga komuniti sekelilingnya. Pentingnya akhlak yang sempurna dan jiwa yang mantap kepada pelajar Islam, maka pendidikan rohani harus diperketatkan, keceriaan fizikal diperkasakan dan pengurusan yang lebih sistematik dipertingkatkan serta diberikan perhatian yang khusus oleh pelajar dan pentadbir sekolah. Metodologi yang digunakan ialah melalui pemerhatian, temu bual dan dokumentasi. Kajian deskriptif telah dijalankan bagi membolehkan penyelidik mendapat gambaran superfisial tentang sesuatu fenomena. Dapatan kajian menunjukan bahawa pelaksanaan program pengimarahan surau dan musala di sekolah-sekolah KPM telah mencetuskan kolabaratif yang baik di antara kalangan pendidik dan komuniti luar. Artikel ini membincangkan pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Sektor Pembangunan Akhlak dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam (BPI) iaitu menganjurkan Anugerah Surau Imarah Sekolah-sekolah (ASISS), Kementerian Pendidikan Malaysia, Peringkat Kebangsaan yang menjelaskan sejauhmanakah pengimarahan surau dan musalla dalam sekolah-sekolah KPM dan implikasinya kepada komuniti.

ABSTRACT

The main purpose of building “surau” and “musalla” in the schools of the Ministry of Education Malaysia (MOE) is to make it as a 'stop center' with the completion of a spiritual program and the establishment of noble character amongst Islamic students as well as its open use for school and community around. Polemics about seeing the perfect morals and the vitality of the souls in Islamic students then spiritual education should be intensified, physical fitness enhanced and management that needs to be managed more systematically by students and administrators of a school. The methodology of the study is to use qualitative methods based on interviewing techniques, observations and documentation. Descriptive studies have been conducted to enable researchers to get a superficial picture of a phenomenon. The findings show that the implementation of the surau and musala prayer program at MOE schools has sparked good collaboration among educators and outside communities.To bring about solutions, the article discusses the approach adopted by the Ministry of Education under the Islamic Development and Moral Development Sector, Islamic Education Division (BPI) which is organizing the School of Surau Imams Award (ASISS), Ministry of Education, Malaysia The nationality explains the extent to which the surau and musalla are in the MOE schools and its implications on community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abī Jaafar Muḥammad bin Jarīr al- Tḥabarī. (1999). Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wil Ai al-Qur’an, juz 9(Beirut: Dār al-Fikr ).

Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi. (2013). al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubīn Limma Tdḥamanahu Min al-Sunnah Wa al-Furqān (Beirut: Muasasah al-Risālah Nāshirūn), Jilid 10.

Abī al-Fadhl Syihāb al-Dīn al-Syēd Mahmūd al-Alūsi al-Baghdādī. (1997). Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-A’zīm wa al-Sab’u al-Mashāni ( Beirut: Dār- al-fikr), Jilid 10.

Budiman Mustofa, LC. dan Nurul Chatimah. (2007). ed., Manajmen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid (Surakarta: Ziyad Visi Media).

Bahagian Pendidikan Islam. (2016). Instrumen Penilaian Anugerah Surau Imarah Sekolah- sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia).

Drs. H. Ahmad Yani. (1999). Panduan Memakmurkan Masjid (Jakarta: Dea Press).

Fakhr al-Dīn Muḥammad bin Omar bin al-Ḥusīn bin al-Ḥasan bin Alī al-Tamīmī al-Bakr al- Rāzī al- Shafīe. (2000). Al-Tafsīr al-Kabīr au mafātīh al-ghāib ( Beirut: Dār- al- Kutub al-‘ilmiah), Jilid 8.

Jumhūriya Masr al-Arabiyāh Wizāratu al-Auqāf al- Majlis al-A’lā Lil Syu’ūn al-Islāmiah lajnah al-Qur’ān wa al-Sunnah, al- Muntaqab fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm ( Masr: Muassasah al-Ahrām, t.t.), Jilid 18.

Kementerian Pendidikan Malaysia,(1994), Panduan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain.

Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Muḥammad bin Alī bin Muḥammad al-Syaukānī. (1995). Tafsīr Fath Al- Qadīr al- Jāmi’ baina Fath al-riwāyah Wa Aldrayah min ilmi al- tafsīr, juz. 3 ( Beirut: al-Maktabah al-Asriyah).

Mohd Gunawan Che Ab. Aziz. (2008). Masjid Itu Hidupku (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.

Bhd).

Mohamad Fauzie Mohamad Nur. (1992). Mengingkari Masjid, (Alor Setar: Kalam Ilham).

Mohd Junaidi. (1995). Keutamaan Adab & Amalan di Masjid, (Batu Cave: Pustaka Ilmi). Mohd Ali Hashimi. (1992) Keperibadian Muslim, terj. Haji Tahir Daeng Mengati (Kuala

Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd).

Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī. (1996). Mukthaṣar Tafsīr Ibnu Kathīr (Kāherah: Dār al- Salām) Jilid 3.

Muhammad Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Abu Laila & Muhammad Tahir (terj.), (Kuala Lumpur: Victory Agencie,2005).

