(1)
Ayu Nor Azilah Mohamad; Mohamed Ali Haniffa; Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir. Rukun Negara Medium Keharmonian Di Malaysia: Tinjauan Dalam Kalangan Para Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia: Rukun Negara As A Medium of Harmonization in Malaysia: A Survey Among Higher Learning Institution’s Students in Malaysia. jsass 2021, 8, 17-31.