Penggubalan Kamus Bahasa Melayu Islamik: Satu Proses Pengislaman Ilmu Dalam Bahasa Melayu

The Buliding Of Islamic Malay Language Dictionary: A Process Of Knowledge Islamization In Malay Language

Authors

  • Abd Ganing Laengkang UM

Keywords:

Kamus Bahasa Melayu Islamik, Islamisasi Ilmu dan Bahasa, Keimanan dan ketakwaan

Abstract

This research intends to show the brief details of the concept and the characteristics of Malay Islamic Dictionary in order to continue the lexicography method of Kitab Pengetahuan Bahasa (KPB), written by Raja Ali Haji in 1858. Based on the research, since KPB has been written, researcher cannot find a general dictionary that follows the Raja Ali Haji’s lexicography method. There are a lot of words borrowed from Sanskrit such as puasa, dosa, syurga, neraka, sembahyang and raja used in Islam. Besides that, Malay language words such as makan, minum(drinks), udang (prawn), sampah (rubbish) and gurau (joke) can be assimilate with Islamic teaching with the production of Islamic Malay Dictionary (KBMI). The meaning of each foreign loan words and common words of Malay language should be given a clear definition based on the values of Islam. Therefor, KBMI must be produced as an important process in the islamisation of knowledge in Malay language. The major objective of the production of KBMI is to liberate the words and terms in Malay language from secularism definition. Those words in Malay will be defined based on Islamic values. KBMI will be able to bring its users to have a stronger faith and morals according to Islamic religion.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memberikan perincian ringkas tentang konsep dan ciri-ciri  kamus umum bahasa Melayu Islamik bagi meneruskan kaedah perkamusan Kitab Pengetahuan Bahasa (KPB), karangan Raja Ali Haji pada tahun 1858. Berdasarkan tinjauan, sejak penulisan KPB, pengkaji tidak menemui sebuah kamus umum yang meneruskan tradisi perkamusan Raja Ali Haji. Banyak perkataan pinjaman Sanskrit yang berunsurkan Hindu/Budha, seperti puasa, dosa, syurga, neraka, sembahyang, raja telah digunakan dalam ajaran Islam. Selain itu, kata umum bahasa Melayu, seperti makan, minum, udang, sampah, gurau dan sebagainya boleh didefinisikan sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui melalui pembinaan Kamus Bahasa Melayu Islamik (KBMI). Makna bagi setiap kata serapan asing dan kata-kata umum bahasa Melayu perlu diberikan definisi yang jelas berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh itu, KBMI ini perlu dibina sebagai satu proses utama Islamisasi ilmu dalam bahasa Melayu. Tujuan utama penggubalan KBMI adalah untuk membebaskan perkataan-perkataan dan istilah-istilah bahasa Melayu daripada definisi sekular, kemudian setiap perkataan tersebut didefinisikan berdasarkan nilai-nilai Islam. KBMI berupaya membawa pengguna kamus kepada pengukuhan keimanan, ketakwaan, amalan ibadah dan pengukuhan akhlak yang tinggi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Ganing Laengkang, 2010. Kesantunan Bahasa dalam Ceramah Motivasi. Ijazah Sarjana, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Abd Ganing Laengkang, 2016. Islamisasi Bahasa Melayu Dalam mendepani Sekularisasi: Mencadangkan Penggubalan Kamus Bahasa Melayu Islamik. Persidangan Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 21-22 Mei 2016.

Abdul Halim Mahmud, 1978. Islam dan Akal. Diterjemahkan oleh Mohd. Fakhrudin Abd Mukti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan, 2007. Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran Bahasa dalam Linguistik. Petaling Jaya. Susbadi Sdn Bhd.

Hashim Musa, 2004. Pengajian Bahasa Melayu Sebagai Wahana ke Arah Pencapaian Ilmu Makrifat dan Ketakwaan. Dlm Darwis Harahap, Mutiara Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..

Hashim Musa, 2006. Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa, et al (2013). Bahasa Melayu dan Konsep Kebenaran Ilmu Berdasarkan Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Jurnal Kemanusiaan. Vol. 20. No 1. (2013), 1-22.

Himpunan Keilmuan Muslim (HAKIM) dan Klasika Media, 2012. Makna, Falsafah dan Peranan Bahasa dalam Pendidikan. Seminar Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudyaan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 28 Jun 2012.

Ian Richad Netton, 1992. A popular Dictionary of Islam. London: Curzon Press.

Ibrahim Hj Ahmad, 2015. Asas Ilmu Pekamusan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kabul Astuti, 20123. Pengaruhh Deislamisasi Bahasa Terhadap Perilaku Bangsa. Seminar Nasional Bahasa dalam Dimensi Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta. 10-11 Disember 2013.

Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Rashid Md Idris dan Abu Hassan Abdul, 2010. Falsafah Pendidikan Bahasa. Tanjong Malim: Emeritus Publication.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin, 2003. Sekularisasi Bahasa Belum Berakhir. Dlm Majalah Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muka surat 28-33.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin, 2015. Dimensi Bahasa dalam Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Raja Ali Haji, 1986. Kitab Pengetahuan Bahasa: Yaitu Kamus Loghat Melayu Johor Pahang Riau Lingga. (transliterasi oleh R. Hamzah Yunus), Pekan Baru: Departamen Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2010. Islam dan Sekularisme. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.

Published

2017-12-31

How to Cite

Laengkang, A. G. (2017). Penggubalan Kamus Bahasa Melayu Islamik: Satu Proses Pengislaman Ilmu Dalam Bahasa Melayu: The Buliding Of Islamic Malay Language Dictionary: A Process Of Knowledge Islamization In Malay Language. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 4(2), 17-30. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/99