Permasalahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Peringkat Pengajian Tinggi

Problems of Arabic Writing Skills Among Higher Learning Education Students

Authors

  • Sumaiyah Sulaiman Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Nik Farhan Mustapha Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Pabiyah Toklubok@Hajimaming Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Wan Muhammad Wan Sulong Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Keywords:

Permasalahan, Penulisan, Bahasa Arab, Peringkat Pengajian Tinggi

Abstract

Kemahiran menulis merupakan elemen yang penting dalam penguasaan bahasa Arab, lebih-lebih lagi bagi pelajar pada peringkat pengajian tinggi. Kemahiran menulis adalah merupakan salah satu kemahiran kompleks yang melibatkan proses kognitif dan salah satu indikator kecekapan dalam berbahasa. Artikel ini bertujuan membincangkan isu kemahiran menulis bahasa Arab dalam kalangan pelajar di peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif yang menerapkan pendekatan analisis dokumen. Hasil tinjauan literatur mendapati terdapat beberapa aspek kelemahan pelajar dalam penulisan bahasa Arab pada peringkat pengajian tinggi. Kelemahan dalam penulisan bahasa Arab ini didapati berlaku dalam lima aspek, iaitu ortografi dan ejaan, sintaksis dan morfologi, pembinaan ayat, kosa kata dan strategi. Penelitian tentang permasalahan Bahasa Arab dalam penulisan pelajar peringkat pengajian tinggi perlu diberi perhatian agar usaha penambahbaikan berterusan dapat dilakukan. Beberapa cadangan bagi tujuan penambahbaikan kualiti pembelajaran kemahiran menulis pelajar turut dikemukakan menerusi kajian ini.

ABSTRACT

Writing skills are important element in the mastery of Arabic, especially for students in higher education. Writing skills involve complex cognitive processes and they are indicators of competence in English. This article aims to discuss the issue of Arabic writing skills among students in higher education in Malaysia. This study employs qualitative approach, namely document analysis. Based on the literature review that has been camed out, there are weakness found in the students’ Arabic writing at the tertiary level. These weakness in this are due to several factors. Research on the problems of Arabic writing at tertiary level should be given priority so that continuous improvement can be made. Some suggestions aimed at improving the quality of students' writing skills are presented in this study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Mohamad. (2009). Tahap Komunikasi dalam Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab di IPTA Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education. 1, Pg 1–14.

Ab. Halim Mohamad & Mohd. Azidan Abdul Jabar. (2017). Faktor Kesalahan Bahasa yang Mempengaruhi Pelajar Melayu dalam Mempelajari Bahasa Arab. Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT). Volume 1 (3); June 2017: Pg 21-32

Abd Aziz Mahayudin, Mohamad Fauzi Yahya dan Balqis Kamarudin. (2015). Prosiding Persidangan Kebangsaan Bahasa Arab (NCAL). Bandar Baru Bangi: Aras Mega Sdn. Bhd. Pg 211-217.

Abdul Rahman Abdullah dan Gazilah Mohd. Isa. (2016). Prosiding IConTALL 2016 Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab dan Sastera Arab kepada Penutur bukan Arab Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pg 212-218.

Abdullah Mohd Adam Khair. (2013). Tanmiatu Maharat Tashih Al Akhta’ Al Kitabiyyah Lada Tullab Kuliyyat Maarif Al Wahy Al Islamiyy Bistikhdam Al Taghziyyat Ar Rajiah Series of books in ICALL 2013. Kuala Lumpur, IIUM Press, 1 (1).

Aisyah Sjahrony, Maimun Aqsa Lubis, Harun Baharudin & Mohd Sham Kamis. (2017). ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 1(2) September 2017, Pg 102-112.

Al-Naqah Muhammad Kamil. (1985). Ta’lim al lughah al arabiyyah linnatiqina biha. Saudi Arabia: Universiti Ummul Qura.

Aziyun Othman. (2012). Penulisan Hamzah dalam Kalangan Murid dan Guru Bahasa Arab: Satu Tinjauan. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Azlan Shaiful Baharum & Rosni Samah. (2015). Persepsi Pelajar Universiti Awam terhadap

Kesalahan Bahasa Arab, Faktor Penyumbang dan Implikasi. Sains Humanika, 6(1).

Che Radiah Mezah, Norhayuza Mohammad dan Mohd Zaki Abd Rahman. (2017). Kemahiran Mengarang Bahasa Arab. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. Serdang: Penerbit UPM Press.

