Keberkesanan Penggunaan Bahasa dalam Akhbar Melayu: Tindak Balas Strategik Terhadap Literasi Kesihatan dalam Kalangan Pembaca Tempatan

The Effectiveness of Language Use in Malay Newspapers: A Strategic Response to The Health Literacy among the Local Readers

Authors

  • Mohd Hazreen Shah Hassan UPM
  • Sharil Nizam Sha'ri UPM
  • Nor Azuwan Yaacob UPM

Keywords:

rencana kesihatan, bahasa penulisan kewartawanan, strategi kata, strategi ayat dan strategi bahasa

Abstract

Media and audiences are united through a language; therefore, the effective strategies of language usage will ensure the process of delivering information in health-article goes smoothly. However, errors and mistakes in language in the health-article slightly restricted the smoothness. Thus, this study was conducted to identify the strategies of the language usage in writing newspaper-health-article. In terms of methodology, researcher use the contents analysis method to analyse the data. Besides that, the research data is obtained from two Malay newspapers which are Berita Harian and Utusan Malaysia which had been published on 01 October 2016 till 31 November 2016 and then had been analysed with twelve (12) features of language of journalism writing by Waterhouse (1989). The research findings shown that the strategies of word usage in health-article sometimes follows and sometimes did not follow the features of language of journalism writing as suggested by Waterhouse (1989) like use of jargon terms, spelling mistakes and use of words that indicate uncertainty. Strategies of formatting sentences in the health-article are also appear long and exceed the maximum number of words suggested. However, this study finds that the effective language strategies of language usage determined by the chosen accurate word, easy-to-understand and influential; and the formation of short sentences and clear even though the writing style of health-article depends on the topic of health and bound with the style of newspaper publishing (house style).

Abstrak

Media dan masyarakat disatukan melalui bahasa, justeru strategi penggunaan bahasa yang berkesan akan memastikan proses penyampaian maklumat dalam rencana kesihatan berlangsung dengan lancar. Namun begitu, kesalahan dan kesilapan berbahasa dalam rencana kesihatan menyekat kelancaran tersebut. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti strategi penggunaan bahasa penulisan rencana kesihatan dalam akhbar. Dari segi metodologi, pengkaji menggunakan kaedah analisis kandungan untuk menganalisis data kajian. Dalam pada itu, data kajian diperolehi daripada dua buah akhbar berbahasa Melayu, iaitu Berita Harian dan Utusan Malaysia yang telah diterbitkan pada 01 Oktober 2016 sehingga 30 November 2016 yang kemudiannya dianalisis dengan menggunakan dua belas (12) ciri bahasa penulisan kewartawanan yang dikemukakan oleh Waterhouse (1989). Hasil kajian mendapati bahawa strategi penggunaan kata dalam rencana kesihatan ada kalanya mematuhi ciri-ciri bahasa penulisan kewartawanan dan ada kalanya tidak mematuhi ciri-ciri bahasa penulisan kewartawanan seperti yang disarankan oleh Waterhouse (1989) seperti penggunaan kata/istilah jargon, kesalahan ejaan dan penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian. Strategi pembentukan ayat dalam rencana kesihatan juga didapati panjang dan melebihi jumlah maksimum patah perkataan yang disarankan. Walau bagaimanapun, kajian ini mendapati bahawa strategi penggunaan bahasa yang berkesan ditentukan oleh pemilihan perkataan yang tepat, mudah difahami, berpengaruh; dan pembentukan ayat yang pendek dan jelas walaupun gaya penulisan rencana kesihatan bergantung kepada topik kesihatan dan terikat dengan gaya penerbitan akhbar (house style).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agu, I. E. (2015). A linguistic-stylistic analysis of newspaper reportage. International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 2(8), 20-27.

