[1]
“Reka Bentuk Pengajaran Ilmu Qira’at Di Negara Brunei Darussalam: Tumpuan Kajian Terhadap Tariq-Tariq Hafs (Satu Kajian Awal): Instructional Design for Tariq Hafs Studies in Brunei Darussalam: A Preliminary Study”, jsass, vol. 10, no. 1, pp. 26-36, May 2023.