Analisis Epistemologi Islam dalam Fiqh Keutamaan

Islamic Epistemological Analysis in Fiqh of Priority

Authors

  • Nur Inani Ismail PhD Candidates, USM
  • Wan Norhaniza Wan Hasan PhD Candidates, USM

Keywords:

fiqh, fiqh keutamaan, Epistomologi, Epistomologi Fiqh keutamaan

Abstract

Fiqh Aulawiyat[1] refers to the legal ijtihad issued by previous scholars such as Imam al-Ghazali and Ibn Taimiyah. Nowadays, contemporary scholars have issued legal rulings on fiqh aulawiyat based on classical scholars’ views. According to fiqh aulawiyat, in forming the law the most important thing in establishing the law is to know its epistemology first. Therefore, this study aims to discuss the analysis of Islamic epistemology for fiqh aulawiyat. This article uses a documentary method to identify the epistemology of fiqh aulawiyat and qualitative content analysis method for analyzing the Islamic epistemology for fiqh aulawiyat. This article eventually finds that the source for the creation of knowledge of the fiqh aulawiyat are based from the qat'i (specific and clear) verses of al-Qur'an and sunnah. Fiqh aulawiyat is formed from legal ijtihad. The evolution of the fiqh aulawiyat begins from the classical scholars up until contemporary scholars today with the discovery of the implementation of laws on fiqh aulawiyat discussed in the works produced by them.

 

[1] Loosely translated to mean prioritization (Fiqh of Prioritization) within the different ruling classes within the Islamic sciences of legal rulings (or fiqh). Since a direct translation that accurately and precisely portray the actual meaning of fiqh aulawiyat is found to be wanting at the moment, the author has chosen to remain using its Arabic terminology for the purpose of this abstract.

Abstrak

Fiqh keutamaan merupakan ijtihad hukum yang telah dikeluarkan oleh fuqaha terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Pada masa kini, ulama kontemporari telah mengeluarkan hukum berkenaan fiqh keutamaan berdasarkan fuqaha-fuqaha silam. Untuk membentuk hukum bagi fiqh keutamaan, perkara yang penting untuk penetapan hukum tersebut adalah dengan mengetahui epistemologinya terlebih dahulu. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan analisis epistemologi Islam bagi fiqh keutamaan. Artikel ini menggunakan kaedah dokumen untuk mengenal pasti epistemologi fiqh keutamaan dan kaedah analisis kandungan kualitatif bagi menganalisis epistemologi Islam bagi fiqh keutamaan. Artikel ini akhirnya mendapati sumber bagi pembentukan ilmu fiqh keutamaan merupakan nas-nas yang qat’i daripada al-Qur’an dan sunah. Fiqh keutamaan dibentuk daripada ijtihad hukum. Evolusi fiqh keutamaan bermula daripada fuqaha-fuqaha silam sampai kepada ulama kontemporari pada hari ini dengan penemuan terhadap pelaksanaan hukum fiqh keutamaan yang dibincangkan dalam karya-karya yang dihasilkan oleh mereka.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd Ramli & Syahidawati Shahwan. (2014). The introductory theories of fiqh muamalat. Nilai, Negeri Sembilan: Wisdom Publication.

Hamka, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. 1985a. Tafsir al-Azhar (Jilid 4). Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. 1985b. Tafsir al-Azhar (Jilid 5). Jakarta: Pustaka Panjimas.

M. Dahlan R. (2015). Fikih munakahat. Yokyakarta, Indonesia: Deepublish.

Yusuf al-Qaradawiy. (2009). Fiqh keutamaan: Keutamaan tugas-tugas kaum muslimin (satu kajian baru dari perspektif al-Qur’an dan al-Sunah). (Ahmad Nuryadi Asmawi, Trans.). Batu Caves, Selangor: Thinkers’s Library Sdn. Bhd. (Buku original diterbitkan 1999).

Yusuf al-Qaradawiy. (2013). Fiqh keutamaan: Memahami peringkat amal melalui alQur’an dan as-sunnah. (Abu Amal Ghafar, Trans.). Johor Baru, Johor: PerniagaanJahabersa. (Buku original diterbitkan 1999).

Yusuf al-Qaradawiy. 2014. Fiqh keutamaan: Keutamaan seorang muslim. (Lasafarudi Lahadi & Ahmad Muzakkir Ahlami. Trans.). Batu Caves, Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd. (Buku original diterbitkan 1926).

Wahbat al-Zuhayliy. (2005). Fiqh & perundangan islam jilid VI (Terj. Ahmad Shahbari Salamon, et al.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Jurnal

Abd Wafi Has. 2013. Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Epistemé, 8(1).

Atikullah Abdullah. 2010. Konsep dan ciri-ciri fiqh lestari : ke arah mengarusperdanakan fiqh dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Syariah. 18(3).

Basri Husin. 2009. Beberapa aspek epistemologi: konsep, tabiat dan sumber-sumber ilmu dalam radisi Islam. Jurnal Usuluddin. 30(30).

Fahmi Abdul Khir. 2010. Fiqh al awlawiyat, konsep serta aplikasi masa kini.

Mohammad Fateh. 2013. Rekonstruksi pemikiran filsafat hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy (kajian metodologis). Jurnal Hukum Islam. 11(1).

Nizaita Omar & Zulkifly Muda. 2014. Pengaplikasian kaedah fiqh dalam memperkasakan perpaduan bangsa. MANU. 20.

Omar Hasan Kasule. 2009. Epistemologi Islam dan integrasi ilmu pengetahuan pada universitas Islam: epistemologi Islam dan proyek reformasi kurikulum.

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Paizah Ismail, Shamsiah Mohamad, & Nor Hayati Md Dahlal. 2009. Konsep fiqh semasa dalam pembinaan tamadun Islam Malaysia: analisis kritikal. Jurnal Fiqh, 6(6).

Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2002. Epistemologi hukum Islam: satu pengenalan. Jurnal Usuluddin, (14).

Syaifuddin. 2011. Epistemologi fiqh: bagaimana fiqh diproduk. Jurnal Falasifa, 2(2).

Published

2019-06-30

How to Cite

Ismail, N. I., & Wan Hasan, W. N. (2019). Analisis Epistemologi Islam dalam Fiqh Keutamaan: Islamic Epistemological Analysis in Fiqh of Priority. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(1), 16-29. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/72