Arba’ie Sujud. (2010). Perpaduan masyarakat dalam genre sastera dari perspektif sosio-stilistik. In Mohd Sharifudin Yusof, Arba’ie Sujud & Zaitul Azma Zainon Hamzah (Eds.), Penyelidikan Linguistik Bahasa dan Budaya: Pemupukan Perpaduan (pp. 402-411). Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Azean Idruwani Idrus & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2011). Analisis Kesilapan dalam Laporan Media: Morfologi dan Sintaksis. In. Kamariah Kamaruddin, Arba’ie Sujud, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Samsina Abdul Rahman (Eds.). Kelestarian Bahasa: Satu Rumpun Satu Ikatan. (pp.18-31). Serdang: Penerbit UPM.

Baker-Woods G., Dodd J. E., Ford K., Keller K., Plumley J.Jr., Smeyak G. P., Walsh-Childers K. (1997). Mass media writing: An introduction. Arizona: Gorsuch Scarisbrick.

Ehineni, T. O. (2014). Lexical, structural and rhetorical features of Nigerian English print media. Journal of Arts and Humanities, 3(11), 26-32.

Faridah Ibrahim, Normah Mustaffa & Mohd Rajib Ab. Ghani. (2016). Penulisan Media Massa. Kangar: Penerbit UniMAP.

Hamidah Abdul Wahab. (2012). Aspek kelewahan dalam laporan akhbar atas talian. Issues in Languages Studies, 1(2), 24-31.

Hasna A. Rahmatu. (2013). Kohesi dalam Wacana Opini Media Tadulako. Bahasa Dan Sastra, 2 (1), 1-15.

Jeniri Amir. (2005). Dari Budaya ke Media: Mengangkat Suara Pinggiran di Sarawak. Kota Samarahan: The Sarawak Press Sdn. Bhd.

Kartini Abd. Wahab & Zulkifley Hamid. (2015). Hambatan memahami bahasa: satu penelitian ke atas teks berita dalam talian berbahasa Indonesia, Tempo.Co. Jurnal Komunikasi, 31(2), 493-514.

Mior Kamarul Shahid. (2015). Bahasa: Sejauh manakah Media Peduli? Dewan Bahasa, 15(3), 8-10.

Mohd Rajib Ab Ghani & Faridah Ibrahim. (1987). Objektiviti bahasa dalam kewartawanan. Jurnal Komunikasi, 3(1), 13-25.

Nor Azuwan Yaakob. (2008). Penulisan kewartawanan Melayu: Kajian retorik terhadap kandungan akhbar Berita Harian (1957-1999). Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Malaya.

Paimah Atoma. (2004). Gaya persembahan dan kemahiran penulisan. Jurnal Komunikasi, 2(1), 18-26.

Roosfa Hashim. (2011). Daripada tesis kepada buku. Serdang: Penerbit UPM.

Sharil Nizam Sha’ri. (2010). Aplikasi Teori Dan Format Penyuntingan Bahan Linear Dalam Surat Khabar Bahasa Melayu. Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Putra Malaysia.

Sharil Nizam Sha’ri & Mohd Hazreen Shah Hassan. (2016). Bahasa dan berita akhbar Tribun Putra dalam perkongsian maklumat warga kampus di Universiti Putra Malaysia. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan (PASAK), Kolej Universiti Islam Selangor (KUIM).

Sulaiman Masri & Razali Ayob. (2002). Komunikasi Kewartawanan: Penulisan Berita, Rencana dan Ulasan. Kuala Lumpur: Utusan Pubication & Distributors Sdn. Bhd.

Waterhouse, K. (1989). Waterhouse on Newspaper Style. London: Penguin.

Published

2019-06-30

How to Cite

Shah Hassan, M. H., Sha’ri, S. N., & Yaacob, N. A. (2019). Keberkesanan Penggunaan Bahasa dalam Akhbar Melayu: Tindak Balas Strategik Terhadap Literasi Kesihatan dalam Kalangan Pembaca Tempatan: The Effectiveness of Language Use in Malay Newspapers: A Strategic Response to The Health Literacy among the Local Readers. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(1), 95-109. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/78