Muḥammad al-Rāzī Fakhr al-Dīn bin al-‘Alāma Dhia’ al-Din Omar, Tafsir al-Fakhr al-Razi

( Beirut: Dar- al-Fikr, 2002), Jilid 15.

Nik Azis Nik Pa dan Abd. Hamid, ed., Islam Hadari: Kekuatan Masjid Dalam Menjana Masyarakat Gemilang (Selangor: Yayasan Islam Hadhari Putrajaya, 2007).

Sheikh Abdullah Basmeih (2000), Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada pengertian Al-Quran

(30 juz.), Darulfikir.

Syeīkh al-Tḥaifah al-Tḥūsi, Tafsīr al-Tibyān,ed. Aḥmad Ḥabīb Qasīr al-‘Amilī (Beirut: Maktabah al-Amīn, 1965), Jilid 5.

Sayyid Qutb, Fī Zilāl al-Qur’ān (Beirut: Dār al- A’rabiyah, 1954), Jilid 10.

Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani dan Mohd Puzhi bin Usop, ed., Masjid Kemuliaan, Fadhilat dan Adab-adabnya ( Selangor:Al-Hidayah Publication, 2010).

Shaikh Ali Mohammad Mokhtar, Peranan Masjid Dalam Islam (terj). (Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1997).

Sheikh Muḥammad Mahmūd Hijāzi, Tafsīr al- Wādhih ( Zaqāzīk: Dar al-Tafsīr, 1992), Jilid 3.

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin, Menangani Gejala Sosial Dari Perspektif Pendidikan

(Kuala Lumpur: Yakin Jitu Sdn Bhd, 1997).

Yusuf Al-Qaradhawi dan Dharmadi, ed., terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Tuntutan Membanguan Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Temu bual

Abd. Rahman bin Che Soh, Penolong Pengarah, Unit Budaya & Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia di pejabatnya pada 05 Januari 2018.

Arbaenah binti Masud, iaitu Guru Penolong Kanan Pentadbiran, SMK Sri Kukup, Pontian, Johor di pejabatnya pada 22 Oktober 2017.

Hasnan bin Ismail, iaitu Guru Besar, SK Sg. Marong, Bentong, Pahang di Musalla Al- Taqwa SK Sg. Marong pada 13 November 2017.

Mazlan bin Latif, iaitu Pengetua SMK Juasseh, Juasseh, Negeri Sembilan di pejabatnya pada 06 November 2017.

Mohamad Muis bin Mahmut, iaitu Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Sungai Terap, Tanjong Karang, Selangor di pejabatnya pada 30 Oktober 2017

Mat Hanifah bin Mat Zain, iaitu Penyelia Kanan Unit Pengurusan Dakwah & Syiar Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang di Auditorium Kompleks E, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 13 Mac 2018.

Mohd Azmi bin Mat Hussin, iaitu Guru Besar SK Seri Tasek, Simpang Ampat, Seberang Prai, Pulau Pinang di pejabatnya pada 30 Oktober 2017.

Mohd Najib bin Nadzar, iaitu Penolong Pengarah Unit Pengembangan Syiar Islam & Budaya, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Johor di pejabatnya pada 19 April 2018.

Noraini binti Din, iaitu Guru Besar SK Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor di Musalla Al- Ikhlas SK Bandar Tasek Puteri pada 2 Oktober 2017

Norazmi bin Abdul Lajis, iaitu Guru Pendidikan Islam, SMK Juasseh, Negeri Sembilan di pejabatnya pada 06 November 2017.

Normala binti Hj. Tomadi, iaitu Penolong PPD J-Qaf Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan di pejabatnya pada 10 April 2018.

Rooslina binti Md Don, iaitu Guru Akademik, SMK Alam Megah 2, Shah Alam, Selangor di pejabatnya pada 21 September 2017.

Rasidah binti Abu Bakar, iaitu Guru Akademik, SK Sg. Terap , Tanjung Karang, Selangor di pejabatnya pada 13 September 2017.

Shafie bin Abdullah, iaitu Guru Akademik SK Sungai Marong, Bentong, Pahang di Musalla Al- Taqwa SK Sungai Marong pada 13 November 2017

Safuan bin Mat Zain, iaitu Penyelia Pengukuhan Budaya dan Nilai Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan di pejabatnya pada 18 September 2017.

Shopuan Anuar bin Ahmad, iaitu Penolong Pengarah Kanan, Pengurusan Dakwah, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor di pejabatnya pada 30 Ogos 2017.

Siti Halidah binti Ngadimon, iaitu Guru Pendidikan Islam, SMK Alam Megah 2, Shah Alam, Selangor di pejabatnya pada 21 September 2017.

Zarina binti Mahyuddin, iaitu Guru Pendidikan Islam SK Sungai Marong, Bentong, Pahang di Musalla Al- Taqwa SK Sungai Marong pada 13 November 2017

Published

2018-11-27

How to Cite

Ismail, M., & Yusof, M. (2018). Pengimarahan Surau dan Musala di Sekolah-sekolah KPM dan Implikasinya Terhadap Komuniti: Prospering of Surau and Musala in Public Schools and Its Implications Towards Community. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 24-40. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/49