(1)
Reka Bentuk Pengajaran Ilmu Qira’at Di Negara Brunei Darussalam: Tumpuan Kajian Terhadap Tariq-Tariq Hafs (Satu Kajian Awal): Instructional Design for Tariq Hafs Studies in Brunei Darussalam: A Preliminary Study. jsass 2023, 10, 26-36.