Tinjauan Respons Pelajar Terhadap Program Akademik Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Student Response Review on Academic Bachelor Program of Arabic Language Education as Second Language at International Islamic University Malaysia (IIUM)

Authors

  • Muhammad Sabri Sahrir UIAM
  • Ilyani Syiham Muhammad UIAM

Keywords:

Program akademik, Pengajian Bahasa Arab, pendidikan, penilaian, kokurikulum

Abstract

The academic programme in Bachelor of Education in Teaching Arabic As a Second Language (TASL) has been offered in most public universities in Malaysia with a variety of study plans depending on the university's philosophy and the faculty that are offering the programme. This study was conducted among students of International Islamic University Malaysia (IIUM) who are specializing in education in Teaching Arabic As A Second Language (TASL) from year 1 to 4 in Kulliyyah of Education (KOED) to study its effectiveness and students’ feedback on the offered academic programs. The respondents of this study were selected among 70 of Arabic students who registered for the course of EDC 3199 in Research Methodology in semester 2, 2017/2018. The employed instrument was a questionnaire comprising closed-ended and open-ended questions adapted from previous studies. Generally, students are satisfied with the offering of this course as well as suggesting improvements for the programme in the future.

Abstrak

Program akademik Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Pengajaran Arab Bahasa Sebagai Bahasa Kedua (TASL) telah ditawarkan di kebanyakan universiti awam (UA) di Malaysia dengan pelbagai struktur pengajian (study plan) bergantung kepada falsafah universiti dan fakulti yang menawarkannya. Kajian ini dijalankan dalam kalangan para pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) yang mengambil pengkhususan Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (TASL) daripada tahun 1 hingga 4 di Kulliyyah Pendidikan (KOED) bagi mengkaji keberkesanan dan maklum balas para pelajar terhadap program akademik yang telah ditawarkan. .Responden kajian ini dipilih daripada kalangan para pelajar Bahasa Arab yang mengambil subjek Metodologi Penyelidikan EDC 3199 dalam semester 2, 2017/2018 dan semester 1, 2018/2019 yang berjumlah 99 orang. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang terdiri daripada soalan tertutup (close-ended) dan terbuka (open-ended) yang diadaptasi daripada kajian lampau. Secara umumnya, para pelajar berpuas hati dengan penawaran kursus ini di samping turut memberikan cadangan penambahbaikan untuk program ini pada masa hadapan.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Jusuh. 1989. Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Wahab Zakaria & Nur Shuhadak Mohd Shamsuddin. 2015. Tawajjuhat daulah Maliziya fi al-hifaz ‘ala hawiyyah al-lughat al-Arabiyyah wa hadharatiha. Majallah Jami’ah al-Quds al-Maftuhah li al-Abhath wa al-Dirasat, 32, 2, 341-362.

Fatimi S. Q. 1963. Islam Comes to Malaysia. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute LTD.

Khairatul Akhmar Ab. Latif, Maimun Aqsha Lubis & Aisyah Sjahrony. 2015. Realiti Teori dan Praktikal Bahasa Arab Universiti di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairuzaman Kadir, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Khazri Osman, Ummu Hani Hashim & Nur Syazwina Mustapa. 2012. Keberkesanan Kem Bahasa Arab dalam Meningkatkan Tahap Motivasi dan Keyakinan Pelajar. Dlm. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12), 116-129, 19 Mei.

Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed & Rosfaszlizah Zahit. 2006. Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang: Satu Kajian dalam Membantu Meningkatkan Kualiti Pembelajaran. Dlm. Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVE06), 9-10 Disember.

Malaysian Qualification Agency. 2014. Education Programme Standard. URL: http://www2.mqa.gov.my/QAD/garispanduan/Education%20Program%20Standard%20(EPS).pdf

Mohammad Seman. 2015. “Pengalaman dan Hala Tuju Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Universiti Malaya (UM)”. Dlm. Zamri Arifin & Zainuddin Ismail (pynt.). Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. 2012. Pemanfaatan Kosa Kata Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Perbandingan Dari Sudut Semantik. Kertas kerja International Conference on Social Sciences and Humanities, anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia, 12-13 Disember.

Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin & Mohd Shahrizal Nasir. 2016. Program Akademik Bahasa Arab Ijazah Sarjana Muda Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): Analisis Awal Terhadap Respons Pelajar. e-ISSN: 2289-8042 Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 3 Bil 2 (2016), 32-49.

Rosni Samah. 2009. Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah. 2015. “Pengalaman dan Hala Tuju Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)”. Dlm. Zamri Arifin & Zainuddin Ismail (pynt.). Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Arifin. 2015. “Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)”. Dlm. Zamri Arifin & Zainuddin Ismail (pynt.). Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

2019-06-30

How to Cite

Sahrir, M. S., & Muhammad, I. S. (2019). Tinjauan Respons Pelajar Terhadap Program Akademik Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): Student Response Review on Academic Bachelor Program of Arabic Language Education as Second Language at International Islamic University Malaysia (IIUM). The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(1), 248-262. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/94