Pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Kajian Literatur

The Implementation of Ibadah Friendly Hospitals in Malaysian Islamic Hospital Consortium (KHIM): A Literature Review

Authors

  • Hammad Mohamad Dahalan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Sharifah Hana Abd Rahman Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Zaini Yusnita Mat Jusoh Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Mashitah Nabees Khan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Mohd Zulkifli Awang Pegawai Agama Hospital Pakar Al- Islam

Keywords:

hospital mesra ibadah, prasarana, pesakit, warga kerja, pengurusan Islam

Abstract

Pembentukan Hospital Mesra Ibadah (HMI) merupakan keperluan yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada hari ini khususnya dalam aspek prasarana yang disediakan oleh pihak hospital. Kemudahan prasarana yang disediakan membantu melicinkan urusan ibadah pesakit serta pengurusan hospital dalam menyampaikan khidmat rawatan kepada pesakit dan keselesaan kakitangan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dimainkan oleh Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM) terhadap kepentingan dan pengamalan pesakit terhadap ibadah ketika mendapatkan rawatan di hospital. Kajian ini menjelaskan peranan dan bantuan yang dapat dimainkan oleh warga kerja dalam memastikan pesakit menunaikan ibadah ketika berada di hospital. Kajian ini akan membincangkan pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah (HMI) berdasarkan dapatan kajian terdahulu. Analisis kepada kajian literatur ini ditumpukan kepada isu-isu berkaitan pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah (HMI).

ABSTRACT

The development of Ibadah Friendly Hospitals is an indispensable requirement by the community today, especially in the aspect of infrastructure provided by the hospital. The infrastructure provided helps to facilitate patient care and hospital management in delivering patient care and comfort to staff. The purpose of this study is to know the extent of the role played by the Malaysian Islamic Hospital Consortium (KHIM) on the importance and practice of the patient towards worship while seeking treatment at the hospital. This study explains the role and assistance the staff can play in ensuring the patient worship while warded in the hospital. This study will discuss the implementation of Ibadah Friendly Hospitals based on the findings of the previous studies and researches. The analysis of this literature study focuses on issues related to the implementation of Ibadah Friendly Hospitals (HMI).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Basit, A. R. 2011. Konsep Perubatan Islam, PAPISMA (Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia) National Ibn Sina Conference and Community Engagement 4 (NICE 4); Kem Kijang Kota Bharu.

Ahmad Puhad Alim & Siti Roddiah Abdullah. 2010. Audit Pengurusan Masjid: Kajian di Daerah Pasir Puteh Kelantan. Journal Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository. 1(7): 1-7.

Al Islam, H. P.. 2014. Pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah (HMI). In H. P. Al Islam, Hospital Mesra Ibadah (p. 16). Kuala Lumpur: Hospital Pakar Al Islam

Bahagian Perkembangan Perubatan, K. K.. (2017, November 9). Garis Panduan Pelaksanaan Program Hospital Mesra Ibadah (Perspektif Islam). p. 5.

Basri Ibrahim. 2011. Sakit Bukan Alasan Untuk Meninggalkan Solat. Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Farahdina A. M. 2005. Perkembangan Maristan (Hospital) dalam Tamadun Islam. Jurnal CTU, UiTM. 153-176.

Hafeez Ur Rahman, Aly Mishal, Najib Ul Haq, Ishak Mas'ud, Muhammad Irfan. 2017. Islamic Hospital : An Introduction. In F. O. Association, Islamic Hospital Guidelines (pp. 6,9). Pakistan: Peshawar Medical College, Prime Foundation Pakistan & Pakistan Islamic Medical Association.

Hafeez Ur Rahman, Aly Mishal, Najib Ul Haq, Ishak Mas'ud, Muhammad Irfan. 2017. Architectural Design of An Islamic Hospital. In F. O. Association, Islamic Hospital Guidelines (pp. 53-56). Pakistan: Peshawar Medical College, Prime Foundation Pakistan & Pakistan Islamic Medical Association.

Hafiz J, Dzulkhairi MR, Shamsir MA, Abu N.(2016, Disember). Knowledge, Attitude and Practice towards Religious Obligations among Healthcare Workers in Hospital Langkawi, Malaysia. 15, 5.

Hamzah Jusoh & Habibah Ahmad. 2009. Keefisienan Perkhidmatan Pihak Berkuasa di /wilayah Bandaraya Kuala Lumpur: Perspektif Komuniti. Malaysian Journal of Society and Space. 5(1): 54-68.

Hishamuddin Mohd Ali, Maizan Baba & Dayang Suriaty Abang Shamat. 2005. Kualiti Perkhidmatan Fasiliti Hospital Kerajaan dari Persepsi Pengunjung. Conference, Universiti Teknologi Malaysia.

Hospital Mesra Ibadah Pertama. (2017, April 28). Retrieved from MyMetro: https://www.hmetro.com.my/node/225200

Kasule, O. H. (2002, September 28). Medical Management : Islamic Perspectives. p. 11.

