Manhaj Akidah Imam al-Syafie Dalam Novel Rimba Jiwa dan Qalam Kalbu

Manhaj of Imam al-Syafie Faith in Rimba Jiwa and Qalam Kalbu

Authors

  • Muhamad Amirul Asraf Mohd Darawi Universiti Putra Malaysia
  • Kamariah Kamarudin Universiti Putra Malaysia

Keywords:

Manhaj, Imam al-Syafie, novel Rimba Jiwa, novel Qalam Kalbu

Abstract

Masalah akidah dalam kalangan masyarakat Islam semakin membimbangkan dan pelbagai kaedah telah digunakan oleh pihak berkuasa dalam menangani masalah berkenaan. Manhaj merupakan cara, kaedah atau peraturan yang jelas dalam melakukan sesuatu perkara. Setiap Muslim memainkan peranan untuk mencari jalan supaya mereka lebih mengenali Allah dan ajaranNya. Imam al-Syafie mempunyai cara yang tersendiri untuk memantapkan akidah dan juga ajaran agama Islam. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti manhaj akidah Imam al-Syafie dan untuk menganalisis manhaj akidah Imam al-Syafie dalam novel Rimba Jiwa dan Qalam Kalbu karya Sri Rahayu. Dapatan kajian mendapati bahawa kedua-dua novel Sri Rahayu menggunakan manhaj akidah Imam al-Syafie untuk memperlihatkan ciri-ciri seorang Muslim kepada khalayak pembaca.

ABSTRACT

The problem with faith in Islam community has become worsen and there are ways that had been done by the authority to overcome this problem. Manhaj is a way, method or rules that are obvious to do for a certain things. Every Muslims play a role to find a way in order for them to know Allah and His teachings. Imam al-Syafie has his own ways in stabilize the faith and also in religious teachings of Islam. The objective of this study is to study the manhaj of Imam al-Syafie faith and to analyze the manhaj of Imam al-Syafie faith in the novel titled Rimba Jiwa and Qalam Kalbu by Sri Rahayu. The analysis that had been done turns out that both novel by Sri Rahayu Mohd Yusop did apply the manhaj of Imam al-Syafie faith to show the characteristics of a Muslim in the audience of readers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Aziz Mohd. Zin. 2001. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Fathi Yakan. 2000. Apa Ertinya Saya Menganut Islam? Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Haji Said Haji Ibrahim. 1998. Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah. Kuala Lumpur: Darul Makrifah.

Kamariah Kamarudin. 2016. “Tazkiyah al-nafs dalam Novel Pasir Lintang”. Dalam Manu. Bil. 23: 85-109.

Koentjaraningrat. 1977. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: P.T. Gramedia.

Sri Rahayu Mohd Yusop. 2012. Rimba Jiwa. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Sri Rahayu Mohd Yusop. 2013. Qalam Kalbu. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

Zulkifli Mohamad al-Bakri et al. (terj.). 2009. al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2013. Imam al-Syafie. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd.

Published

2018-12-31

How to Cite

Mohd Darawi, M. A. A. ., & Kamarudin, K. . (2018). Manhaj Akidah Imam al-Syafie Dalam Novel Rimba Jiwa dan Qalam Kalbu: Manhaj of Imam al-Syafie Faith in Rimba Jiwa and Qalam Kalbu. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 289-301. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/68