Hubungan Sosial Masyarakat terhadap Orang Kurang Upaya di Malaysia

Social Relationship to The Disabled in Malaysia

Authors

  • Norsaadah Din@Mohamad Nasirudin KUIS
  • Hasliza Talib KUIS
  • Siti Zaleha Ibrahim KUIS
  • Sri Andayani Mahdi Yusuf KUIS

Keywords:

Keprihatinan, Masyarakat, Orang kurang upaya

Abstract

This study is a literature review on the social relations of the Malaysian community towards the disabled (OKU) in Malaysia. The study applied quantitative approach distributing questionnaires to 328 respondents at the Kuala Lumpur Islamic Centre, Yayasan Restu, Malaysian Association for the Blind  (MAB) and, Bangi Industrial Training and Rehabilitation Centre (PLPP). In addition, this study also employed current survey method or cross-sectional survey: the data was collected once from each sample. This study explored the attitude and knowledge of the Malaysian community towards the disabled or otherwise, the disabled employees in the workforce, the provision of facilities for the disabled in Malaysian mosques, the legal system related to the disabled, the disabled in the Malaysian public services and public utilities and, the disabled in education. The findings of the study suggest that scientists in Malaysia or outside are increasingly conducting studies related to the OKU because they want to empower the rights of the disabled, so that they also receive equal rights as normal people do.

Abstrak

Kajian ini merupakan tinjauan literatur mengenai hubungan sosial masyarakat terhadap golongan orang kurang upaya (OKU) di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu dengan mengedarkan soal selidik kepada 328  responden di Pusat Islam Kuala Lumpur, Yayasan Restu, Persatuan Orang Buta Malaysia dan Pusat Latihan  Perindustrian dan Pemulihan Bangi. Selain itu kajian ini juga menggunakan kaedah tinjauan semasa atau cross-sectional survey iaitu data dipungut sekali sahaja daripada satu sampel. Antara tinjauan literatur  yang dijalankan dalam kajian ini adalah berkaitan sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap OKU atau sebaliknya, OKU dalam dunia pekerjaan, penyediaan kemudahan OKU di Masjid, OKU dan Perundangan, OKU dalam Perkhidmatan & Kemudahan Awam dan akhir sekali OKU dalam Pendidikan. Rentetan dari kajian ini menunjukkan para ilmuwan di Malaysia mahupun di luar Malaysia semakin ramai menjalankan kajian berkaitan OKU kerana ingin memperkasakan hak asasi OKU agar mereka juga mendapat hak yang seadilnya sepertimana yang diterima oleh masyarakat normal.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran Al-Karim. Pimpinan ar-Rahman

Abdul Rahim, R. A,. Ismail, P & Awang, I. 2006. Pendekatan Baru Maqasid al-Shariah dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 35-80.

Al-Khudhari, M. (2001), Usul al-Fiqh. Kaherah: Dār al-Hadith, h. 88.

Al-Zuhāyli, Wahbah. 2004. Usul al-Fiqh al-Islāmi, j. 1, c. 2. Damsyik: Dār al-Fikr, h. 158.

Creswel, J.W. 2008. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. Edisi ke-3. New Jersey: Person Education Ins.

Creswell, J.W. 2012. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Edisi ke-4. Bostan, MA: Pearson Education, Inc.

Daud, M. 1997. Al-Quran Sumber Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Hadis Riwayat Ahmad dan Bukhari dalam Al-Ādāb al-Mufrad dan al-Tabarani daripada Ibn Abbas, lihat al-Jami‟ al-Saghir , h. 160

Hassan, J. (t.th). Pelaksanaan Dakwah Kepada orang Pekak di Terengganu.

Ibn Hajar al-“Asqalani (t.t), Fath al-Bāri, j.1, al-Qahirah: Matba‟at al-Salāfiyah wa-Maktabatuhā, h.163

Ismail, A. M., Marzuki, M., Daud, M. N., & Borhan, A. H. 2015. Penyediaan Kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU) di Masjid-Masjid: Kajian Kes di Masjid-Masjid Daerah Batang Padang. Al-Hikmah 7(1) 2015: 6 2-78

Kamus Dewan. 2005. Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Katz, I., Hass, R.G. & Bailey, J. 1988. Attitudinal ambivalence and behavior towards people with disabilities. Dlm. H.E. Yuker, (pnyt.). Attitudes Toward Persons with Disabilities, hlm. 47-57. New Year: Springer Publishing Company. Malaysia. 2008. Akta Orang Kurang Upaya. (Akta 685)

Konting, M. M. 2005. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mamat, N. E. 2006. “Seminar Kedua Isu dan Keperluan Warga Pekak Islam: Kupas Permasalahan Warga Pekak Islam”, MyDEAF, Edisi Khas, h. 9. Seminar ini berlangsung pada 20 Januari 2006 di Muzium Kesenian Islam dengan jumlah hadirin lebih 200 orang. Seminar ini dianjurkan atas kesedaran untuk mentarbiahkan penghayatan Islam kepada orang pekak dengan lebih efektif. Ia turut dirancang dianjurkan sebagai seminar tahunan khusus untuk meneliti keperluan warga pekak di Malaysia pada Islam.

Md. Tah, I. H. 2014. Orang Kurang Upaya (OKU) dan Hak untuk Hidup: Satu Analisis Perundangan di Malaysia. International Conference on Law, Policy and Social Justice (ICLAPS): 1-9

Merriam, S.B. 2001. Qualitative Researvh and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Pub.

Rohani, I. 2010. Mengiktiraf Peranan OKU. Utusan Malaysia. Dicapai pada 20 Disember 2014 daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1211&sec=Renc ana&pg=re_02. Htm

SUHAKAM. 21 Februari 2018. http://www.suhakam.org.my/ms/areas-of-work/pendidikan/orang-kurang-upaya-oku/

Syams al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Din al-Ramli (1967).

Toran, H,. Muhamad, T. A,. Mohd Yasin, M. H,. Tahar, M.M,. & Hamzah, N. H. 2010. Pengetahuan dan Sikap Rakan Sebaya Terhadap Pelajar Kurang Upaya Di Sebuah Ipta Di Malaysia. AJTLHE Vol. 2, No.2: 21-32

Published

2019-06-30

How to Cite

Din@Mohamad Nasirudin, N., Talib, H., Ibrahim, S. Z., & Yusuf, S. A. M. (2019). Hubungan Sosial Masyarakat terhadap Orang Kurang Upaya di Malaysia: Social Relationship to The Disabled in Malaysia. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 6(1), 279-291. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/96