Mohd Firdaus Yahaya, Mohd Shahrizal Nasir, Wan Abdul Hayyi Wan Omar, Zulazhan Ab. Halim, & Essmat Nasr Sweedan. (2014). Kemahiran Menulis dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti Jawlah Lughawiyyah. Issues in Language Studies, 3(1), Pg 36–53.

Habibah Mat Rejab. (2016). Amalan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Insya’

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Khazri Osman & Ku Siti Esah Ku Ibrahim. (2012). Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan Bahasa Arab: Kajian Kursus Maharat Al-Kitabah. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012. (PKEBAR’12) Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Pg 130-138.

Ku Fatahiyah Ku Azizan Awatif Abd Rahman Hairun Najuwah Jamali. (2014). Tahap Kemahiran Asas Bahasa Arab di IPT Malaysia. GSE E-Journal of Education E-ISSN:

-688. Vol 1 No 2 2014.

Mohamad Rofian, Ahmad Redzauddin, Khairatul Akmar & Muhammad Daoh (2016). Kerangka Pembinaan Modul Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Arab untuk Penutur Bukan Arab di Ipta Malaysia. In Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2016 (IRSYAD 2016) Bangi, Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Pg 581–592.

Mohd Nazmi Desa. (2009). Meningkatkan Kemahiran Menulis Kedudukan Hamzah dalam Perkataan Arab dalam Kalangan Pelajar PISMP Bahasa Arab di IPGM Kampus Tuanku Bainun dengan Menggunakan Modul Asadullah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7 (Peringkat Nusantara). Gontor: Institut Studi Islam Darussalam. Pg 37-47.

Muhamad Zaidi Zakaria. (2011). Penguasaan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah kebangsaan menerusi program j-Qaf. Disertasi Sarjana Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Noor Anida Awang, Norhayati Che Hat, & Nurazan Mohmad Rouyan. (2014). Analisa Kelemahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar UniSZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM & Fakulti Kontemporari Islam, UniSZA. Pg 1–11.

Nor Hafizah binti Abd Aziz. (2015). Penggunaan Imitasi Dalam Penulisan Karangan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Universiti. Universiti Malaya.

Normah Husin. (2014). Analisa Kesalahan Pelajar dalam Penulisan Bahasa Arab : Menulis Resume. International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014) KL, 17 – 18 November 2014. Bandar Seri Putra, Kajang. Pg 17–18.

Nurazan M. Rouyan. (2004). Strategi Pembelajaran Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab : Kajian di KUSZA. MA dissertation. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurhamimi bin Zainuddin & Muhammad Faham Muhammad Ghalib. (2012). Astratijiyyat al- Tullab ghoir al-Mutakhossisin fi al-Lughoh al-Arabiyyah fi Ta’allum Maharat al- Kitabah 'Abr Barnamaj Wiki. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(1), Pg 31–44.

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Newbury House, New York.

Rosni bin Samah. (2009). Isu pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia

Rosni bin Samah. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online™ Journal of Language Studies . 12(2), Pg 555-569.

Rosni Samah. (2014). Using SILL’s Strategies among Student in Learning Arabic Language in Malaysia. Wulfenia Journa, 21(1), Pg 26–34.

Saipolbarin Ramli, Nazri Atoh, Zarima Mohd. Zakaria dan Ahmad Fikri Husin. (2016). Aplikasi Penggunaan Formula Pola Ayat dalam Penulisan Teks Arab Dalam Kalangan Pelajar Ismp Bahasa Arab UPSI. Kertas Kerja dibentangkan dalam Persidangan Bahasa Arab Kebangsaan 2016 (PABA). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Siti Aisyah Ishak@Isah dan Zamri Arifin. (2016). Saiz Kosa Kata Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Kemahiran Menulis. Prosiding IConTALL 2016 Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab dan Sastera Arab kepada Penutur bukan Arab. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pg 212-218.

Sueraya Che Haron. (2010). Understanding Arabic-Speaking Skill Learning Strategies among Selected Malay Learners: A Case-Study At The International Islamic University Malaysia (IIUM), Contemporary Issues in Education Research; Aug 2010; ProQuest Education Journals.

Sumaiyah Sulaiman. (2011). Amalan Pengajaran Berasaskan Motivasi dalam Kalangan Guru

Bahasa Arab di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Norazwani Wan Jaafar. (2011). Penguasaan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Pelajar Kelas Aliran Agama di Kota Setar. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

2018-12-24

How to Cite

Sulaiman, S. ., Mustapha, N. F. ., Toklubok@Hajimaming, P. ., & Wan Sulong, W. M. . (2018). Permasalahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Peringkat Pengajian Tinggi: Problems of Arabic Writing Skills Among Higher Learning Education Students. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 142-151. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/58