Karisma Wanita dalam Novel Nenek Karya Razali Endun

Women's Karisma in Grandma Karya Razali Endun

Authors

  • Rosnani Md Zain
  • Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi

Keywords:

karisma, wanita, Nenek, psikoanalisis, positif

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah  untuk mengenal pasti dan menganalisis karisma wanita yang terkandung dalam novel Nenek karya Razali Endun terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) 2014.Kajian ini dilakukan berdasarkan kepada dua pendapat yang mengatakan bahawa watak wanita sering dilihat dari sudut negatif sahaja oleh pengarang-pengarang lelaki.Pendapat kedua pula mengatakan bahawa tidak semua pengarang lelaki memberikan imej yang tidak baik kepada watak wanita.Percanggahan pendapat ini telah mendorong pengkaji untuk melihat karisma wanita yang terdapat dalam novel Nenek karya Razali Endun.Oleh itu, dua kaedah kajian akan digunakan dalam makalah ini. Kaedah kepustakaan digunakan dalam kajian ini bagi memperoleh maklumat mengenai watak wanita dalam novel kajian.Kaedah analisis teks pula digunakan bagi menganalisis watak wanita dalam novel tersebut.Selain itu, kajian ini juga menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud bagi mengukuhkan dapatan kajian.Hasil analisis mendapati bahawa terdapat beberapa karisma yang diterapkan dalam novel Nenek antaranya ialah karisma sebagai pemimpin, karisma sebagai pencinta kebudayaan Melayu, karisma sebagai wanita intelektual dan karisma sebagai wanita bertanggungjawab.Justeru, karisma wanita yang ditonjolkan dalam novel tersebut merupakan watak wanita yang positif dan dapat membangunkan masyarakat.

ABSTRACT

The study was conducted to identify and analyze women's charisma contained in the Nenek by Razali Endun's that published by the Institute Termemahan dan Buku Malaysia
(ITBM) 2014.This study is based on two opinions that women's character is often viewed negatively only by male authors.The second argument says that not all male authors give negative images to female characters.This contradiction has approach the researcher to find at the charisma of women found in the Nenek by Razali Endun.Thus, two research methods will be used in this paper.The literature method was used in this study to obtain information about female characters in this paper.Text analysis method was used to analyze the female character in this novel.In addition, this study also uses Sigmund Freud's psychological theory to strengthen the findings of the study.The analysis finds that there are some charisma applied in Nenek among them are charisma as leaders, charisma as Malay cultural lovers,charisma as intellectual women and charisma as responsible women.Hence, the charisma of women highlighted in this novel is a positive female character and can develop society.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Ghani Abdullah, Abd Rahman Abd Aziz, Mohammed Zohir Ahmad. (2008). Gaya-gaya Kepimpinan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.

Abdul Halim Othman. (1993). Psikologi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abdullah Hassan dan Ainon Ahmad. (2008). Bakat & Kemahiran Memimpin. Kuala Lumpur: PTS Professional Publications & Distributions Sdn Bhd.

Ahmad Naim Jaafar. (2003). Membina Karisma. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd

Ainon Mohd (2003). Psikologi Kejayaan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.

H. Hamzah Ya’qub. (1992). Etos Kerja Islami. Jakarta CV Pedoman Ilmu Jaya.

Ishak Mad Shah. (2006). Kepimpinan dan hubungan interpersonal dalam organisasi. Skudai:

Universti Teknologi Malaysia.

John C. Maxwell. terjemahan Adlie Syamsudin. 2008. 21 Kunci Pemimpin Efektif. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.Universiti Teknologi Malaysia.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Latifah Ariffin. (2016). Nenek cabar daya intelektual. Berita Harian Online. http://www.ukm.my/pkk/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/100216- BERITA_HARIAN-NENEK_CABAR_DAYA_INTERLEKTUAL_582.pdf Diakses pada 7 Mei 2018.

Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2016). Ekspresi Psikologi dalam Novel Pilihan.Universiti Malaysia Terengganu: Penerbit UMT.

Mohamad Mokhtar Hassan. (2004) dlm Dewan Sastera keluaran Jun 2004. “Jiwa Femenisme Fatimah Busu”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Aida Mahmor dan Nasihah Hashim. (2015). Citra Wanita Melayu dalam Cerita Animasi Kanak-Kanak Upin dan Ipin dlm Journal of Education and Social Science, Vol 2(Oct).

Razali Endun. 2014.Nenek. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM.

Robiah K.Hamzah.(2004).Teknik dan Strategi Membimbing Remaja Kepimpinan. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas Sdn. Bhd.

Rozinor Ahmad Nasir (2012) dalam Dewan Sastera keluaran November 2012. “Wacana Lingkaran Citra Wanita”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Salina Ibrahim (2006) dalam Dewan Sastera keluaran Februari 2006. “Watak Wanita Harus Dimuliakan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sigmund Freud. Terjemahan K. Bertens. 1991. Memperkenalkan Psikoanalisa.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Siti Asiah Murad. (2006) dalam Dewan Sastera keluaran Februari 2006. “Watak Wanita di Tangan Penulis Lelaki”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hajar Che Man. (2006) dalam Dewan Sastera keluaran Februari 2006. “Kaedah Baharu Feminisme dalam Kritikan Sastera”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dna Pustaka.

Siti Khariah Mohd Zubir. (2009). Citra Wanita dalam Novel Melayu. Perak: Universtiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Siti Khariah Mohd. Zubir. (2012). Analisis Citra Usahawan Wanita dalam Novel-Novel Melayu dlm Jurnal Perspektif Vol.4 No.2.

Siti Khariah Mohd Zubir. (2012). Citra Wanita dalam Novel-Novel Melayu daripada Perspektif Pengarang Wanita. Tesis Phd. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sohaimi Abdul Aziz. (2014). Dasyatnya Kesusasteraan Memerihalkan Kehidupan.Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Walters, M. (2005). Feminism: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Yazid Abdul Manap. (2001). Jadi Pemimpin Hebat. Shah Alam: Gruf Buku Krangkraf.

Zarinah Arshat (2008). Isu Keluarga Kontemporari. Kuala Lumpur: Inreach Edition.

Published

2018-03-31

How to Cite

Md Zain, R., & Nik Muhamad Affendi, N. R. (2018). Karisma Wanita dalam Novel Nenek Karya Razali Endun: Women’s Karisma in Grandma Karya Razali Endun. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(1), 44-54. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/90