Kasule, O. H. (2003, September 4). Islamic Principles in Medical Practice. Medical Education, Ta'alim Al Tabiib, pp. 35-36.

Kasule, O. H. (2003, September 4). Islamic Principles in Medical Practice. Islamization of Medical Sciences, p. 23.

Kasule, O. H. (2003, September 4). Islamic Principles in Medical Practice. Islamization of Medical Sciences, p. 23.

Luqman Hakim @ Fakhairuzal bin Muhammad Ghazali, Dr. Mohd Akram bin Dato' Dahaman @ Dahlan. 2017. Peranan Jururawat Terhadap Ibadah Solat Pesakit : Kajian di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Pasak 2017, 1-9.

Mahmud Audah & Morsi, K.I. (1994). Al-Sihah Al-Nafsiyyah Fi Du'i Ilm An-Nafs Wa Al-Islam. Kuwait: Dar Al-Qummah.

Mohd Nasir bin Masroom & Wan Ismail Wan Dagang. (2013). Peranan Ibadah Terhadap Kesihatan Jiwa. Seminar Falsafah Sains dan Teknologi (pp. 1-9). Johor Bahru: Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Muhammad Adib Samsudin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohammad Zaini Yahaya, Ahmad Munawwar Ismail, Rozida Mohd Khalid, Hayatullah Laluddin, Irwan Mohd Sobri, Syed Azhar bin Syed Sulaiman. 2015. The Concept of Establishing a Syariah Supervisory Committee in Malaysian Hospitals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1203.

N. Utaberta & Ayat Ali Yassin (2012) Architecture in the Islamic Civilization: Muslim Building or Islamic Architecture. Journal of Islamic Architecture. 2(2):52-60.

Nizaita Omar. 2004. Perlaksanaan Ibadah Solat Bagi Pesakit: Kajian Hukum Berdasarkan Realiti Semasa. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Norazliza Hasbullah. 2011. Perlaksanaan Ibadah Pesakit Wanita di Hospital Universiti Sains Malaysia. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Iza Kholida. 2011. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Keputusan Pasien Memilih Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Pati). Fakultas Syari’ah Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Omar Hasan Kasule. 2013. Islamic Hospitals: Guidelines. 9th International Seminar and Workshop Spiritual Support in Patients Care. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque Selangor Darul Ehsan.

Roziah Sidik .2012. Rlevensi Faktor Kegemilangan Sains Islam Dengan Dunia Islam Masa Kini. Jurnal Al-Tamaddun Bil. 7.

Sharifah Binti Hamzah, Ahmad Munawar Ismail. 2017. Rukhsah Ibadah, Etika Keperawatan dan Prasarana Hospital : Peranan Hospital Beridentiti Islam dalam Pembentukan Hospital Mesra Ibadah. . Jurnal Pengajian Islam, 92.

Utusan Online. (2011, November 08). Retrieved from Konvensyen Hospital Mesra Ibadah: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1109&pub=Utusan_Malaysia&sec=Timur&pg=wt_03.htm

Wa Wan Ahmad Nizar. 2013. Spiritual Support Programmes: Experience of An-Nur Speacialist Hospital. 9th International Seminar and Workshop Spiritual Support in Patients Care. Islamic Hospital Consortium of Malaysia.

Yohan Kurniawan & Thana Abdullah. 2013. Masalah Etika di Pusat Rawatan Pesakit Mental: Satu Kajian Pemerhatian Langsung (direct observation). Universiti Malaysia Kelantan.

Yuhanis Abdul Talib, Nor Aini Salleh, Noraini Johari. 2007. Perbandingan Corak Pengurusan Fasaliti Kediaman Bertingkat oleh Institusi Kerajaan dan Swasta: Kesan Caj, Tempoh Pembaikan dan Komunikasi, Institusi Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan Universiti Teknologi Mara.

Zaharuddin, A, R. 2015. Etika Interaksi Wanita dalam Institusi Perubatan, Kertas kerja Konvensyen Fiqh Medik. Kuala Lumpur.

Zaini Sakawi, Katiman Rostam & Abd Rahim Md Nor. 2008. Kepentingan Premis Kitar Semula dalam Pengurusan Sisa di Malaysia. Jurnal e-Bangi. 3(1): 1-10.

Zakiah Jamaludin. 2001. Kepuasan Terhadap Perumahan dan Sistem Perumahan Berkonsepkan Islam. Sekolah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia.

Published

2018-11-27

How to Cite

Mohamad Dahalan, H. ., Abd Rahman, S. H. ., Mat Jusoh, Z. Y. ., Nabees Khan, M. ., & Awang, M. Z. . (2018). Pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Kajian Literatur: The Implementation of Ibadah Friendly Hospitals in Malaysian Islamic Hospital Consortium (KHIM): A Literature Review. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 54-65. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/51